A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) EADT: Türk Telekom Grevi haberleri

Date Thu, 22 Nov 2007 09:46:50 +0100 (CET)


Türk Telekom Grevi 37. Gününde
Türk Telekom iþçisi 29 Mayýs 2007?de baþlayan 7. Dönem Toplu Ýþ
Sözleþmesi görüþmelerinde 14 Eylül 2007?de grev kararý aldý ve 16 Ekim?de
greve baþladý. Türkiye?nin her yerinde Türk Telekom?da yaklaþýk 26bin iþçi
halen grevde. Bu grevin tabandan örgütlendiðini söyleyen iþçiler
taleplerinde son derece kararlýlar. Basýnda grevi lekelemek adýna ortaya
çýkan birçok sabotaj haberine, grev kýrýcýlara, polis ve iþverenin
baskýlarýna raðmen grevlerine birçok yerde 24 saat iþ yerlerinin önünde
bekleyerek ve taleplerini anlatmaya çalýþarak devam ediyorlar. Bu grevin
sadece Telekom çalýþanlarýnýn deðil tüm iþçi sýnýfýnýn bir mücadelesi
olduðunu belitiyor ve tüm emekçileri ve emek dostlarýný haklý
mücadelelerine destek vermeye çaðýrýyorlar.

Çeþitli Türk telekom þubelerinde bekleyen iþçilerle yaptýðýmýz röportajlar:

Bakýrköy Türk Telekom:
http://www.emekarastirmalari.org/index.php?option=com_content&task=view&id=71&Itemid=59

Gayrettepe Türk Telekom:
http://www.emekarastirmalari.org/index.php?option=com_content&task=view&id=70&Itemid=59

Bayrampaþa/Esenler Türk Telekom:
http://www.emekarastirmalari.org/index.php?option=com_content&task=view&id=76&Itemid=59

Emek Araþtýrmalarý ve Dayanýþma Topluluðu(EADT) olarak Türk Telekom
iþçileriyle dayanýþmak için 11 Kasým Pazar günü Ýstanbul Gayrettepe Ýl
Baþmüdürlüðü'ne gittik. Ziyaret görüntüleri aþaðýda:

Gayrettepe Telekom Ziyaret Görüntüleri:
http://www.emekarastirmalari.org/index.php?option=com_content&task=view&id=74&Itemid=59

Türk Telekom iþçilerinin 14 Kasým'da Beyazýt Meydaný'ndan Sultanahmet'e
kadar yaptýklarý yürüyüþe 2000 kiþi katýldý. Öðrencilerin ve tekel
iþçilerinin de destek verdiði mitingde grevi görmezden gelen veya
çarpýtarak yayýnlayan medyaya yoðun tepki vardý. Eylem Sultanahmet
adliyesinin önünde okunan basýn açýklamasýyla son buldu. Eylem
görüntüleri aþaðýda:

Telekom Ýþçilerinin Beyazýt Eylemi:
http://www.emekarastirmalari.org/index.php?option=com_content&task=view&id=77&Itemid=59

Telekom Ýþçilerinin Medayaya Tepkisi:
http://www.emekarastirmalari.org/index.php?option=com_content&task=view&id=78&Itemid=59

---

Emek Araþtýrmalarý ve Dayanýþma Topluluðu (EADT)
http://www.emekarastirmalari.org/

________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazyrlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center