A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) [Online Medya] G8?e karþý hayal gücü - Ali Keskin

Date Thu, 31 May 2007 22:18:16 +0200 (CEST)


Dünya liderleri tam iki yýl önce, Ýskoçya?da binlerce polisin koruduðu bir
kordonun gerisinde, Gleneagles Hoteli'nde dünyanýn ekonomik ve politik
durumunu þekillendirmek için toplanýrken, ayný tarihlerde on binlerce
protestocu egemen küreselleþmeye karþý alternatiflerini haykýrmýþ ve
dünya liderlerine yoksulluðu tarihe gömmeleri için güçlü bir mesaj
göndermiþlerdi.

Yaklaþýk bir hafta boyunca süren eylemlerde, Ýskoçya halký G8?e karþý tüm
dünyadan gelen komünistleri, anarþistleri, sosyalistleri, anti
kapitalistleri, dini örgütleri, çevrecileri ve diðer küreselleþme
karþýtlarýný kucaklamýþ ve Edinburg sokaklarýnda tam bir karnaval
yaþanmýþtý. Bu karnaval ?iþçilere, göçmenlere, sýðýnmacýlara, öðrencilere,
eþcinsellere, iþsizlere, vicdani retçilere, squatçýlara ve hayal
kurucularýna yönelik bir çaðrýyla baþlamýþtý. Çaðrý da bizleri aþýrý
çalýþmak zorunda býrakan, uyuþmamýza, insanlýðýmýzdan çýkmamýza neden olan
ve hayatýn her alanýnda bizleri köleleþtiren çok uluslu þirketlere karþý
alternatif olarak hayal gücüne, dostluða, iþbirliðine ve özgürlüðe dayanan
bir toplum yaratma talebi vardý?
O günlerde G8?ler Gleneagles?ta kapalý kapýlar ardýnda yaptýklarý
pazarlýklardan sonra, tepkileri yumuþatmak amacýyla bazý vaatlerde
bulunmuþlardý. Bunlar arasýnda, yoksul ülkelere daha fazla yardým,
dünyanýn en yoksul ülkelerinin borçlarýnýn silinmesi, AIDS?le mücadele,
küresel ýsýnmaya karþý çaba gösterilmesi gibi sözler vardý.

Aradan tam iki yýl geçti...

Dünyada hala günde 5 bin çocuk temiz su içemediði için ölmeye devam
ediyor. 5 Milyondan fazla kiþi HIV pozitif mikrobu taþýyýcýsý ve gerekli
ilaçlara ulaþamýyor. Dünya nüfusunun yüzde 50?den fazlasý yoksulluk
sýnýrýnýn altýnda yaþýyor. Dünyanýn her yerinde savaþlar olanca hýzýyla
sürüyor. Dünyada 5 bin tanesi her an kullanýlmaya hazýr 30 binden fazla
nükleer silah var. Baþta Afrika ve Asya kýtalarý olmak üzere milyonlarca
insan içebilecekleri temiz suya ulaþamazken, dünyanýn deðiþik bölgelerinde
yüz binlerce insan açlýktan ölme tehlikesiyle karþý karþýya bulunuyor. Çok
uluslu þirketlerin kar hýrsý yüzünden yine dünya hýzla çölleþmeye devam
ediyor.

Aradan tam iki yýl geçti...

G8'ler bu kez 4-7 Haziran tarihlerinde Almanya'nýn Rostock kenti
yakýnlarýnda Heiligendamm?da bir araya gelecek ve yine dünyanýn geleceðini
tartýþacak. Ayný tarihlerde G8 karþýtlarý da her zamanki gibi boþ
durmayacak ve G8?e karþý dev bir eylem haftasý gerçekleþtirecek.
Almanya?dan, Avrupa?dan ve tüm dünyadan on binlerce gösterici
Heiligendamm?da küreselleþmeye karþý son yýllarýn en büyük eylemlerini
yapmaya hazýrlanýyor.

Konferans öncesi bir araya gelen temsilciler G8 zirvesine karþý protesto
haftasý üzerine yapýlacak bazý eylemler konusunda þimdiden anlaþmýþ
görünüyor: Buna göre, eylem haftasý, 2 Haziran 2007?de G8 zirvesine karþý
dev bir yürüyüþ ile baþlayacak. 3 Haziran?da, savaþ planlarý yapan federal
orduya karþý Wittstock bölgesinde büyük bir açýlýþ etkinliði planlanýyor.
4 Haziran, Pazartesi günü ise, ?Hareketin küresel özgürlüðü için! Herkese
eþit haklar!? sloganýyla göçmenlerle dayanýþma eylemi düzenleniyor. 5
Haziran, Salý günü militarizm, savaþ, iþkence ve küresel olaðanüstü duruma
karþý, Rostock-Laage?de havaalaný, abluka altýna alýnacak. Amaç inen
devlet baþkanlarý ve hükümet yetkililerine ?hoþ geldiniz? demek.

Ayný gün akþam saatlerinde, 5 Haziran Perþembe gününe kadar sürecek olan
alternatif zirve baþlayacak. En büyük gösteriler ise 6 Haziran Çarþamba
günü resmi toplantýlarýn baþlamasýyla yapýlacak. Amaç G8?i ablukaya almak.
7 Haziran?da ?Müzik ve mesajlar? sloganýyla Herbert Grönemeyer?in konseri
gerçekleþecek. Ayný gün konferansýn yapýlacaðý bölgede ise abluka ve
eylemler devam edecek.

Tabii G8?e karþý en direngen eylemleri yine anarþistlerin yapmasý
bekleniyor. ?Dissent Network? olarak adlandýrýlan ve G8?e karþý aylar
öncesinde çalýþmalar baþlatan grubun taraftarlarý, Avrupa'nýn deðiþik
ülkelerinden Almanya?ya akmaya hazýrlanýyor. ?Kara Bloklar? olarak da
bilinen grup, iþgal ettiði binalarý sosyal merkezlere çevirip, buralarý
örgütlenme alaný olarak kullanýyor. Son olarak Ýtalya'nýn Cenova kentinde
yapýlan gösterilerde ve Edinburgh?ta kendini gösteren ?Kara Bloklar?
Almanya?da alternatif bir zirve örgütlüyor. Bu arada ?Kara Bloklar'ýn
eylemlerini eleþtiren bazý çevreler ve þiddet karþýtý militanlar, ?Kara
Bloklar'ýn þiddet kullanmasýndan rahatsýzlýk duyuyor ve küreselleþme
karþýtý harekete zarar verdiðini savunuyor. Prensip olarak eylemlerde
siyah giyinen ve yüzlerini kara maskelerle kapatan bu grup otonom,
anarþist, radikal çevrecilerden ve hayvan haklarý savunucularýndan
oluþuyor.

?Kara Bloklar? eleþtirilere karþý kendi sitelerinde yaptýklarý
açýklamalarda, G8?e karþý hayal gücünü eyleme çaðýrarak, "bizler artýk
yönetenlerin politikalarýna umutsuzca boyun eðmek istemiyoruz. Kýrmýzý
bölgeye militanca girmek ve G8 toplantýsýný daðýtmak istiyoruz. O yüzden
onlar nereye giderse bizler de orada olacaðýz ve hayal gücümüzle onlara
rahat vermeyeceðiz? diyorlar. Þiddet içeren eylemlerle ilgili olarak ise
þu açýklamayý yapýyorlar: ?Aramýzda þiddet kullanýp, araçlara zarar
verenler, bankalarýn, çok uluslu þirketlerin pencerelerini kýranlar
oluyor... Ya onlarýn, yani G8?lerin insanlara, çevreye, dünyaya verdiði
zarara ne demeli??


ALÝ KESKÝN - 30 Mayýs 2007


Kaynak: http://acikgazete.com/?action=journalist&aid=2745

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center