A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Çek Ülkesi, Prag, Medya, Kristallnacht'ýn yýldönümü (en)

Date Wed, 28 Nov 2007 08:58:36 +0100 (CET)


Büyük bir Çek anti-faþist eylemci grubu, yüzlerce neo-Nazi'nin Cumartesi
günü Kristallnacht'ýn yýldönümünde Prag'a yürümesini engelledi. Ýki grup
arasýndaki çatýþmalarda üç kiþi yaralandý. Genç Yahudileri ve anarþistleri
de içeren 2.000 kiþilik grubun üyeleri, 400 kadar Çek ve ALman neo-Nazi'yi
kovduklarý baþkentin tarihi Yahudi mahallesi civarlarýna konuþlandýlar.
Genç Milliyetçi Demokratlar (MND) iki otobüs dolusu Alman destekçiyi de
yedeklerine almýþtý. Çatýþmalar, genç faþistlerden birisi anarþistlerden
birine karþý biber gazý kullanýnca baþladý. Ardýndan anarþistler
neo-Nazilere saldýrarak birisini yaraladýlar. Diðer olaylarda iki eylemci
daha yaralandý.

Polis 40'dan fazla neo-Nazi'yi gözaltýna aldý. Kolluk kuvvetleri
kaynaklarý bazýlarýnýn demir çubuk ve hatta patlayýcý cinsi silahlar
taþýdýðýný söyledi. Polis, ayrýca, neo-Naziler'in mahalleye girmelerini
engellemek için birkaç metro istasyonunu da geçiþe kapadý.

Mahallede, 1938'de gerçekleþen Kristallnacht pogromu* kurbanlarýnýn
anýsýna kitlesel bir dua da vardý. Aralarýnda 80 yaþýnda bir romancý olan,
Yahudi Soykýrýmý'ndan sað kurtulan Arnost Lustig'in de olduðu
konuþmacýlardan birkaçý, Avrupa'da Nazizm'in yeniden ortaya çýkýþý
konusunda uyarýda bulundular.

Lustig, aþýrý saðcýlarý protesto amacýyla Prag merkezinde bu kadar çok
sayýda Çek'in toplandýðýný görmekten dolayý mutlu olduðunu söyledi.
DPA'ya** "Bu harika bir þey, çünkü ben toplanma kampýna giderken, bazý
insanlarýn yolun öteki tarafýna kaçýþtýðýný anýmsýyorum" dedi.
[11.11.2007]


-----
çeviri - b.ö./Ainfos

*[Pogrom: çoðunluðun devlet destekli biçimde bir azýnlýða saldýrýsý]
**[DPA: Deutsche Presse-Agentur, Alman Haber Ajansý]

________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazyrlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center