A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Ýsveç, 19-20 mayýsta almanya'dan isveç'e gelecek birileri ? (en)

Date Sat, 12 May 2007 20:50:40 +0200 (CEST)


Bu listeye daha önceden 19 mayýs'ta malmö, isveç'teki G8'e karþý
gerçekleþtirilecek sokak partimizle ilgili bilgi gelmiþti. Eðer mümkünse,
sokak partisi ve bir gün sonraki (pazar) bilgi+atölye-çalýþmasý için
birilerinin malmö'ye gelmesini istiyoruz. Eðer ilgileniyorsanýz bu adrese
yanýt gönderin. Elbette ücretsiz kalacak yerle yiyecek saðlayacaðýz ve
ayrýca seyahat giderleriyle de ilgilenilebilir.
Seferberliðimizle ilgili herþey iyi gidiyor! Gerçekten denize yakýn bir
þehirde, yakýnda hepinizle görüþürüz... malmö'deki g8-aktivistleri, isveç
>>> SUF* uluslararasý komitesi >>> www.suf.cc ik@suf.cc
* Anarko-sendikalistler

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center