A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Romanya'da Anarka-Feminist festival : 6 & 7 TEMMUZ (en)

Date Wed, 16 May 2007 15:57:34 +0200 (CEST)


LOVEKILLS-AÞKÖLDÜRÜR ANARKA-FEMÝNÝST FESTÝVALÝNE DAVET #2 -
LOVEKILLS-AÞKÖLDÜRÜR Kollektifi, LOVEKILLS adlý anarka-feminist fanzinden
doðdu. Geçen yýllar içerisinde, bu fanzin, yerel d.i.y.den insanlarýn,
anarþist harekete kadýnlarýn katýlýmýný ve hareket üzerindeki etkilerini
anlamalarýný saðladý. LOVEKILLS-AÞKÖLDÜRÜR Kollektifi, baþlangýçta,
yalnýzca fanzinin büyümesi ve geliþimi için ortaya çýkmýþtý; ki, bu
fanzin, halen, romen toplumunun yaný sýra d.i.y. içindeki kadýnlarýn karþý
karþýya kaldýðý sorunlarla ilgilenen Romanya'daki tek anarka-feminist
fanzindir; makalelerin çoðu anarþizm içindeki kadýnlarla ilgilidir (hem
ideolojik hem de pratik bakýþ açýsýndan). Zamanla, bir fanzinde yazmanýn
kuþkusuz yeterli olmadýðýnýn farkýna vardýk. Bir parçasý olduðumuz d.i.y.
topluluðu oldukça küçük olsa da, cinsiyetçilik en üst düzeyde bulunuyor,
anarka-feminist bir festivalin örgütlenme düþüncesi iþte bu nedenle ortaya
çýktý. Maddi ve mekansal olanaklarýmýz sýnýrlý ancak düþüncelerimize
pratiðe aktarmak için olasý herþeyi yapýyoruz. Yurtdýþýnýn yaný sýra,
Romanya'dan omuzdaþlarýmýz da heyecanlarýný bildirdiler ve bizi
desteklemeye hazýrlar.

LOVEKILLS-AÞKÖLDÜRÜR anarka-feminist festivali, oðlanlar, kýzlar ve
elbette eþcinseller için açýk bir alan olmak istiyor. Bunun amacý,
otoriter iliþkileri yoluyla aþaðýlýk hislerini, sürekli cinsel taciz,
saldýrý, suistimal tehdidi nedeniyle korku ve terör hislerini; saldýrgan
dinsel dogmaya baðlý olarak suçluluk duygularýný; yorucu çalýþma
saatlerine baðlý olarak toplum içinde ve evde sömürülme duygularýný; her
gün þiddetli biçimde dayatýlan güzellik standartlarý nedeniyle þiþmanlýk
korkusu ve diðer bedensel görünüm sorunlarý ile diðer þeylerin geliþmesine
neden olan ataerkil toplumun töreleri, gelenekleri ve önyargýlarýna baðlý
olarak kadýnlarýn her gün karþý karþýya kaldýðý çifte tahakküme
müzakereler ve tartýþmalarla meydan okumaktýr....

Tartýþma ve deneyim paylaþýmý yoluyla, ataerkilliðe ve bununla birlikte
gelen tüm çirkinliklere karþý daha etkili mücadele yollarý
geliþtirebileceðimize yönelik çok güçlü bir inanca sahibiz.

Festival 6-7 Temmuz'da Timisoara'da (Romanya'nýn batýsý) gerçekleþecek.
Ýki günlük festival sýrasýnda, atölyeler, konser, sergiler ve video
gösterimleri olacak.

Ýster bir atölye/belgesel/sergi sunma, isterse performans gerçekleþtirme,
tiyatro oyunu sunma, bir distro getirme veya baþka birþeyle olsun, bu
etkinliklerde yer almak isteyen herkes daha fazla ayrýntý için lütfen en
kýsa zamanda bizimle baðlantý kursun. Ayrýca bize görüþ ve önerilerinizi
iletmenizi de umut ediyoruz.

Her türlü desteðe açýðýz.

Bizimle baðlantý kurun : 3lovekills3@gmail.com
LOVEKILLS - AÞKÖLDÜRÜR

http://www.waste.org/~roadrunner/horea/
http://www.waste.org/~roadrunner/horea/caf_fac/lovekills1/LOVEKILLS1.htm
http://www.waste.org/~roadrunner/horea/caf_fac/lovekills2/LoveCover.html


çeviri - b.ö./Ainfos

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center