A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Rusya'da zafer günü sýrasýndaki anarþist ve anti-faþist eylem ler (en)

Date Thu, 17 May 2007 14:35:13 +0200 (CEST)


St. Petersburg'da, Zafer Günü yürüþü esnasýnda, saat 5:20 PM sýralarýnda,
anarþist anti-faþistler Nevski Prospekt'teki uðursuz "Gostiniy Dvor"
süpermarketinden, üzerinde iki-baþlý Çernobil-kartalý bulunan Rus armasýný
yýrtan bir sabokedi resminin yer aldýðý ve "yeni zaferlere doðru",
"antifa" ve "faþizmin birden çok yüzü vardýr" yazan - sonuncusu Rus
devletinin de bir tür faþizmi temsil ediyor olabileceðini ima eden - bir
pankart sallandýrdýlar. Pankart, polislerin kaldýrmakta tereddüt ettikleri
birkaç dakika boyunca asýlý kaldý. Eylemcilerden hiçbiri gözaltýna
alýnmadý. Asýlan pankartýn resimleri için, bakýn
http://piter.indymedia.ru/ru/node/2709
4 Pm sýralarýnda bir diðer eylemci grubu, yürüyüþ kolu geçmeden önce
anti-þovenist bildiriler daðýtýyordu. Sonuç olarak beþ bildirici gözaltýna
alýndý, ancak iki saat sonra hakaret ve tehditlerin ardýndan suçlama
yapýlmadan serbest býrakýldýlar ve destekçi bir grupla buluþtular.

Bu arada anti-faþistler internetle de meþguldüler. Antifa Hack Ekibi
neo-nazi sitesi "Rus terörünü" (ns-wp.org) kýrdý; kýrýlan siteyi þurada
görebilirsiniz:

http://img76.imageshack.us/img76/1087/defnswpvg9.jpg

Bunun yaný sýra, Antifa Hack Ekibi aþaðýdaki neo-nazi forum ve
portallarýnýn veritabanlarýný da yok etti: vlad-dpni.net14.org,
ns-attack.net14.org, forum.ruord.org, ns-belarus.org, aryan-front.com and
slovenski-radikali.com.

Antifa Hack Ekibi'nin Sayfasý:
http://antifa-info.hardcore.lt

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center