A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Ýzmir: Takas Pazarý ...

Date Wed, 16 May 2007 22:22:12 +0200 (CEST)


7 Mayýs?ta Ege Üniversitesi kampüsü mediko binasý karþýsýnda baþlattýðýmýz
Takas Pazarý 11 Mayýs Cuma günü kepenklerini kapattý. Beþ gün boyunca
ilginç karþýlaþmalar ve þaþýrmalar yaþadýk.
Sohbetlerimiz genelde ?Bu kaç para?? sorusuyla baþlayýp ?Bende de bir sürü
eþya var, yarýn getireyim.? diye devam etti. Öyle de oldu. Daha ikinci
günde baþlangýçta pazarda yer alan eþyalarýn çoðu deðiþmiþ durumdaydý.

Tüketimin deðil ihtiyaca dayalý takas iliþkisi sohbetlerimizin ana
konusuydu ve takas pazarý bu konuda birçok ezberin bozulmasýný saðladý.

Pazar stantlarýnýn arkasýnda, pankartlarýmýzýn gölgesinde müziði ve þarabý
yudumladýk. Sonra güneþe atýlýp su oyununa dalmýþken belediyenin kocaman
bir çöp arabasýnýn pazarýn önünde durmasý hepimizi þaþýrttý. Meðer çöp
iþçileri eþyalarýmýzý toplamaya deðil takasa gelmiþler. Ýþçilerin pazardan
takas yapmasý, pazarýmýzý sembolik içeriðinden biraz daha öteye taþýyarak
içeriðini daha bir doldurdu.

?Bi tur versene? etkinliðinde bisikletlerin uzun süreli turlara dönüþmesi
bizi pek tedirgin etmedi deðil. Fakat bu güzel havada insanlarýn bir turla
yetinememelerini elbette ki hoþ gördük.

Ayrýca arkada bulunan seyyar mutfaðýmýz ise çaylarýmýzý ve yemeklerimizi
oracýkta yapýp-yiyip içebilmemizi saðladý. ?Ayranýný da al gel? pilav
gününde ortalýkta pek ayran gözükmese de pilavlarýmýz bitti.

Hayalini kurduðumuz bir panayýr vardý. Tam olarak hayalimizdekini ortaya
dökememiþ olsak da bu konuda bir adým attýðýmýza inanýyoruz. Orada
bulunduðumuz bir hafta boyunca ilginç karþýlaþmalar, þaþýrmalar ve yeni
tanýþmalarla geçti. Asýl amacýmýz da buydu. Umarýz takasla baþlayan
tanýþýklýklarýmýz ve dayanýþmamýz hayatýn diðer alanlarýnda da devam eder.

http://cayircimen.org/activities/takas_pazari.asp

Çayýr Çimen Sosyal Ekoloji Kulübü & Alakasýzlar

web sitesi:
http://cayircimen.org/

email:
cayircimen@cayircimen.org
alakasizlar@cayircimen.org

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center