A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Yunanistan: Mülteciler ve Göçmenlerle Dayanýþma için Anarþistlerin Yürüyüþü (en)

Date Tue, 29 May 2007 14:49:10 +0200 (CEST)


19 Mayýs 2007, Cumartesi günü, Yunanistan'ýn liman kentli Patras'te
mülteciler ve göçmenlerle dayanýþma için anarþist/anti-otoriter bir sokak
yürüyüþü gerçekleþtirildi. --- [Yürüyüþçüler,] öðle saatlerinde, Olga's
Meydaný'ndan çýkýp, aðýrlýklý olarak göçmenlerin yaþadýðý kent
merkezindeki sokaklar ve mahallelerden geçtiler. Ardýndan, direkleriyle
birlikte iki gözetim kamerasýnýn indirildiði ve (devletle iþbirliði
içinde, göçmenlerin sýnýrdýþý edilmesinde önde gelen rolü olan feribot
servisini sunan) ANEK Lines þirketinin bürolarýnýn duvarlarýnýn
spreyle-boyadýðý (ayný zamanda mülteciler için bir toplama kampý olarak
nitelendirilebilecek olan) kentin limanýna yönelindi. --- Yürüyüþte
300-500 kadar kiþi yer aldý ve göçmenler beðenilerini ifade eden
hareketler yaptýlar. --- Yürüyüþten fotoðraflar þurada:
http://athens.indymedia.org/front.php?lang=el&article_id=707545

Yürüyüþ afiþlerinden birisinin metni ?


- askeri operasyonlar baþlatan ve bütün toplumlarý yaðmalayan.
- askeri bölgeler ve toplama kamplarý inþa ederek, askeri barikatlarda,
Evros ve Akdeniz'deki mayýn-tarlalarýnda, binlerce göçmen ve mülteciyi
katlederek, "Geliþmiþ Batý"nýn sýnýrlarýný güçlendiren.
- göçmenleri en ucuz ve harcanabilir iþgücüne çevirerek, Avrupa Birliði
içerisinde giderek aðýrlaþan oranda sömürü ve tahakküm koþullarý dayatan.
- bu sefer baþka türlü etkili denetim, terör ve zorunlu boyun eðdirme
mekanizmalarýyla, göçmenleri "yasal" ve "yasadýþý" olarak ikiye bölen.

Devlete ve Sermayeye Karþý

Yunanistan'dan Avrupa'ya en temel göçmen geçitlerinden birisi olan
Patras'ýn demirden limaný, [göçmenlerin] hareketlerini denetlemek ve
caydýrmak için bir kavþak moktasýdýr.

Göçmenlerle Dayanýþma
Kaðýtlarýn, Sýnýrlarýn, Devletlerin, Uluslarýn, Sömürünün Olmadýðý bir
Dünya Ýçin

Göçmenler ve Mültecilerle Dayanýþma için Anarþistlerin ve
Anti-Otoriterlerin 7. Panhelenik Koordinasyonu kapsamýnda

Konser, Patras, Cuma, 18 Mayýs, 9 pm, Olga?s Meydaný
Gösteri, Patras, Cumartesi, 19 Mayýs, 11 am, Olga?s Meydaný

Atina'dan Anarþist Gruplar ve Yoldaþlar
================================
infoshop.org'dan kopyalandý

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center