A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) [Medya] Anarþist kitap fuarýna bak!

Date Mon, 5 Nov 2007 09:33:55 +0100 (CET)


"Anarþist kitap fuarýna bak! "
Queen Mary Üniversitesi'nde gerçekleþtirilen 27. Anarþist Kitap Fuarý için
üniversiteden kiralanan mekânlarda birbirleriyle polemik halindeki farklý
pek çok özgürlükçü pozisyon bir araya gelmiþ
02/11/2007 - SÜREYYYA EVREN
Gerçek birden suratýma çarptý: Kendimi bildim bileli, hayatýmda ilk kez
bir Ýstanbul TÜYAP Kitap Fuarý'na gidemeyecektim bu sene. Fuar hakkýnda
eleþtirilerde bulunsak da, Beylikdüzü bulundu mertlik bozuldu desek de
bünyeye yerleþmiþ bir þekilde. Fakat iþte hayat bu, her iþte bir hayýr
vardýr, Ýstanbul Kitap Fuarý'nýn açýldýðý gün, hayatýmda ilk kez bir
anarþist kitap fuarýna gitmek nasip oldu.
Britanya anarþizminin doðuþ yerinde, Londra'nýn doðu yakasýnda, Queen Mary
Üniversitesi'nde gerçekleþtirilen 27. Anarþist Kitap Fuarý için
üniversiteden kiralanan mekân toplamda oditoryumlar, derslikler ve
salonlar içeriyordu. Hemen giriþte ve salonda sizi karþýlayan standlarda
anarþist yayýncýlarýn yaný sýra kitabevlerinin, dergilerin, sahaflarýn
standlarýný, hayvan haklarý hareketini, anarþist sendikacýlarý,
ekolojistleri, anarko feministleri, radikal antropologlarý,
Bookchincileri, anarþist sinema ve video topluluðunu, isyankâr
anarþistleri, punklarý, alternatif habercilik ve medya gruplarýný, sýnýf
savaþý anarþistlerini, cezaevlerindeki tutuklularla dayanýþma standlarýný
buluyorsunuz. Normalde birbirleriyle polemik halindeki farklý pek çok
özgürlükçü pozisyon bir fuarda bir araya gelmiþ. Dile kolay tam seksen üç
stand var. Kitaplar, CD'ler, DVD'ler, dergiler, afiþler, broþürler kadar
çeþitli siyasi mesajlarýn yer aldýðý tiþörtler, aksesuarlar, hatta kara
kýzýl bayraklar sergileniyor. Bizim biraz altkültüre terk etme eðiliminde
olduðumuz politik fotokopi yayýncýlýk inanýlmaz güçlü, baðýmsýz, pratik ve
esnek bir yayýn alternatifi olarak tüm standlara yayýlmýþ, yüzlerce, belki
bin tane çeþidi içeren bir yelpaze oluþmuþ. Kitaplar salt anarþizme dair
olan kitaplarla sýnýrlý deðil, özgürlükçü bir yazýný doldurduðu düþünülen
romanlar da baþka incelemeler de mevcut.

Erkekler için feminizm atölyesi
Fuarýn önemli bir etkinlik kanalý da paneller. Yedi salonda gün boyunca
gerçekleþtirilen kýrk iki panelde Londra'da düzenlenecek 2012
olimpiyatlarý hazýrlýklarýnýn bölgede yaþayanlar üzerindeki etkileri,
internet sitelerinin ve bloglarýn sadece politik insanlar tarafýndan takip
edilmesinden kaynaklanan kapalýlýðý aþabilmenin bir imkâný olarak basit
yerel gazeteler yayýmlamanýn yollarý, milliyetçiliðin ve faþizmin
Ýngiltere örneðinde incelenmesi, saðlýk ve eðitim çalýþanlarýnýn
sorunlarý, konut sorunlarý, sanat ve anarþizm iliþkisi, Meksika'daki
Zapatistalarýn Öteki Kampanya adýyla yürüttükleri kampanya, radikal
teorinin ne olduðu, ve 'teröre karþý savaþ' söyleminin Batý-dýþý dünyada
emperyalizmi ve ekonomik sömürgeciliði, Batý'da da güvenlik devletini ve
neo-con gündemleri güçlendirmesi gibi konular tartýþýldý. Sýnýrlara karþý
çýkan No Borders kampanyasý, Starbucks'ýn sendika karþýtý faaliyetlerine
karþý yürütülen kampanya veya kapatýlan bir feminist kitaplýðýn tekrar
açýlmasý için kampanya gibi çeþitli kampanyalarýn katýlým çaðrýlarý ve
toplantýlarý yapýldý. Erkekler için feminizm atölyesi bile vardý (gidip
gitmediðimi sormayýn). Bir mekân hariç bütün mekanlara tekerlekli
sandalyeyle eriþim mümkündü.
Küçük bir kolektifin organize ettiði bir günlük, baðýmsýz, ama hayli
etkili bir fuardý. Anarþistlerin erken kalkmalarýyla tanýnmamalarýnýn da
etkisiyle sabahtan tenha gibi görünen mekan öðleden sonra iðne atsan yere
düþmez oldu, Ýspanya iç savaþý ile ilgili toplantý da anarþist
akademisyenlerle ilgili toplantý da týklým týklýmdý, kalabalýk
üniversitenin bahçesine, hatta malum sigara içme yasaðý yüzünden dýþ
kapýnýn önüne doðru da taþmýþtý. Anarþist kitap fuarý 1983'den beri
düzenleniyor ve arada iki fuarla geçen yoðun yýllar da olduðundan bu yýl
yirmi yedincisi gerçekleþmiþ oldu.
Anarþist kitap fuarýnýn bütçesi, gider gelir tablosu herkese açýk. Giriþ
bedava, ama giriþteki baðýþ kovasýna bir kaç pound atmamak için bir sebep
yok. Ana gelirleri stand kiralarý, etkinlik programýna alýnan ilanlar ve
de baðýþlar oluþturuyor. Ayrýca iyi satýþ yapan stand sahipleri de ekstra
baðýþ yapmaya çaðrýlýyorlar. Merak edenler için söyleyelim, mekan kirasý
için üniversiteye 4000 pound ödenmiþ ve bu miktarýn temelde stand
kiralarýyla karþýlanmasý öngörülmüþ. Hepsi, bu fuarý baðýmsýz bir etkinlik
olarak sürdürmeye devam edebilmek için.
Londra'daki bu fuar en eskisi olsa da dünyanýn tek anarþist kitap fuarý
deðil kuþkusuz, bugün San Francisco'da, Dublin'de, New York'da ve
Kanada'da da düzenlenen fuarlar var. Yavaþ yavaþ Polonya'daki,
Hýrvatistan'daki, Belgrad'daki fuarlarla anarþist kitap fuarlarý düzenleme
geleneðinin doðuya doðru da kaymakta olduðu söylenebilir. Bakalým, darýsý
baþýmýza...


Kaynak: http://www.radikal.com.tr/ek_haber.php?ek=ktp&haberno=6943

[Ed. Notu: Süreyyya Evren imzalý bu makale, 2 Kasým 2007 tarihli Radikal
gazetesinin Kitap ekinde yayýmlanmýþtýr.]

________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazyrlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center