A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Karakök Otonomu Deklarasyonu ve Anarþist Cephe Çaðrýsý

Date Sat, 19 May 2007 22:14:51 +0200 (CEST)


SÝSTEMÝN KARAKÖK?ÜNÜ ALMAK
Günümüzün kapitalist dünya sistemi, geçmiþin tüm sýnýflý toplumlarýnýn
ötesinde, kabaca ekonomik süreçlere indirgenemeyecek; ideolojinin,
kültürün ve bizatihi bir simülakr/gösteri haline gelmiþ olan toplumun
kendisinin çok taraflý devinimleri ve tezahürleri sayesinde kendini
yeniden üretmektedir. Sistemin yeniden üretimini sekteye uðratacak hiçbir
reel güç bugün bulunmamaktadýr. Sistem, inanýlmaz bir hýzla akan bir
enerji olarak fabrikalardan sokaklara, evlerden okullara, iþyerlerinden
eðlence mekânlarýna ve hatta bizlerin bedenlerine ve beyinlerine kadar,
her yerden geçmekte, her þeyi kuþatmakta ve belirlemektedir. Peki, bu
sisteme dur demek gerekiyor mu? Sisteme kim dur diyecek güce sahip?
Kapitalist sistemi nasýl aþabiliriz?

Ýçinde yaþadýðýmýz yabancýlaþmýþ, kapitalist sömürü toplumlarýnda var olan
bireylerin siteme artýk ?DUR? demesi insani bir zorunluluktur. Bu tarihsel
yasalarýn, sistemin mekanik/objektif iþleyiþ mantýðýnýn, vs. bir sonucu
olmayacaktýr. Çünkü toplumda ve tarihte evrensel yasalar olduðu konusu
fazlasýyla tartýþmalýdýr ve bizlerin kapitalizmi aþmaya yönelik ihtiyacý
asýl her gün daha fazla kaybetmekte olduðumuz ?insani deðerler?den
kaynaklanmalýdýr. Kapitalizm dünyayý sýnýflarla, sýnýrlarla, uluslarla
bölerken, savaþlara, çatýþmalara, insanlarýn birbirine düþtüðü ýrkçý ve
milliyetçi hesaplaþmalara, etnik ve dini gerginliklere sürüklerken ?para?
ve para temelinde yapýlanan global ekonomik sistem bu ayrýmlar sanki hiç
yokmuþ gibi dünya yüzeyinde akabilmektedir. Süreklileþmiþ bir
ikiyüzlülükle beslenen kapitalizm birbiriyle çeliþen söylemleri baþarýyla
kullanýr. Bugün, uluslarýn çözüldüðü bir kozmopolitlik söylemi de, kendi
ulusuna kapanmayý, yabancý olaný ötekileþtirmeyi (xenophobia) gündeme
getiren milliyetçilik söylemi de pekâlâ ayný sistemin bekasý için hizmet
görebilmektedir. Kapitalizmi tekyönlü ya da ikili okuma giriþimleri bize
bir sonuç vermeyecektir. Onu ancak çoklu bir bakýþla anlayabilir ve yine
çoklu bir karþý duruþla aþabiliriz.

Kapitalizm bugün sistemin merkezinde olup da ondan beslenenler hariç
milyonlar için savaþ, sömürü, yoksulluk, çatýþmalar ve ayrýmcýlýk
demektir. Kapitalistler sizi öldürürler, iþkence yaparlar, sömürürler,
dýþlarlar, ezerler, yabancýlaþtýrýrlar ve çoðu zaman da bunu size
benzerlerin elleriyle yaparlar; kendi ellerini kirletmeye dahi tenezzül
etmezler. Onlar yönetmeyi iyi biliyorlar. Binyýllarýn yönetim kültürünü
miras edinmiþ durumdalar ve modern toplumun sunduðu olanaklarla bunu en
iyi þekilde uyguluyor; iktidarlarýný, mikro-iktidarlarla da dallanýp
budaklanýr þekilde toplumun gözeneklerine kadar yayýyorlar. Ama bizler de
yönetilmeyi çok iyi biliyoruz. Adeta ezilmek, sömürülmek, iktidara boyun
eðmek ve tahakküm altýna alýnmak genlerimize iþlemiþ. Ýsyan mý, direniþ
mi, mücadele mi? Onlar da ne demek. Halký oluþturan milyonlarýn kaçý bu
eðilimlere sahip, çok az, neredeyse hiç. Bu yüzden de bizleri yönetmek,
yönetme sanatýnýn inceliklerini bilenler için çok kolay.

Karakök Otonomu olarak, neden biz de direnme sanatýnýn inceliklerini
geliþtirmiyoruz diye soruyoruz. Aklýn, yaratýcýlýðýn, mizah ve
kararlýlýkla buluþtuðu bir eksende sisteme karþý koyabilir, onu
sorgulayabilir hatta kapitalist dünya sisteminin ?karakökünü alabilir?,
yani onu tümden ortadan kaldýrabiliriz. Bu çok fantastik gibi gelen
fikirler bugüne kadar tüm ülkelerde yüz milyonlarca insanýn hayallerini
süsledi; bugünden sonra da bizlerin hayallerini süslememesi, yaþadýðýmýz
modern toplumlarýn sunduðu olanaklarla zenginleþen direniþ metotlarýyla
geliþmemesi ve gerçekleþmemesi için hiçbir neden yok. Her þey hayal
etmekle baþlýyor: iktidarýn, tahakkümün, baskýnýn, sömürünün, ayrýmcýlýðýn
hetürünün ortadan kalktýðý bir özgür toplum hayaliyle. Bu hayalin
gerçekleþmesi, insanlýðýn 21. yy.a kadar var olan deneyimi gösterdi ki,
devletler aracýlýðýyla olamaz. Hiçbir devlet özgür bir toplum doðuramaz,
çünkü devletin kendisi, ayrýcalýklar, hiyerarþi ve sömürüyü içermek ve
yeniden üretmek zorundadýr. Ýktidarýn olduðu yerde özgürlük olamaz. Bu
anlamda yepyeni kavramlar keþfetmemize gerek yok. Özgürlüðün adý hala
anarþidir. Özgür bireylerin ve topluluklarýn, gruplarýn gönüllü bir
aradalýðý ile kurulacak olan bir anarþist toplumu hayal ediyoruz.
Geçmiþin, Türkiye?deki ve tüm dünyadaki direniþ gelenekleri kadar içinde
bulunduðumuz çaðdaþ toplumun iletiþim ve sosyalleþme imkânlarýný da
dikkate alan, onlar üzerinde þekillenen, toplumsal idealleri ve hedefleri
olan bir anarþizmden esinleniyoruz. Bireyin özgürlüðü bizce ancak toplumun
özgürlüðüyle mümkündür. Bireysel dünyalarýmýz, farklý olduðumuz, özel
olduðumuz sanýlarý aslýnda sistemin bizleri tüketim kobaylarýna çevirdiði
mekanizmalarýn, medyanýn uydurduðu bir yanýlsamadýr. Hayýr, hiç de farklý
deðilsin, senin gibi binlerce insan var. Senin kaygýlarýn herkesin
kaygýlarý? Senin gibi özel olduðunu sanan o kadar çok insan var ki, bir
okyanus oluþturuyoruz? Bizi bu hücrelerin içinde hapsediyorlar. Þu
metaforu bir düþünün, sayýsýz cam fanusun içinde üst üste yýðýlmýþ
insanlar, gönüllü olarak böyle bir fanusun içinde bir ömür geçirmek ister
miydiniz? Peki bizlerin gündelik yaþamlarýnýn bundan ne farký var:
evlerde, iþ yerlerinde, hücre benzeri sosyal tuzaklarýmýzýn içinde sýkýþýp
kalmýþ tutsaklarýz. Zincirlerimizi kýralým, bizi her geçen gün daha da
dijitalleþtiren sistemin karakökünü alalým!

Anarþist ideallerle baþlattýðýmýz Karakök Otonomu sürecinde, Türkiye?nin
genelinde anarþistler arasýnda bir iletiþim, paylaþým ve dayanýþma
eksikliði olduðunu da gördük. Birçok arkadaþ, kendi otonomlarý içinde çok
önemli çalýþmalar ve özgün iþler ortaya koyuyor. Fakat bu çalýþmalarýn
birbiriyle iliþkilendiði, güçlerimizin birleþtiði, farklýlýklarý rengimiz
olarak korurken ortak bir duruþ da yakaladýðýmýz bir esnek örgütlenmeye
ihtiyacýmýz var. Toplumsal dayanýþmaya, beraber mücadeleye inanan anarþist
arkadaþlarýmýzý, kendi farklýlýklarýmýzý diðer anarþistlere
anlatabileceðimiz, aramýzda diyalog kuracaðýmýz, ortak sorunlara karþý
ortak çözümler geliþtireceðimiz ve güçlerimizi çoðulcu bir tarzda
birleþtirebileceðimiz bir Anarþist Cephe örmeye çaðýrýyoruz. Bugün birçok
anarþist birey, grup ve otonom iletiþim için yüzlerini birbirine
dönmüþtür. Artýk bizce bu sürece hýz vermenin zamaný geldi. Kendi
otonomlarýmýzý ve düþünsel farklýlýklarýmýzý tabii ki koruyarak, ortak
anarþist fikirler adýna, ortak iþ yapmak üzere hep beraber Anarþist
Cephe?nin kara bayraðý altýnda buluþabiliriz.

Bu öneri çerçevesinde tüm anarþist çevrelerle görüþmeye ve iletiþim
kurmaya açýðýz. Kapitalizmin dünyayý sürüklediði sosyal, siyasal, kültürel
ve ekolojik krizlerin çözümsüz olduðu, global bir felakete doðru gittiði
açýktýr. Bugün bunu sadece biz deðil, düzenin sözcüleri de söylüyor.
Kapitalizmin yarýný yok, bu açýk. Ya insanlýk, insanlýðýn bir yarýný
olacak mý? Bu bizlere baðlý. Toplumu oluþturan küçük atomlar olarak,
attýðýmýz her adýmda sistemi yeniden üretmek için elimizden geleni
yapýyoruz. Bir de bunun tam tersini, sistem için problem olmayý, tekere
çomak sokmayý, yani kapitalizmin karakökünü almayý (bizim
?terminoloji?mizle bir anarþist devrimi) denesek? Bu elbette ki uzun
vadeli bir süreç. Devrim her an ve her yerde, özellikle de gündelik
yaþamlarýmýzý devrimcileþtirerek yaþanacaktýr. Karakök Otonomu, içe
kapanmaktan deðil dýþa açýlmaktan ve sosyalleþmekten yanadýr. Özgür bir
dünya ve özgür bir toplum için hayallerimizin buluþtuðu bir Cephe?de,
beraber adým atmalý, beraber yürümeliyiz.


KARAKÖK OTONOMU
anarchistway@yahoo.com


Kaynaklar:
http://www.karahat.com/f/viewtopic.php?t=2095&sid=d4f198ad568e01c57b89bfcd9d3eb241
http://www.izinsizgosteri.net/asalsayi139/anarchistway_139.html

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center