A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) G8- Almanya; Dissent: 5 Haziran 2007?de Rostock-Laage?de Eylem Gününe Çaðrý

Date Thu, 24 May 2007 21:59:58 +0200 (CEST)


" 5 Haziran 2007?de Rostock-Laage?de Eylem Gününe Çaðrý
Militarizme, Savaþa ve Ýþkenceye Hayýr!
G8?i bloke edelim, savaþlarý engelleyelim!
Rostock-Laage havaalaný G8 zirvesinin ve katýlan devletlerin militarist
politikalarýnýn altyapýsýnýn bir parçasý. Bu havalanýnda Eurofighter
uçaklarý ile önümüzdeki savaþ hazýrlanýyor ve yakýnda buradan Bombodrom?a
savaþ uçaklarýnýn kalkmasý hedefleniyor. Heiligendamm?da yapýlacak G8
zirvesinin katýlýmcýlarýný getiren uçaklar 5 Haziran?da buraya iniþ
yapacaklar. Biz de o gün kitlesel olarak orada olacaðýz, çünkü bizi
savaþçý politikalarýna ikna edemezler. Bunu deðiþik proteso eylemleri ile
savaþ ve G8?e karþý aktif direniþ göstererek yeterince açýk bir þekilde
ortaya koymak istiyoruz.

Bugün dünyanýn birçok köþesinde hergün süren savaþlarýn ardýnda G8
devletleri var. Almanya dünya çapýnda on askeri harekâta doðrudan
katýlýrken, birçok diðer savaþý da örneðin ikmal yollarýný koruyarak veya
bilgi saðlayarak destekliyor. Rostock-Laage G8 devletlerinin militarist
politikalarýnýn ve Heiligendamm zirvesinin bir parçasýdýr.

Zirve katýlýmcýlarý dünyanýn en güçlü 8 devletini temsil ediyor. Bu
devletler önce küresel sorunlarýn doðmasýnda önemli rol oynayýp sonra da
bu sorunlara sözde çözümler üretiyorlar. Bu devletler ?küresel
yönetiþimden?, ?insani müdahaleden?, ?sivil toplumu güçlendirme? ve
?barýþý kurucu müdahalelerden? bahsediyorlar. Ama onlar gerçekte
iktidarlarýný koruyacak ve kapitalist çýkarlarýna uygun bir dünya düzenini
yaratmak için ellerindeki þiddet aygýtýnýn yarattýðý haklarý acýmasýzca
kullanýyorlar ? bugün Afganistan ve Irak?ta görüldüðü gibi. Ama militarist
mantýk ancak bombalarýn yaðdýrýlmasý ve mermilerin sýkýlmasý ile yürülüðe
girmiyor. Genellikle baský düzeninin sürdürülmesi için silah zoru
gerekmiyor. Küresel ticaretten dýþlanma ya da ?kalkýnma yardýmýnýn?
kesilmesi tehdidi yetiyor. Bu tehditleri küresel çaptaki askeri üs aðý da
tamamlýyor. Yeni-sömürgeci ve emperyalist baðýmlýlýk iliþkilerinde çok az
seçenek kalýyor. Ulusal elitler genelde, ?þer cephesinde? sayýlmamak için,
kendi halklarýnýn aleyhinde olsa da ülkelerini yabancý sermayeye açmayý ve
petrol kaynaklarýný sunmayý tercih ediyorlar.

Olsun Kuzey ülkelerinde, olsun küresel Güney?de militarizm kendini ilk
olarak günlük hayatta gösteriyor. Güney?de ÝMF ve Dünya Bankasý?nýn
neoliberal yapýsal uyum programlarý, ama ayný zamanda Kuzey?de de alttan
alta ilerleyen iç politikanýn askeri yöntem ve mantýða dayandýrýlmasý;
bunlar zamanýmýzýn günlük ve sýradan savaþlarýdýr. Þehir merkezlerinin
kamera gözetimi altýna alýnmasý ve yaygýn fiþleme, dünya futbol
þampiyonasýnda görüldüðü gibi hava sahasýnýn askeri gözetimi, mültecilere
karþý katý ve ölümcül sýnýr düzenlemeleri, kültür temelli düþman
imajlarýna þartlandýrmalar; bütün bunlarýn ?güvenliðimiz? adýna yapýldýðý
söyleniyor bize. Ama sorunlarýn köküne dokunulmuyor, ki burada
haksýzlýklar, küresel güç dengesizlikleri ve kültürel hegemonya iddialarý
yatmaktadýr. Ýlk bakýþta kolay görünen ?terörle savaþ? çözümü sözümona
Kuzey?de güvenliði saðlayacak. Ama bu politikanýn gerçek sonucu terör ve
güvensizliði doðurmasý, olsun Irak?ta, olsun Londra metrosunda.

Bu çercevede Alman Ordusu Almanya?da da artan ekonomik güvensizlik,
fakirleþme ve iþsizlere yapýlan baskýlardan faydalanýyor. Ýþ ve iþbulma
kurumlarý ile eþgüdüm halinde gittikçe yoðun bir þekilde askerlik
?mesleðinin? reklamýný yapýyor. Tam da bu insanlardan, buradaki ekonomik
düzenin dýþladýklarýndan, orduya yazýlarak bu sistemin küresel çapta
dayatýlmasýna katkýda bulunmalarý bekleniyor.

Olsun ?dost?, olsun ?düþman? ülkelerde, militarizm ve savaþ ataerkil
cinsiyet iliþkilerini üretiyor ve sürdüyor: Ordu kurum olarak erkeksi
sayýlan deðerleri öðretiyor; ?barýþ harekâtý? olarak adlandýrýlan askeri
müdahalelerin gerçekleþtiði ve günlük hayatý deðiþtirdiði her yerde cinsel
sömürü ve þiddet ile (zorunlu) fuhuþ artýyor. Ayrýca ?özgürlük ve
demokrasi? savaþý verdiklerini iddia edenler tutsak kamplarý, iþkence
yapýlan cezaevleri ve mülteci kamplarý þeklinde hukuksuzluk alanlarýný
küresel çapta yaratýyorlar. ?Terör zamanlarýndaki? kesintisiz savaþ
durumu, giderek artarak demokratik haklarýn kaldýrýlmasý için çerçeve
oluþturuyor. Ýþkencenin bir yandan tehdit olarak öne sürülmesi, diðer
yandan giderek açýkça uygulanmasýnýn amacý, muhalefeti korkutmak, direniþi
kýrmak ve insanlarda çaresizlik ve acizlik duygusu yaratmak. Olaðanüstü
hal normalleþiyor.

Bizim esas korkmamýz gereken, büyük devlet çýkarlarýnýn ve kâr
beklentilerinin korunmasý için üretilen stratejiler. G8 devletlerinin
politikacýlarý bu stratejileri orada kalmamak üzere Heilgendamm?da onlarý
koruyan telörgünün arkasýnda tartýþýyorlar!

Bombodrom?u iskân edelim ? savaþ talimlerini engelleyelim!

Savaþ talim gerektirir. Ordu bu alýþtýrmalarý Wittstock yakýnlarýndaki
Bombodrom denilen alanda, Kyritz-Ruppin-Heide?sinde gerçekleþtirmek
istiyor. Onlara göre alanýn büyüklüðü nedeniyle sadece burada geniþ
kapsamlý ve farklý askeri birliklerin katýldýðý hava-yer savaþlarýnýn
tatbikâtý yapýlabilir, atom bombasý atýþý ya da füzelerin uzaktan komutasý
denenebilir. Bombodrom?a karþý FREIeHEIDe 1992?den beri bölgesel direniþi
örgütlüyor. 1 Haziran 2007?de, G8?e karþý eylem günleri çerçevesinde bir
Bombodrom-eylem günü de düzenlenecek. O günde askeri harekât alaný olmasý
planlanan arazi geçici olarak iskân edilecek. Hedef, bu bölgenin
barýþsever amaçlara kullanýlmasý için tekrar ele geçirilmesi. 31 Mayýs?ta
kervanlar ve Avrupa?nýn çeþitli yönlerinden gelen yürüyüþ kollarý
Kyritz-Ruppin-Heide?sine varmýþ olacaklar ve böylece G8?in politikalarýna
karþý düzenlenen eylem günleri ses getiren bir þekilde baþlatýlmýþ olacak.

5 Haziran?da kitlesel ve renkli eylemlerle Rostock-Laage havaalanýnda
olacaðýz ve G8 zirvesine, militarizme ve savaþ politikasýna, dahasý
kapitalist, ataerkil ver ýrkçý düzene karþý muhalefetimizi duyuracaðýz.
Kendi kendilerini dünyaya hükümdar ilan edenleri ne orada, ne de baþka bir
yerde istemiyoruz. Ne bu G8 zirvesini sükunet içinde
gerçekleþtirebilsinler, ne de uçaklarý bu havaalanýna rahatça inebilsin.
Ya basta! Yeter artýk!

Rostock-Laage havaalaný

Zaten uzun bir süredir gözlenen eðilim, Alman Ordusu?nun 2006 yýlýnda
kararlaþtýrýlan Beyaz Kitap?ýnda açýkça temellendiriliyor. Alman Ordusu,
esas olarak savunmaya yönelik bir birlikten müdahaleci, yani saldýrý için
yapýlanmýþ bir orduya dönüþtü.

Önemsiz gözüken Rostok-Laage havaalanýnýn önemli bir askeri kavþaða
dönüþtürülmesi hedefleniyor. Sivil havacýlýk burada ancak Alman Ordusu ile
1992?de imzalanan ortak kullaným andlaþmasý ile mümkün oldu. Bunun
öncesinde Federal Almanya Ordusu bu askeri üsü Doðu Almanya Ordusu?ndan
devralmýþtý. Almanya?da bir askeri üsün ayný zamanda sivil havacýlýk için
kullanýldýðý baþka bir örnek yok. Hatta havaalanýnýn sivil iþletmecisi,
küresel tehdit ve terör senaryolarý zamanýnda askerlerin alanda bulunmasý
nedeniyle güvenlik standardýnýn daha yüksek olduðunu öne sürüyor.
Rostock-Laage havaalanýnda Eurofighter ve radarlara yakalanmayan Stealth
uçaklarý konuþlandýrýlmýþtýr, ayrýca alanda 130 km ötedeki hedefleri
sabitleyen ve vurabilen AMRAAM adlý bir orta-mesafe füze sistemi
kurulmuþtur. Almanya?da Eurofighter uçaklarýna pilot eðiten tek havaalaný
Rostock-Laage?dir. Burada ayrica 73 numaralý ?Steinhoff? uçak filosu
konuþlandýrýlmýþtýr. Bu filo 1994?ten beri Alman Ordusu?nun NRF (Nato
Response Forces) için ayýrdýðý birliklere ve böylece uluslararasý
çarpýþmalara ve harekâtlara dahildir. Johannes Steihhoff (1913-1994),
Nasyonal-Sosyalist hava kuvvetlerinin birçok kez ödül almýþ bir pilotuydu
ce daha sonra Alman Ordusu?nun hava kuvvetlerinin kuruluþunda ve NATO?da
önemli roller üstlendi.

Rostock-Laage havaalýnýn arazisi...

... A 20 (Hamburg ? Sczenin) ve A 19 (Berlin - Rostock) otoyollarýnýn
oluþturduðu kavþaðýn yakýnýndadýr. Arazi doðu-batý ekseninde yaklaþýk 5
km, kuzey-güney ekseninde ise yaklaþýk 3 km uzunluðundadýr ve tam olarak A
19 ve 103 No?lu Devlet Karayolu (Bundesstraße) arasýnda bulunmaktadýr.
Kuzeyinde askeri üs, güneyinde ise sivil havacýlýk için küçük bir terminal
bulunmaktadýr.

Aðustos 2006?da Alman hava kuvvetlerine DCRC (Deployable Control &
Reporting Centre) adý altýnda son derece modern bir silah sistemi
devredildi. Bu sistemin iþlevi hava sahasýný askeri açýdan gözetlemek ve
ve hava kuvvetlerinin ?taktik açýdan komuta edilmesi?. Geliþtirenler
DaimlerChrysler/EADS ve Viyana?li Frequentis A.O. Bu sistem sayesinde
Alman Hava kuvvetleri ilk defa Alman sýnýrlarý dýþýnda da savaþ uçaklarýný
komuta edebilecek ve yönlendirebilecek. Böylece Rostock-Laage Alman
Ordusu?nun ve NATO?nun savaþ planlarý için merkezi önemi sahip. "


Kaynak: https://dissentnetzwerk.org/node/1974

------------------------

G8 karþýtý eylem ve etkinliklerle ilgili diðer Dissent dokümanlarý (TÜRKÇE):

BLOCK G8 - HAREKET, BLOKAJ, KALMAK
https://dissentnetzwerk.org/node/1974

Baskýn esnasýnda ne yapmalý?
https://dissentnetzwerk.org/files/wtwb_t%C3%BCrkisch.pdf

Göçmenlik
CROSSING BORDERS göçmenlik mücadelesi...
https://dissentnetzwerk.org/files/tk_newsletter_transnationale_01.pdf

movinG8-RadioForum
Alternatif G8 Radzo Haberciliði için Çaðrý!
https://dissentnetzwerk.org/files/tuerkce-bfr-amarc-cagri.pdf

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center