A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) a-films* iki kýsa filmin yayýmlandýðýný duyuruyor (en)

Date Mon, 26 Nov 2007 17:45:43 +0100 (CET)


Nahr al-Bared Kampý'yla (Lübnan) ilgili 2 kýsa film. Kuzey Lübnan'da Nahr
al-Bared Mülteci Kampý'nda kalan ve buradan zorla çýkarýldýklarý sýrada
kamplarý da bütünüyle yýkýlan Filistinli mültecilerin durumuyla
ilgileniyorlar. Lübnan ordusuyla Fetih el-Ýslam savaþçýlarý arasýndaki
çatýþmalar bittikten sonra, mültecilerin kamptan geriye kalan yýkýntýlara
geri dönmelerine izin verilmezken, Nahr al-Bared'den kalanlar Lübnan
ordusunun yaný sýra siviller tarafýndan da yaðmalandý.
"Sýnýr tanýmayan Trajedi", yýkýlan Nahr al-Bared Kampý'ndan mülteciler
tarafýndan, Kuzey Lübnan'daki Trablous yakýnlarýnda yer alan Beddawi
Mülteci Kampý'ndaki bir video-atölyesi sýrasýnda üretildi. A-films bir
mülteci grubuna iki hafta boyunca filmyapýmý konusunda eðitim verdi.
20-dakikalýk film, Nahr al-Bared mültecilerinin Beddawi Kampý'ndaki geçici
sürgünleri sýrasýnda karþýlaþtýklarý zor koþullara odaklanýyor.
Mültecilerin pek çoðu sýkýntý ve üzüntü dolu bir Ramazan geçiriyorlar.
DÖrt aydan beri haddinden fazla kalabalýk okullarda, camilerde ve fahiþ
fiyatlý dairelerde garajlarda yaþayan mülteciler, gündelik yaþamlarýný ve
yýkýlmýþ olan mülteci kampýna dair anýlarýný anlatýyorlar. Geleceðe
iliþkin algýlarýný ve Nahr al-Bared yýkýntýlarýna geri dönüþ umutlarýný da
aktarýyorlar.
"Shatila'da Evsiz", Nahr al-Bared'deki mülteci kamplarý yýkýldýðý için
Beyrut'taki Shatila Kampý'na sýðýnan mülteciler üzerine bir kýsa video
film. Beddawi Kampý sürülenlerin çoðunluðuna ev-sahipliði yaparken,
binlerce kiþi Lübnan'daki diðer Filistin mülteci kamplarýna daðýldý.
"Sýnýr tanýmayan Trajedi" youtube üzerinde þuradan izlenebilir (1. bölüm)
http://youtube.com/watch?v=neZymKLzFAU
ve buradan (2. bölüm) http://www.youtube.com/watch?v=q98Nxy61yQM
Tam kalite film buradan indirilebilir.
"Shatila'daki evsiz" youtube'dan izlenebilir
http://www.youtube.com/watch?v=arhq_1u1VBU
ve tam kalite online olarak da indirilebilir:
http://www.archive.org/download/homeless_in_shatila/shatilaenMOV.mov
Lübnan ve Filistin'den baþka videolar için lütfen kollektifin websitesini
kontrol edin http://a-films.blogspot.com/
Filmlerin Almanca, Ýspanyolca, Ýtalyanca ve Fransýzca çevirilerine de
a-films-blogundan eriþilebilir http://a-films.blogspot.com/
================================================
* a-films, þu an avrupa'da ve ortadoðu'da konuþlanmýþ olan özerk bir
anarþist film kollektifidir. filistin ve lübnan'da video atölyeleri
yapýyor ve kýsa filmler üretiyoruz.

________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazyrlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center