A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Ýstanbul: Alman Devletinin G-8 Öncesi Þiddetine Karþý Konsolosluða Yumurta Yaðmuru

Date Wed, 16 May 2007 22:17:31 +0200 (CEST)


G-8 zirvesi öncesi otonomlara baskýnlarda bulunan Alman Devleti'ni
protesto etmek için "G-8'de GÖRÜÞÜRÜZ" pankartýyla konsolosluða doðru
yürüyen Anarþistler konsolosluðu yumurtaladýlar.
G-8 zirvesi öncesi otonomlara baskýnlarda bulunan Alman Devleti'ni
protesto etmek için Ýstanbul Almanya Konsolosluðu'na yumurta yaðdýrýldý.

Bugün saat 13:00'de Gümüþsuyu Caddesi'ni bir süre trafiðe kapatýp "G-8'de
GÖRÜÞÜRÜZ" pankartýyla konsolosluða doðru yürüyen Anarþistler konsolosluðu
yumurtaladýlar.

Eylem sýrasýnda sivil ve resmi polislerle ufak arbedeler de yaþayan
eylemciler, "G-8'e karþý küresel intifada" sloganlarýyla daðýldýlar.

Eylemde daðýtýlan bildiri þöyle:

9 mayýs sabahý, saat 08.30'dan itibaren Berlin ve Hamburg'da siyasi ve
kültürel merkezlere eþzamanlý polis baskýnlarý yaþandý. Bu baskýnlarda,
G-8'e karþý protesto gösterilerini örgütleyen otonom yapýlar, iþgal evleri
ve kültür merkezlerinin iletiþim araçlarý, dökümanlarý ve bilgisayarlarýna
el konuldu. Ayrýca, dünyanýn çeþitli yerlerinden bisikletleriyle yola
çýkýp hazirandaki gösteriler için Almanya'ya ulaþmaya çalýþan 100 kadar
kiþi Hollanda'da durdurularak sert müdahaleler sonucu gözaltýna alýndý,
bisikletlerine el konuldu.

Peki bu baskýnlar ve saldýrýlar neden yapýldý? Vicdaný olan insanlarýn
içlerinde bir yerlerde bunun cevabýnýn olduðunu düþünüyoruz.

2007 haziranýnda, Almanya'da düzenlenecek olan G-8 toplantýlarýný protesto
gösterileri ve toplantýyý doðrudan bloke etme eylemleri bu defa,
yaþadýðýmýz dünya için apayrý anlamlara sahip! Küresel ýsýnma felaketinin
yaþamlarýmýza, bedenlerimize iyice yerleþtiði þu günlerde, bu felakete yol
açan etkenlerin baþýnda G-8 (geliþmiþ 8) ülkelerinin geldiðini biliyoruz.
Bu ülkeler, 'kalkýnma', 'ilerleme', 'geliþme', 'daha çok geliþme' gibi
itkilerle ve gözü dönmüþ bir rekabet hýrsýyla hareket ettikleri için
dünyayý pervasýzca felakete sürükleyebiliyorlar. Küresel ýsýnmaya, bu
'daha çok geliþme' mantýðýnýn yol açtýðýný bildikleri halde bundan gurur
duyarcasýna geliþmiþ 8 ülke adý altýnda toplanabiliyorlar.
Ýnce eleyip sýk dokunan bir çalýþma dönemi içerisinde olan arkadaþlarýmýz
G-8 toplantýsýna gelecek eylemcilere yardýmcý olabilmek için, tüm
imkanlarý oluþturma çabasý içerisindeydiler. Bu durumdan haberdar ve
rahatsýz olan G-8 devletleri daha önceki toplantýlarýnda uygulamadýðý yeni
bir yöntemi devreye sokmak zorunda kaldý. G8?e az bir zaman kala çalýþma
içerisindeki otonomlara baskýnlar düzenledi. Amaçlarý bu ve benzeri
uygulamalarla otonomlarý ve eylem gruplarýný yýpratmaktý.

Devletlerin bu seviyeye yükselttikleri saldýrýlar; sadece G-8 toplantýlarý
döneminde duyduklarý rahatsýzlýðý aþmak için deðil; daha derin ve köklü
rahatsýzlýklarýnýn olduðunun da bir göstergesiydi. Belirli bir dönemdir
Avrupa?da esen Ulusalcý ve Faþist rüzgarlarýn etkileþimiyle yeni çýkan
yasalara, haziran ayýndaki G8 toplantýsýnda görüþülecek ana maddelerden
biriyle de geniþ çaplý bir katký saðlanacaktýr. Avrupalý olmayanlara
yönelik dýþlayýcý ve yýpratýcý ötekileþtirme çabalarýnýn artmasý, iþçi ve
iþsizlerin haklarýnýn azaltýlmasý ve en önemlisi pratikteki adaletsizliðe
karþý durmak isteyen herkese ciddi yaptýrýmlar uygulanmasýný
kolaylaþtýracak olan bu yasanýn deþifre olmasýný da engellemektir.
Göçmenlerle ve ezilenlerle dirsek temasýný kaybetmeyen muhaliflerin
adaletsizliklere karþý hýzla örgütlenmesinin ve tavýr geliþtirebilmesinin
Fransa olaylarýnda, Danimarka olaylarýnda ve benzeri bir çok yerde ne
kadar etkileyici olduðu görünmüþtür. Ulusalcý ve Faþist düþüncelerin dünya
çapýnda artýrýlmaya çalýþýlmasý, yapýlacak yeni savaþlarý ?Meþrulaþtýrma?
ve insanlarý duyarsýzlaþtýrma planlarýndan, içerisinde yaþadýðýmýz
topraklarda nasibini almaktadýr. Hrant Dink, Malatya ve 1 Mayýs olaylarý,
üniversitelerdeki, mahallelerdeki ve benzeri mekanlardaki bir çok faþist
saldýrýlar; CHP, DSP, DYP, ANAP, Ýþçi Partisi gibi bir çok partinin
1940?larda Almanya'daki Nasyonal Sosyalizm Partisi söylevleriyle seçimlere
hazýrlanýyor olmasý, durumun ne kadar ciddi olduðunu ve karþý konulmasý
gerektiðini bizlere anlatmaktadýr.

Arkadaþlarýmýz Almanya?da bunlarý dile getirdikleri ve G8 devletlerinin
sembolleþmiþ 8 katil devletden ibaret olduðu söylemiþlerdir. Bunun
karþýsýnda kendilerini demokrasi sembolü sanan Avrupalýlarýn yaptýklarý
uygulamalarla iç yüzleri tekrar açýða çýkmýþtýr.

Bütün bunlar, saldýrý halinde olan ve bunu gitgide arttýran küresel
kapitalizmin, dünyanýn her yerindeki yansýmalarý. Küresel kapitalizm,
beslediði ve yön verdiði devletler aracýlýðýyla dalga dalga yaþamlarýmýzý
gaspetmekte: Küresel ýsýnma felaketi, ýrkçý saldýrýlar, iþgaller,
savaþlar...
Ama, küresel kapitalizme karþý küresel direniþ de aðlarýný
örmekte..Kapitalizmden rahatsýz olanlar direniþlerini dokuyor.

Siz G-8 devletlerine sesleniyoruz! Sizler Faþistsiniz ve asla özgürlük
karþýsýnda duramayacaksýnýz.

Her zaman olduðu gibi karþýnýzda bizleri bulacaksýnýz!

G-8 de görüþeceðiz!

BÜTÜN DEVLETLER YIKILANA KADAR ...


Haber ve fotoðraflar için:
http://istanbul.indymedia.org/news/2007/05/188234.php

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center