A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Çek anarþistleri Brno'da G8-karþýtý toplantý düzenledi (en)

Date Sun, 20 May 2007 01:29:51 +0200 (CEST)


2007 G8 zirvesi karþýtý Çek seferberliðine dahil olan kiþilerin
toplantýsý, 13 Mayýs 2007'de Brno'da gerçekleþti. --- Hem Çek hem de
Slovak cumhuriyetinden insanlarýn bir sonraki toplantýsýnýn 1 Haziran'da
saat 10pm'de Redlich kampýnda gerçekleþtirilmesini kararlaþtýrdýk. CZ ve
SK'dan protesto için Almanya'ya gidecek olan tüm insanlarý bu kampa
yönlendirmek istiyoruz.Eylemlere iliþkin diðer toplantýlar ve katýlýmlarla
ilgili bilgi yaymak için bilginoktasý yapýlanmasýný kullanacaðýz.
Toplantýlar her gün ayný saatte gerçekleþecek, bu nedenle yeni gelenlerin
tamamý ayný dili konuþan insanlarla tanýþma þansý bulacak. Bu
toplantýlarda alýnan kararlarý temel alarak, uluslararasý toplantýlara ve
genel kongreye delegeler göndereceðiz. --- Çek dilinde bilgiler veren bir
alman telefon numarasý yayýmlayacaðýz.

Bilgi biriktirecek ve Çek cumhuriyetindeki halký da radyolar ve internet
aracýlýðýyla bilgi yayarak haberdar edecek bir grup oluþturuyoruz.

Bir sokaktýbbý grubu oluþturuyoruz.

Sýnýr geçiþleri için yasal destek oluþturmaya çalýþacaðýz.

2.6.2007'de Shwerin'deki antifa gösterisini þimdiden destekleme kararý aldýk.

G.W.Bush'un ziyareti münasebetiyle 5 Haziran'da Prag'da dayanýþma
gösterileri gerçekleþtirilecek.

Direniþimiz küreseldir ; her yerde olacaðýz


Daha fazla bilgi (çek dilinde):
antiG8.protestfest.cz
www.csaf.cz

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center