A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Söyleþi notlarý: latin amerika & anarþist komüni zm

Date Sat, 19 May 2007 22:50:48 +0200 (CEST)


::::::::13 Mayýs Pazar günü, Kara Kýzýl Notlar dergisinin bürosunda
Þili?deki Liberter Komünist Örgüt?ün (OCL) eski bir militaný ve
Ýrlanda?daki Emekçilerin Dayanýþma Hareketi?nin (WSM) þuandaki
Uluslararasý Sekreteri olan Jose Antonio ile yapýlan söyleþinin
notlarý:::::::::::::
konuþmanýn transkriptii de yayýnlýycaz ama bazý notlarý aktariyim dedim:
-þili'de 1972 darbesiden ancak 5-6 yýl sonra sol ciddi bir silahlý
direniþe geçebildi, toparlanma 8 yýl kadar sürdü, ama 80lerin ortalarýnda
"toplumsal genel grev" denen olaylar olmaya baþladý. her ay 2 gün kadar
öðrenciler okula, iþçiler iþe gitmiyor, mahallelerde barikatlar kuruluyor.
bu bitince polis-devlet baskýsý baþlýyor, bi sonraki ay yine olaylar
baþlýyor. abd sosyalizmi engellemek için kullandýý pinoþe'nin sosyalizmin
nedeni haline geleceðini görünce ondan desteðini çekiyor ve bir
demokrasiye geçiþ paktý imzalatýyor. bu pakta sadece sosyalist (SP) ve
komünist (KP) partiler deðil, ayný zamanda solun ana bloðu devrimci sol
hareket (mir) de destek veriyor (jose eskiden mir'deymiþ). aslýnda on yüz
bin parçaya bölünüyor pakt konusunda. demokrasiye geçilince insanlar "biz
bunun için mi mücadele ettik" diyip politikadan tamamen souyorlar. sol da
paramparça ve ultra-sekter oluyor. iddiasýna göre 1997'de þili'de 13 800
sol örgüt(çük) varmýþ. ben hala rakama inanmýyorum, ama bizim kýçý kýrýk
sol geleneðimiz bile bu kadar örgüt yaratýyosa 60larda 8 milyonluk nüfusun
250 000'i KP üyesi olan þilide sol buna kadir oalbilir hakkaten. þu anki
SP 90larýn baþýndan beri koalisyon hükümetlerindeymiþ zaten. KP'yi abd
istemediði için almamýþlar. KP hükümete girmek için kýçýný yýrtýyomuþ; en
son 1 mayýs öncesinde polise bir düzeni bozanlar listesi vermiþ ve polis
de 1 mayýsda bunlarýn hepsini toplamýþ; millet de hazýrlýksýz olduðunda
pek biþi yapamamýþ (çatýþma olmuþ tabi).

-reformlar meselesinde bizim gibi "en radikal talep en devrimci taleptir"
ekolünden iþe baþlamýþlar, ama bu iþe yaramayýnca bir reform talebinde 3
þeyin saðlanmasýna çalýþmýlar: 1. olabildiðince fazla insanýn bunu kabul
etmei, 2. talebin kazanýlabilir olmasý, 3. talebin sonucunun insanlarýn
güçlenmesine/özneleþmesine ve özyünetime kapýlar aralamasý. mahalle
çalýþmalarýnda önce bedava barýnma için mücadele ettiklerini, fakat
neoliberalizm zihinlerine kazýnan insanlarýn bu talebi oldukça manasýz
buldukalrýný farketmiþler. bunun üzerine sembolik bi fiyata morgýç (bi ev
için 30-40 ytl demiþti sanýrým) þiarýný yükseltmiþler. oldukça da baþarýlý
olmuþ. bu mcadeleden kalan mahalle komisyonlarýný da laðvetmeyip
mahallenin di ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý için sürdürül mesini
saðlamýþlar. daha da enteresan olaný insanlar talepleri kazanabildiklerini
görünce ve mücadele boyunca bedava ev için argümanlar tekrar edilince
yavai yavaþ bu talebe ikna olmuþlar. þu anda þilideki barýnma
mücadelelerini çoðunluðu bedava ev talebiyle veriliyomuþ. baþka örnekler
de verdi. "taktiklerde esnek olmak gerek, hiçbir reform kendi baþýna
dierinden daha az devrimci deðildir" dedi. bi de anti-militarizm, ekoloji
vs. gibi meseleleri insanlarýn birincil ihtiyaçlarý için verilen
mücadelelerden çýkan sonuçlarla gündeme getirmek gerektiðini vaaz
yönteminin pek baþarý vaat etmediðini söyledi.

-bir diðer mesele de sýnýf yerine sosyal aktöre (ortak mekan, kültür,
talepler) dayalý bir analiz üzerinden mücadeleyi ve mücadele kurumlarýný
þekillendirmek. genel olarak anarko-sendikalizmin tek mücadele aracý
olarak her yerde anarko-sendikalarý kullanmasýna sürekli karþý çýktý.
belli bir mahallede yaþayanlarý ve öðrencileri kolektif eylem
gerçekleþtirebilen, ama sýnýfsal olarak homojen olmayan ve bundan dolayý
da mücadele süreçleri daha zorlu olan sosyal aktörler olarak saydý.
iþçiler, öðrenciler ve mahalleliler için ayrý kitle örgütlenmeleri
yaratmak gerektiðini, aksi halde insanlara kendi hayat koþullarý ile
alakalý olmayan talepler dayatýlacaðýný ve sosyal hareketler arasýnda
saðlýklý bir dayanýþma ihtimalinin zarar göreceðini söyledi.

-dier bir önemli nokta anarþist karar alma ve mücadele yöntemlerinin
(doðrudan demokrasi, doðrudan eylem) kullanýmýna dairdi. özellikle en
baþlarda önemli kararlarýn genel meclislerde alýnmasý, komisyonlara
seçilen kiþilerin bu kararlarý uygulamakla yükümlü olmasý ve
uygulamayanlarýn da geri çaðrýlabilmesi ilkelerini savunmalarýndan doalyý
bürokratik olmakla bile suçlanmýþlar. fakat mücadele ilerledikçe insanlar
kendi öznesi olduklarý bir mücadelede liderlerden daha mantýklý kararlar
verebileceklerini ve liderliklerin kendi konumlarýný korumaya yönelik
çýkarlar oluþturmaya baþladýklarýný fark etmiþler. artýk anarþist mücadele
yöntemleri genel bir kabul görmüþ. tabi otoriter solcular genel meclisleri
de istediklerinde bir oyuncak haline getirebilirler. bir genel meclisin üç
kiþilik bir komisyondan daha demokratik olmasý için doðrudan bir sebep yok
dedi.

-iþbirliði konusunda "mücadeleden birlik" diye biþi savunuyolarmþ. bunu
tepeden stratejik birliðe, örgüt liderlikleri arasýnda somut manasýnýn ne
olduðu anlaþýlmayan dayanýþma ve ittifaklara alternatif olarak savundu.
mesele bazýnda o meseleyle uðraþan militanlarýn ortak hareket etmesini
savunyolarmýþ. þili gibi birbirinden ayrýlan gruplarýn birbiriyle
konuþmaya dahi tenezzül etmediði bi artamda bu oldukça baþarýlý olmuþ,
hatta bazý gruplar arasýnda köprü görevi de görmüþler. söyleþi sonrasýnda
özellikle ulusal kurtulþ/milliyetçi hareketler ve sosyal demokrasi ile
iþbirliðine karþý klasik olarak gelitirilen "onlarla iþbirliði yaparsan
eninde sonunda onlar tarafýndan ezilirsin, çünkü burjuva partileridir"
argümanýna ne dediðini sordum. "bu tehlike stratejik ittifaklarda vardýr,
biz hiçbi örgütle böyle bir ittifaký savunmuyoruz; dahasý eðer o örgüt
mücadele sýrasýnda senden daha fazla insaný kendine çekip sana karþý
güçlenebilecek örgütsel niteliðe ve somut duruma dair kavrayýþa sahipse
zaten sen onunla belli bir konuda beraber iþ yapmasan da seni ezer" dedi.

-latin amerika meselesinde abd'nin 90lardan itibaren kýzýl latin amerika
korkusundan kurtulduðunu ve bunun da aslýnda toplumsal hareketlerin
geliþimine olanak saðladýðýný anlattý. yerli hareketlerinin 90 öncesindeki
devrimci köylü hareketlerinin kýlýk deðiþtirmiþ hali olduðunu, fakat
bunlarýn kapitalizmi ve devleti kendi ulusal kimliklerine yabancý
kavramlar olarak görüdkleri için aslýnda eskisine göre daha da devrimci
olduklarýný söyledi. ayrýca ulusal burjuvazilere eskiden abd'nin kuklalarý
olarak baktýklarýný, fakat artýk bunlarýn sadece kendi ülkeleri içersinde
deðil, latin amerika çapýnda da egemenlik projeleri geliþtirmeye
baþladýklarýný ve þu andaki haiti iþgalinin bunun örneklerinden biri
olduðunu söyledi. özellikle brezilya çok güçleniyor. en son abd'nin
uruguayda bi askeri üs kurma projesini "orasý benim alaným" diye
terslemiþ. haitideki askeri gücünü de bm güvenlik konseyinde daimi bir yer
kazanmak için koz olarak kullanýyormuþ.

-venezuela, latin amerikanýn en uzun refah devleti geleneðine sahip
ülkesiymiþ. ancak 80lerde neoliberalizm ile gelir adaletsizliði hat
safhaya ulaþmýþ. tüm latin amerikada toplumsal hareketler yükselirken bu
devletçi gelenek venezualda bu geliþimi engellemiþ. fakat bunlara kkarþý
youn bi sempati varmýþ ve chavez de dýþardaki toplumsal hareketlerin
kavramlarýný apartarak kendisini tüm latin amerika yoksullarýnýn temsilci
olarak tanýtmýþ, seçimleri bu sayede kazanmýþ. chavezden sonra devletten
baðýmsýzlýðý oldukça þüpheli toplumsal hareketler ortaya çýkmaya baþlamýþ.

venezuadaki bazý anarþistlerin tüm iþlerini chavezi eleþtirmeye
dönüþtüklerini ve kitlelreden kendilerini yalýtmaya baþladýklarý söyledi.
"toplumsal hareket toplumsal harekettir" demeye getirdi. anarþizm solun
vicdaný olmayý çok seviyor; insanlarýn hayatlarýnda ufak ama somut
deðiþiklikler için mücadele etmektense oturup solun nerede hatalý olduðu
söylemeye bayýlýyor. bu özellikten kurtulmak lazým. venezuellalý
anarþistlerin chaveze eleþtirileri parlamentarizmle, devletle bu iþlerin
neden olmayacaðýný kanýtlýyor; ama chavezden devlet diyilmiþ gibi
davranmasýný bekliyr yaptýklarý eleþtiriler. devlet olmayan chavez deðil,
anarþistlerdir dedi.

unutuuðum bayaa kýsým var ama bunlar en çok aklýmda kalanlardý."


[anarsistiletisim email listesinden alýnmýþtýr]

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center