A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Taksim meydaný'nda ''Vicdani Retçiler Buluþmasý''...

Date Tue, 22 May 2007 00:36:25 +0200 (CEST)


Dün (20 Mayýs) Taksim Gezi Parký'nda saat 14.00 de biraraya gelen,
içlerinde bir çok eski vicdani retçinin de bulunduðu "Vicdani Ret
Platformu"ndan yaklaþýk 50 kiþilik grup adýna vicdani retçi Erkan Ersöz
Platformun basýn açýklamasýný okudu.
Bir kýsým eski vicdani retçinin deklerasyonlarýndan sonra Özlem
Mollamehmetoðlu'da ilk kez vicdani reddini açýkladý. Daha sonra Harbiye
Ordu Evi'nin önüne kadar yürüyen grup burada "Reddet, diren, hayýr de!
askere gitme!", "Öldürmiycez, ölmiycez, kimsenin askeri olmýycaz", "Halil
Savda'ya özgürlük" gibi çeþitli sloganlar attýktan sonra daðýldý. Etkinlik
akþam yapýlan "parti" ile sonlandý.
[Eylemden fotoðraflar için:
http://savaskarsitlari.org/arsiv.asp?ArsivTipID=8&ArsivAnaID=39159&ArsivSayfaNo=1
]

15 Mayýs Dünya Vicdani Retçiler Günü

Bir taraftan dünya, bir taraftan da içinde yaþadýðýmýz topraklarda savaþ
ve savaþlarýn yol açtýðý yýkýmlar; bütün dehþet görüntülerine raðmen
sürmekte. Geleceðin savaþlarýný ya da savaþlara dayalý geleceðimizi
düþündüðümüzde ise önümüze çýkacak tablonun korkunçluðunu bugünden hayal
bile edemez durumdayýz.

Savaþlarý önlemenin en doðru yolu onun bir unsuru olmamaktýr. Ýnsanlar bu
tavýr ve anlayýþlarýný ahlaki, dini ya da politik gerekçelerle, savaþlar
varolalý beri hemen her zaman ortaya koymuþlardýr. Özellikle de 1. Dünya
Savaþý?nda ortaya çýkan savaþ karþýtý kitlesel tepki, bugünkü vicdani ret
hareketinin temellerini ve kazanýmlarýný ortaya çýkarmýþtýr. Bugün Avrupa
Konseyi üyesi 46 ülkeden yalnýzca Türkiye?de, vicdani ret anayasal bir hak
deðildir.

1989 sonunda Tayfun Gönül ve Vedat Zencir ile Türkiye?nin gündemine giren
vicdani ret hareketi, 1997 yýlýndan beri hemen her sene, 15 Mayýs Dünya
Vicdani Retçiler Günü?nü çeþitli biçimlerde kutlamakta. Son 3 yýldýr
Ýstanbul, Ýzmir ve Ankara da ?Militurizm Festivali? adýyla yapýlan
etkinliklerde; militarizmin toplumsal yaþamda varolduðu, militarist kurum,
yapý ve sembollere düzenlenen ?turistik geziler? le görünür kýlýnmaya
çalýþýlmýþ, toplu vicdani ret açýklamalarý yapýlmýþtýr.

Bu yýl, 15 Mayýs Dünya Vicdani Retçiler Günü?nde, sayýlarý 60?ý bulan eski
vicdani retçilerle yenilerini buluþturmayý kararlaþtýrdýk. ?Vicdani
Retçiler Buluþmasý? adýný verdiðimiz bu etkinliðin kamuoyu tarafýndan da
görünür ve bilinir olmasý bir çok açýdan önem taþýmakta:

- Savaþ karþýtý bilincin geliþmesini saðlayacaktýr. Bundan yarým asýr
önce, Amerikan savaþ karþýtlarýnýn Vietnam savaþýna karþý çýkarken
dillendirdikleri ve zorlu bir mücadeleyle hayata da geçirdikleri ?savaþ
çýkmýþ giden yok!? sözünde de olduðu gibi, savaþlarýn durdurulmasýnýn bir
yolunun da insanlarýn onun bir unsuru olmamayý göze almalarýndan geçtiðini
göstermeliyiz.

- Çorlu Askeri Cezaevi?nde tutuklu bulunan insan haklarý savunucusu ve
vicdani retçi Halil Savda?nýn özgürlüðüne kavuþmasýný istiyoruz. Savda,
2004 yýlýnda vicdani reddini açýklamýþ, tahliye olduktan sonra askeri
birliðe gitmek yerine normal yaþamýný ve mücadelesini sürdürmüþ, 7 Aralýk
2006 günü gittiði duruþmasýnda ?kaçma? þüphesiyle tutuklanmýþ, iþkence
görmüþ, toplam 21.5 ay hapis cezasýna çarptýrýlmýþtýr. Savda, askeri
cezaevinde askeri emir ve yaptýrýmlara uymadýðý için sürekli ve artan
sürelerle ?hücre hapsi? cezasýna da maruz kalmaktadýr. ?Askeri birlik -
askeri cezaevi ? askeri mahkeme? kýsýr döngüsü içine sokularak ?ömür boyu
hapis? ve ?sürekli hücre hapsi? riskiyle karþý karþýyadýr. Ayný zamanda
bir hukuk skandalý da olan bu insanlýk ayýbýnýn son bulmasý bizlerin
tepkisine baðlýdýr.

- AÝHM(Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi) 24 Ocak 2006 günü, vicdani retçi
Osman Murat Ülke davasýnda Türkiye?yi; kötü muamele, ayný suçtan defalarca
yargýlama ve bütün medeni haklardan yoksun býrakarak ?sivil-medeni ölüm?e
yol açmaktan dolayý mahkum etti ve bu sonuçlarýn ortadan kalkmasý için
yasal düzenlemelerin yapýlmasý gerektiðine karar verdi. Türkiye?nin de
kurucu üyesi olduðu Avrupa Konseyi, Nisan ayýnda yapmýþ olduðu toplantýda,
söz konusu yasal düzenlemelerin yapýlmadýðýný ve Haziran ayýnda yapacaðý
toplantýda bu konuyu tekrar ele alacaðýný ve muhtemel bir yaptýrýmýn da
söz konusu olabileceðini bir uyarý olarak Türkiye Hükümeti?ne iletti.
Vicdani retçi Halil Savda ve Mehmet Tarhan?ýn davalarý da avukatlarý
tarafýndan AÝHM?e götürülmüþ durumda. Bir insan hakký olan vicdani ret
hakkýnýn tanýnmasý, zorunlu askerlik hizmeti yerine ?alternatif sivil
hizmet?in de hayata geçmesi bu yasal düzenlemeler için baský yapýlmasýna
baðlýdýr. Kaldý ki; zorunlu askerlik hizmetini bir angarya olarak
deðerlendirip, alternatif olarak sunulan sivil hizmeti de reddeden total
retçileri de destekliyoruz.

Reddet, diren hayýr de !... Askere gitme.

Vicdani Ret Platformu

**

Özlem Mollamehmetoðlu'nun VR açýklamasý:

Elimin hamuruyla reddediyorum !..

5 Mayýs Dünya Vicdani Retçiler Günü' dolayýsýyla Taksim Gezi Parký'nda
yapýlan etkinlikte vicdani reddini açýklayan Özlem Mollamehmetoðlu, ELÝMÝN
HAMURUYLA, doðaya ve insanlýða karþý iþlenen tüm suçlara ortak olmayý
reddediyorum dedi. Özlem'in ret deklerasyonu þöyleydi:
Adamlarýn kalabalýðýnda kadýným, heteroseksüellerin kalabalýðýnda
biseksüel, lezbiyen, gey, travesti, transseksüelim, Türklerin içinde Laz,
Kürt, Ermeni?yim, çözümü savaþmakta görenlerin içinde barýþta ýsrar
edenim.
Cinsiyetçiliðin, ataerkinin, heteroseksizmin yýkýldýðý, sýnýfýn ve
sýnýrlarýn ortadan kalktýðý, dillerin ve kültürlerin özgür olduðu bir
yaþam istiyorum. Ve biliyorum ki; bunlarýn hiçbiri beni hayalini kurduðum
yaþamdan uzak tutanlarýn suçlarýna ortak olmaya devam ettikçe
gerçekleþmeyecek.
Bir kadýn olarak, bedenimin vatan ve namusla özdeþleþtirilmesinin,
varlýðýmýn erkek üzerinden tanýmlanmasýnýn, en yakýnýmýzdaki iktidar
sahibi olan erkeðe itaatin sýradanlaþmasýnýn nedeni olan militarizmi
sorgulamamak;
Ýnsanlarýn zorla askere alýnmasýna, gitmeyi reddettiði durumda hapse
atýlmalarýna veya sivil ölüm olarak nitelenen yaþam biçimine itilmelerine
sessiz kalmak;
Bölgede yaþanan iç savaþa ve gelen ateþkes çaðrýlarýna devletin silahla ve
bombayla karþýlýk veriþine sessiz kalmak;
Devletlerin ve bütün iktidarlarýn suçlarýna ortak olmaktýr.
Ben, ELÝMÝN HAMURUYLA, doðaya ve insanlýða karþý iþlenen tüm suçlara ortak
olmayý reddediyorum.

Özlem Mollamehmetoðlu

-------------

Taksim Gezi Parký'nda gerçekleþtirilen "Vicdani Retçiler Buluþmasý"nda
eski retçiler de retlerini bir kez daha yinelerken günümüz savaþ ve
militarizm gerçekliðini de tekrar yorumladýlar.

Ersan Uður Gör
Vicdani reddimi açýkladýðým 15 Mayýs 2004 tarihinden bu yana yaþanan bazý
olaylarý hatýrlatmak istiyorum. Önüme gelene bir darbe tekniðiyle
geçirdiðimiz bu üç yýl coðrafyamýzda þiddet yüklü milliyetçi duygularýn
tansiyonuyla ne kadar kolay oynanabildiðini hepimize gösterdi.

Paramiliter saldýrýlarla Trabzon?da Katolik Kilisesi rahibi, Malatya?da
hýristiyan kitaplarý basan yayýnevinde üç kiþi katledildi. Bu saldýrýlar,
din ve vicdan özgürlüðüne darbedir!

Þemdinli?de bir yayýnevi bombalandý bir kiþi patlamada bir kiþi ise
patlama sonrasý açýlan ateþ sonucu öldü. Ýki subay ve bir itirafçý suçüstü
yakalandý. ?Ýyi çocuk? olarak popülerlik kazanan subaylar sivil mahkemede
40 yýl hapis cezasý aldýlar. Birkaç gün önce Yargýtay, kararý bozdu ve
davanýn yeni adresi olarak Askeri Mahkeme?yi gösterdi. Böylece dað fare
doðurdu. Hrant Dink?in katilleri hem emniyetle hem de JÝTEM?le ahbap çavuþ
çýktý. Ýnsanlarý önce muhbir sonra da katil yapan militarist derin devlet
baðý hala çözülemedi. Bu saldýrýlar, halklarýn kardeþliðine darbedir!

Danýþtay?a yapýlan saldýrýda bir hakim katledildi. Saldýrýnýn kilit ismi
eski yüzbaþý serbest býrakýldý ve daha sonra mahkeme önü linççilerinin
arasýnda görüldü. Þemdinli sorgulamasýný yürüten savcý iddianamede Yaþar
Büyükanýt?ýn adýný geçirince ordudan sert yanýt aldý ve daha sonra HSYK
tarafýndan meslekten atýldý. Tekirdað Barosu Baþkaný Halil Savda?nýn
duruþmasýna girerek ?askeri mahkemeye moral vermek! istediðini? söyledi.
Bu saldýrýlar, hukuka darbedir!

Bütçeden her yýl sadece silahlanmaya ayrýlan pay 5 milyar dolardan fazla.
Birkaç ay önce yapýlan tank, helikopter ve savaþ uçaðý ihaleleri 10 milyar
dolarý geçiyor. Denetimsiz bir þekilde orduya aktarýlan paralarýn bir
türlü hesabý yapýlamýyor. 1961 yýlýnda ?yardýmlaþma ve emeklilik fonu?
olarak kurulan OYAK her tür vergiden muaf tutularak hýzla devasa bir
holding haline geldi. Rekabet edilemez yapýsýyla OYAK ekonomiye darbedir!

Hrant Dink davasýnda katillerin JÝTEM baðýný deþifre eden ANKA Ajans?ýn
ofisine gizlice girilip bilgisayarlarýn hard diski çalýndý. Gazeteciler ve
yayýn organlarý bir kez daha ?ordu yanlýsý? ve ?ordu karþýtý? diye
sýnýflandýrýldý. Karþýt olanlarýn akreditasyonlarý iptal edildi. Nokta
dergisi andýç, 2004?teki iki darbe giriþimi ve ordu-stk iliþkileri
haberlerini arka arkaya yayýnladý. Darbe giriþimleri soruþturulmaya gerek
görülmedi ancak Nokta?ya ?halký askerlikten soðutma? davasý açýldý.
Ardýndan Genelkurmay Askeri Savcýlýðý?nýn isteðiyle dergiye baskýn
yapýldý. Bu saldýrýlar, basýn özgürlüðüne darbedir!

Ordunun, kendine yakýn STK?larla iþbirliði yaparak darbe ortamý yaratmaya
çalýþacaðý haberini çeþitli derneklerde silah üzerine yemin eden emekli
subaylar izledi. 2004?teki darbe giriþimlerinin planlayýcýsý olduðu
anlaþýlan emekli general bir derneðin baþýna geçerek þehirleri bayrak
histerisine boðdu. Daha dün Erzurum?da bir subay belediye baþkanýný
?bayrak sayýsý az? diye fýrçaladý. TESEV?in hazýrladýðý ?Güvenlik Sektörü
ve Demokratik Gözetim? almanaðý ordu tarafýndan düþman ilan edildi. Bu
saldýrýlar, sivil topluma darbedir!

Gazeteciler Gökhan Gencay, Birgül Özbarýþ, Perihan Maðden; vicdani ret
savunucularý Doðan Özkan, Halil Savda, Murat Dünþen, Ýbrahim Kýzartýcý ve
Serpil Köksal hakkýnda ?halký askerlikten soðutma? davalarý açýldý.
Perihan Maðden ve Halil Savda?nýn duruþmalarýnda faþist saldýrýlar
yaþandý. Bu davalar ve saldýrýlar düþünce özgürlüðüne darbedir!

Vicdani retçi Mehmet Tarhan 11 ay Askeri Hapisane?ye kapatýldý. Defalarca
hücreye atýldý, fiziki ve psikolojik iþkenceye maruz kaldý, eþcinsel
olduðu için anal muayeneye zorlandý, ?hizmetten sýyrýlmak maksadýyla toplu
erat önünde emre itaatsizlikte ýsrar?dan defalarca yargýlandý. Vicdani
retçi Halil Savda yine ayný suçlamayla Askeri Mahkeme?de yargýlanmaya
devam ediyor ve þu anda saç-sakalýný kesmediði, itaat etmediði için
hücrede. Ömür boyu hapis riski vicdani retçilere darbedir!

Tüm bu tabloya baktýðýmda sosyal yaþamýn her alanýnda militarist derin
devletin izlerini daha iyi görüyorum. Askeri vesayet kontr-gerillasýyla,
sauna çetesiyle, atabeyler çetesiyle, muhbiriyle, tetikçisiyle,
savcýsýyla, hakimiyle, son olarak e-darbesiyle tepemizden inmiyor. 2004?te
söylediðim gibi ?ben sýnýfsýz, sýnýrsýz, savaþsýz, sömürüsüz, þiddetsiz,
hiyerarþisiz, otoritesiz bir dünya istiyorum. Yönetmeyi/yönetilmeyi, emir
almayý/emir vermeyi, ölmeyi/öldürmeyi, devletlerin birey üzerindeki her
türlü tasarrufunu, askerliði ve tüm alternatiflerini reddediyorum. Hiç bir
silahlý organizasyonun parçasý olmayacaðým.?

**

15 Mayýs Dünya Vicdani Retçiler Günü?nü yine savaþlarýn ve týrmandýrýlan
milliyetçiliðin rap rap sesleri arasýnda kutluyoruz.

Vicdani retçi Halil Savda, bugünü Çorlu Askeri Hapisanesi?nde hücrede
karþýlýyor. Bir asker olmamasýna karþýn ACK 88. m. ?hizmetten tamamen
sýyrýlmak maksadýyla emre itaatsizlikte ýsrar? suçlamasýyla yargýlanmaya
devam ediyor. Geçmiþte Osman Murat Ülke, Mehmet Bal ve Mehmet Tarhan?ýn
yaþadýðý Askerlik Þubesi-Askeri Birlik-Askeri Mahkeme-Askeri Hapisane
kýsýrdöngüsü þimdi Halil Savda?nýn vicdanýný zapturapt altýna almaya
çalýþýyor. Ancak biz dünyanýn her yerinden savaþ karþýtlarýyla, vicdani
retçilerle, Halil?le dayanismaya ve barýþ içinde bir dünya hayallerimizi
büyütmeye devam edeceðiz.

Dünyanýn birçok bölgesinde süregiden irili ufaklý savaþlarýn artýk iyice
müzminleþtiðinin farkýndayýz. Ýnsanlarýn hafýzasýnda sürekli ?düþman?
imgesi canlý tutulmaya çalýþýlýyor. Çeþitli coðrafyalarda, mücadelelerle
kazanýlmýþ sosyal haklar, milliyetçilik ve militarist uygulamalar altýnda
eziliyor. Halklarýn vicdanlarý, sosyal yaþamýn her alanýna sinmiþ bulunan
militarist ritüellerle köreltiliyor. Kadýnlar, eþcinseller, engelliler,
farklý olanlar ötekileþtirilmeye ve tecrite mahkum bir yaþam sürüyor.
Farklý sesler organize bir þekilde linç ediliyor.

Bizler; her tür þiddete, her tür silahýn üretimine, transferine, her tür
silahlý organizasyona karþý mücadele etmeye devam edeceðiz. Adý ?çatýþma?,
?operasyon?, ?savaþ? her ne olursa olsun silahlý mücadeleler þiddeti
körüklemekten, insanlar arasýnda uçurumlar yaratmaktan ve kan dökmekten
baþka bir iþe yaramaz. Ne uðruna olursa olsun insan öldürmek cinayettir.
Savaþlarý durdurmanýn temel yollarýndan birinin onun finans ve insan
kaynaðýný kurutmak olduðunu biliyoruz. Herkesi, birlikte hoþgörüyle
yaþamaya, militarizmle iþbirliði yapmamaya davet ediyoruz.

Biz aþaðýda imzasý bulunan, çeþitli yer ve zamanlarda vicdani retlerini
açýklamýþ olan Türkiyeli erkek ve kadýnlar, Halil?e yüklenen suçun
aynýsýný iþliyoruz. Biz ölümün deðil, hayatýn yanýnda duruyor, toplu erat
ya da milyonlarca insan fark etmez, her yerde asker olmayacaðýmýzý
söylüyoruz. Askerlikten sýyrýlmak için deðil, ayrýmsýz hiç bir savaþýn
insan kaynaðý olmayacaðýmýzý baðýrýyoruz. Halen duymamýþ olan varsa açýkça
ilan ediyoruz: Öldürmiycez, ölmiycez kimsenin askeri olmiycaz.

Erkan Ersöz, Ersan Uður Gör, Erdem Yalçýnkaya, Ercan Aktaþ, Ferda Ülker,
Ahmet Özdemir, Ýsmail Saygý, Mehmet Bal, Necati Balbay, Sinan Dündar

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center