A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) NEFAC (ABD&Kanada) 2007 Konferansý Raporu (en)

Date Fri, 9 Nov 2007 14:00:55 +0100 (CET)


[NEFAC, kuzeydoðu ABD?de ve doðu Kanada?da faaliyet gösteren bir
özgürlükçü komünist federasyondur.]
Kuzey Doðu Anarþist Komünistler Federasyonu kýsa süre önce yýllýk
uluslararasý konferansýný düzenledi. Boston?da Encuentro 5 tarafýndan
saðlanan harika bir mekanda buluþtuk ve iki gün boyunca özgürlükçü
komünizme ve iþçi iktidarýna doðru hareketimizi nasýl en iyi þekilde devam
ettireceðimizi tartýþtýk.

Montreal, DC/Maryland, Boston, New York City, New Jersey, Pittsburgh,
Philadelphia ve Western Mass bölgelerinden yoldaþlar katýldý. Önce son
toplantýmýzdan bu yana kolektiflerin ve bireysel üye ve destekçilerin
yürüttüðü projeleri hakkýnda raporlar sunuldu. Rapor edilen pek çok farklý
faaliyet arasýnda konuþma turlarý, kitap fuarlarý, iþçi, mahalle ve
öðrenci mücadelelerine faal katýlým ve faþistlere karþý militan eylemler
vardý.

Daha sonra NEFAC?ýn iki teorik dergisi olan The Northeastern Anarchist ve
Ruptures ile parasýz daðýtýlan Cause Commune dergisinin durumunu
deðerlendirdik. Tartýþmalar bu yayýnlara elimizdeki kaynaklarý nasýl en
iyi þekilde bölüþtürebileceðimiz ve diðer propaganda yöntemleri (blog?lar
ve yerelde basýlarak ucuz bir maliyetle daðýtýlabilecek pdf?ler) üstüne
odaklandý.

Bunu destekçi veya üye statüsü kazanmak isteyen yeni kolektifler üstüne
tartýþmalar takip etti. DC/Maryland?dan yeni bir destekçi kolektif kabul
edildi ve New York?dan Antithesis kolektifi bir üye kolektif oldu. Her iki
karar da kolektiflerin yürüttüðü ve baþlatmayý planladýðý faaliyetler ve
siyasal düzeylerinin dikkatlice incelenmesiyle verildi. Ýki kolektifi de
NEFAC içinde görmekten memnuniyet duyuyoruz.

NEW York?lu bir üye tarafýndan sunulan anti-emperyalizm ve ?ulusal
kurtuluþ? hareketleri üstüne bir metin üstüne bir tartýþma yürüttük. Kesin
bir sonuç elde etmesek de bu önemli sorunlarla baþa çýkmamýzý
saðlayabilecek ortak bir söz daðarcýðýný geliþtirme yolunda ilerlediðimizi
hissettik. Sonrasýnda savaþ karþýtý hareketin durumunu deðerlendirdik ve
mevcut savaþlarý sona erdirmek için çabalarýmýzý nasýl sürdüreceðimizi
tartýþtýk.

Ýkinci gün NEFAC?ýn nasýl en iyi þekilde devam edeceði, çalýþmalarýmýzýn
nasýl geliþtirileceði ve ABD/Kanada sýnýrý tarafýndan ayrýlmýþ bir
federasyon olmanýn yarattýðý sorunlarý halletmenin yollarý üstüne canlý
bir tartýþma yaþandý. Kanadalý yoldaþlar tarafýndan bu konu üstüne çeþitli
fikirlerle dolu bir tartýþma metni konferansýmýza getirildi ve
tartýþmamýzýn temelini oluþturdu. Tartýþma ve süreç ilerliyor ve
kuzeydoðuda daha güçlü bir anarþist komünist gücün oluþturulmasýyla
sonuçlanacaðýna eminiz.

Bunlara ek olarak Workers Solidarity Alliance üyesi yoldaþlarýmýzýn
önerileriyle kýzýl ve kara siyaset çerçevesinde farklý gruplarý kapsayacak
bir buluþmaya katýlma kararý aldýk. Detaylar hala tartýþýlýyor, ama bunun
sýnýf mücadeleci anarþistler arasýndaki iletiþimi ve iþbirliðini arttýrma
yönündeki önemli bir fýrsat oluþunu düþünüyoruz.

Ýþçi sýnýfýna en iyi dileklerimizle ve dayanýþmamýzla; Patronlara karþý
amansýz nefretimizle!

Çeviri: Anarþist Komünist Ýnisiyatif

http://www.nefac.net


Kaynak: http://www.anarkismo.net/newswire.php?story_id=6790

________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazyrlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center