A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Fransa: CNT'nin Uluslararasý Ýliþkiler Sekreteri ile son I07 sýrasýnda söyleþi (en , ca )

Date Thu, 17 May 2007 10:20:27 +0200 (CEST)


Paris'te gerçekleþtirilen son I07 sýrasýnda, Fransýz CNT Uluslararasý
Ýliþkiler Sekreteri Jérémie ile yapýlan bir söyleþi. Bu söyleþi, CGT'li
yoldaþ Ronny Stansert tarafýndan Ýsveç SAC dergisi "Arbetaren" için
gerçekleþtirildi.
* I07 umduðunuz kadar iyi geçti mi? Sonuçlarýndan memnun musunuz?
Jérémie: CNT'nin Uluslararasý Ýliþkiler Bürosu ve I07'nin örgütlenmesi
için oluþturulan Komisyon olarak toplantýlarýn gidiþatýndan memnunuz.
Yurtdýþýndan gelen - yaklaþýk - 250 yoldaþ, mutlu görünüyordu, (görüþ
farklýlýklarý olsa da) tartýþmalar yüksek bir kalitedeydi, 1 Mayýs
gösterisi 6.000 civarýnda insandan oluþan, dinamik ve gürültülü CNT
kortejiyle müthiþti. 30'undaki uluslararasý toplantýda da bazý dokunaklý
anlar yaþandý; Atenco'dan Marta yoldaþýn bir elinde machete [ç.n.: bir tür
"pala"] ile yaptýðý konuþma veya ülkesindeki iþçilerin bir ay sürüp
100'den fazla ölümle sonuçlanan genel grevinden bahseden Gine'deki CNTG
sendikasýndan yoldaþýn konuþmasý gibi.

I07'den önce, bu buluþmanýn enternasyonalizm için önemli bir mihenk taþý
olabileceðini biliyorduk. Artýk sona ermiþ bulunuyor, eriþtiðimiz þeyden
memnun olduk. Örgütleyenler olarak, hiç kimseyi hayal kýrýklýðýna uðratmak
istemediðimizden ve uluslararasý delegelere CNT'ye iliþkin iyi bir izlenim
býrakmaya çalýþtýðýmýzdan doðal olarak etkinlik sýrasýnda birazcýk
tedirgindik. Etkinlik öncesindeki günlerde yaþanan kötü þeylerden birisi,
bazý davetlilerin vize sorunlarýna baðlý olarak gelememesiydi. Tartýþmalar
sýrasýnda birazcýk hayal kýrýklýðý yaratan bir baþka olumsuz
nokta,[tartýþmanýn] canlýlýðýný belirli bir noktaya kadar körelten, her
bir konuþmacýnýn Fransýzca, Kastilya dili [ç.n.: "resmi" Ýspanyolca] ve
Ýngilizce'ye çevrilmesi zorunluluðuydu.


* Genel olarak anarko-sendikalizmin geleceði için I07 ne anlam taþýyacak?

>Bizim bakýþ açýmýza göre, I07, enternasyonalizmimizi geniþletmede önemli
bir aþamanýn parçasý. Konfederal toplantýda, Fransýz CNT'nin ve Ýtalyan
USI'nin uluslararasý iliþkiler sekreterleri, diðer örgütlenmelere,
ortaklaþa-iþletilen bir web sayfasý ve tartýþmalar için forumu olan bir
Uluslararasý Anti-Kapitalist Ko-ordinasyon oluþturmamýzý önerdiler.
Ayrýca geçici iþ ajanslarý ve bir diðeri de çalýþanlarýn dolaþým
özgürlüðü konularýnda olmak üzere bir dizi ortaklaþa kampanya ile uðraþma
konusunda anlaþmaya vardýlar.

I07, ayný zamanda, anarko-sendikalist enternasyonalizmin ilk kez bütünüyle
Batý ile sýnýrlý kalmamasý açýsýndan da önemliydi. Paris'te, ilk kez,
Afrika, Okyanusya ve Latin Amerika'dan yoldaþlar vardý. Ve sýrf bu
nedenden dolayý bile, I07'nin sonucundan memnuniyet duyabiliriz.
Enternasyonalizmimizin ne anlama geldiðinin en iyi örneði, uluslararasý
toplantý sýrasýnda, Sibirya SKT'den gelen bir yoldaþýn yaptýðý konuþmanýn,
Mali'den gelen ve Rusça bilen bir baþka yoldaþ tarafýndan Fransýzca'ya
çevrilmesiydi!!


* Fransýz CNT olarak geleceðiniz için, Alternative Libertaire, Fédération
Anarchiste, SUD ve diðer "alternatif" sendikalar için, I07 ne anlam
taþýdý?

CNT, diðer örgütlenmelere karýþmadan, ancak iliþkilerinde de sekter
davranmadan kendi yolunu takip ediyor. Fédération Anarchiste [FA]
toplumsal hareket içerisinde çok faal olmasa da, CNT zaman zaman FA
ile iþbirliði yapabiliyor. Ayný þey, sekterliðe düþmeden düzenli olarak
iþbirliði yaptýðýmýz Alternative Libertaire için de geçerli. SUD'a
["Solidaire, unitaire et démocratique"] gelince, en son Citröen grevinde
veya eðitim sektörü örneklerinde olduðu gibi, özellikle taban düzeyinde
iþbirliði yapýyoruz. SUD sendikalarýnýn yönetimiyle hiçbir iliþkimiz
bulunmuyor. Yoldaþlarýmýza yönelik baskýlarýn yaný sýra, CNT'nin posta
çalýþanlarý [sektöründe] yasadýþý ilan edilmesini unutmuþ deðiliz ve bu da
kýsmen SUD'un posta sendikasýnýn suç ortaklýðý sayesinde gerçekleþti. CNT,
taban düzeyinde birlik eyleminden yana, ancak Fransa'da
anarko-sendikalizmi, yani anti-kapitalist, anti-emperyalist, anti-seksist
ve anti-faþist sendikacýlýk fikirlerini yalnýzca CNT savunuyor. SUD
sendikalarý
muhtemelen bir þekilde Fransýz CGT veya CFDT'den daha radikaller, ancak
reformist, iþbirlikçi ve bürokratik sendikalar olmaya devam ediyorlar. SUD
içinde bunun tek bir istisnasý var ve bu da, diðer SUD sendikalarýnýn
reformizmini haklý biçimde eleþtiren taþýmacýlýk sektöründe. Yine de, SUD
Demiryolu içerisinde de halen çeliþkiler ve gerilimler bulunuyor.

Gelecekte CNT için önemli olan þey, Fransýz emek hareketi ve toplumsal
hareket için bir alternatif olarak görülebilecek yeterlilikte güvenilir
bir strateji ortaya koyup koyamamasý olacak. Çalýþanlarýn ihtiyacý olan
devrimci emek alternatifi. Ve bu da, bizim birþeyler inþa etme eteneðimize
baðlý.


* Son sözleriniz?

CGT'deki tüm yoldaþlarýmýza selamlar. Yaþasýn enternasyonalizm! Yaþasýn
anarko-sendikalizm! Günümüz gelecek! Toplumsal devrim!

http://www.rojoynegro.info[Ýngilizce çeviri - FdCA Uluslararasý Ýliþkiler]
[Türkçe çeviri - batur özdinç / Ainfos]

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center