A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Gün Zileli'nin Yeni Kitabý: "Komün- Geleceðe Ýliþkin Bir Politik Alegori" çýktý!

Date Thu, 22 Nov 2007 10:53:05 +0100 (CET)


Gün Zileli?nin Yeni Romaný Çýktý!
2046 Yýlýnda Federal 3. Cumhuriyet Kuruluyor
Gün Zileli?nin, Ekim 2007?de, Yaba Yayýnlarý tarafýndan basýlan yeni
romaný Komün- Geleceðe Ýliþkin Bir Politik Alegori adlý romanýnda, kýrk
yýl sonraki Türkiye?nin toplumsal ve politik manzarasýna iliþkin ilginç
saptama, tahmin ve kurgular yer alýyor. Gerçi ne yazar, ne de yayýnevi,
220 sayfalýk kitabýn herhangi bir yerinde ?roman? sözcüðünü kullanmýþ, ama
yine de metin roman formunda yazýlmýþ ve kurgulanmýþ.

Marmara-Ýstanbul Federal Eyaleti?nin 8 Nolu iþçi semtinde bir ayaklanma
sonucunda mahalli bir komünün kurulmasýyla baþlýyor roman. Ýlerleyen
sayfalarda olayýn 2046 yýlýnda geçtiðini ve Türkiye?nin 2020?li yýllarda
ilan edilen 2. Cumhuriyet?le birlikte federal bir cumhuriyet halini
aldýðýný öðreniyoruz. Bu Federal Cumhuriyet?in içinde yer alan bazý
federal eyaletler þunlar: Trakya-Rumeli Eyaleti; Dersim-Zaza Eyaleti;
Konya Özerk Eyaleti; Azerbeycan Özerk Bölgesi. Üstelik Trakya-Rumeli
Eyaleti?nin Edirne kenti, Federal Cumhuriyet?in borçlarý dolayýsýyla
Birleþmiþ Milletler Silahlý Güçleri tarafýndan rehin tutulmaktadýr.

Daha da ilginci, Avrupa Birliði, kýrk yýl sonra Avrupa Birleþik Devletleri
(ABD) halini almýþtýr ve Türkiye Federal Cumhuriyeti, yirmi yýl önce
Avrupa Birliði?ne dahil olduðu halde, o tarihten sonra kurulan Avrupa
Birleþik Devletleri?ne henüz kabul edilmemiþtir. Bunun için 29 Ekim 2046
tarihini beklemek gerekmektedir. Bu tarihte 3. Cumhuriyet ilan edilmesi ve
Türkiye?nin Avrupa Birleþik Devletleri?ne dahil olmasý beklenmektedir.

Gün Zileli?nin þaþýrtýcý ve bir hayli tartýþma götürür öngörülerinden biri
de, 2020?li yýllarda 2. Cumhuriyeti ilan eden iktidardaki Liberal
Parti?nin ayný zamanda idam cezasýný yeniden yasallaþtýrmýþ olmasýdýr.
Zaten romanýn gerilimli, dramatik yapýsý da bir idam olayý üzerine
kurulmuþtur.

Marmara Eyaleti?nin kendi federal parlamentosu vardýr ve Kürtçe bu federal
yapýnýn bir parçasýdýr. Sol eðilimli bir Kürt partisinin de yer aldýðý bu
parlamentoda isteyenler, milliyetçi kesimden parlamenterlerin tüm
itirazlarýna raðmen konuþmalarýný Kürtçe yapabilmektedirler.

O günün Türkiye federasyonunda üniversiteler en yoksul mahallelere kadar
yayýlmýþ, o oranda da eðitim seviyesi düþmüþtür. Nitelikli eðitimi artýk
yüksek ücretler ödenen üst akademiler vermektedirler. Mahalledeki
niteliksiz bir üniversitenin adý Kaypakkaya Üniversitesi?dir. Ayný
mahallede bir spor salonunun adý Ahmet Kaya Spor Saloýnu, eski
Sýraselviler Caddesinin adý ise Deniz Gezmiþ caddesidir.

2046 yýlýnda her þey deðiþmiþ görünmektedir. Ama sýnýf mücadelesi ve
fraksiyonlar arasý mücadelede bir deðiþiklik yok gibidir. Anarþist yazar
Gün Zileli romanýnda sanki anarþistleri biraz kayýrmýþ gibi. Komün
örgütlenmesini ortaya koyanlar, anarþistlerin bugün Türkiye?de pek
bilinmeyen bir türü: Konseyci Anarþistler.

Zileli?nin romaný, edebi camiayý bilmiyoruz ama politik çevrelerin bir
hayli ilgisini çekecek nitelikte.

________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazyrlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center