A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) "20 Mayýs, Saat 14.00 de Taksim Gezi Parký'ndayýz !... "

Date Sat, 12 May 2007 17:47:56 +0200 (CEST)


---15 Mayýs Dünya Vicdani Retçiler Günü---
"20 Mayýs, Saat 14.00 de Taksim Gezi Parký'ndayýz !..."
Vicdani Ret Platformu, bu yýl, 15 Mayýs Dünya Vicdani Retçiler Günü?nde,
sayýlarý 60?ý bulan eski vicdani retçilerle yenilerini buluþturmayý
kararlaþtýrdý. ?Vicdani Retçiler Buluþmasý? adý verilen etkinliðin
akþamýnda da bir parti yapýlacak.
1989 sonunda Tayfun Gönül ve Vedat Zencir ile Türkiye?nin gündemine giren
vicdani ret hareketi, 1997 yýlýndan beri hemen her sene, 15 Mayýs Dünya
Vicdani Retçiler Günü?nü çeþitli biçimlerde kutlamakta. Son 3 yýldýr
Ýstanbul, Ýzmir ve Ankara da ?Militurizm Festivali? adýyla yapýlan
etkinliklerde; militarizmin toplumsal yaþamda varolduðu, militarist kurum,
yapý ve sembollere düzenlenen ?turistik geziler? le görünür kýlýnmaya
çalýþýlmýþ, toplu vicdani ret açýklamalarý yapýlmýþtýr.

**

15 Mayýs Dünya Vicdani Retçiler Günü

Bir taraftan dünya, bir taraftan da içinde yaþadýðýmýz topraklarda savaþ
ve savaþlarýn yol açtýðý yýkýmlar; bütün dehþet görüntülerine raðmen
sürmekte. Geleceðin savaþlarýný ya da savaþlara dayalý geleceðimizi
düþündüðümüzde ise önümüze çýkacak tablonun korkunçluðunu bugünden hayal
bile edemez durumdayýz.

Savaþlarý önlemenin en doðru yolu onun bir unsuru olmamaktýr. Ýnsanlar bu
tavýr ve anlayýþlarýný ahlaki, dini ya da politik gerekçelerle, savaþlar
varolalý beri hemen her zaman ortaya koymuþlardýr. Özellikle de 1. Dünya
Savaþý?nda ortaya çýkan savaþ karþýtý kitlesel tepki, bugünkü vicdani ret
hareketinin temellerini ve kazanýmlarýný ortaya çýkarmýþtýr. Bugün Avrupa
Konseyi üyesi 46 ülkeden yalnýzca Türkiye?de, vicdani ret anayasal bir hak
deðildir.

1989 sonunda Tayfun Gönül ve Vedat Zencir ile Türkiye?nin gündemine giren
vicdani ret hareketi, 1997 yýlýndan beri hemen her sene, 15 Mayýs Dünya
Vicdani Retçiler Günü?nü çeþitli biçimlerde kutlamakta. Son 3 yýldýr
Ýstanbul, Ýzmir ve Ankara da ?Militurizm Festivali? adýyla yapýlan
etkinliklerde; militarizmin toplumsal yaþamda varolduðu, militarist kurum,
yapý ve sembollere düzenlenen ?turistik geziler? le görünür kýlýnmaya
çalýþýlmýþ, toplu vicdani ret açýklamalarý yapýlmýþtýr.

Bu yýl, 15 Mayýs Dünya Vicdani Retçiler Günü?nde, sayýlarý 60?ý bulan eski
vicdani retçilerle yenilerini buluþturmayý kararlaþtýrdýk. ?Vicdani
Retçiler Buluþmasý? adýný verdiðimiz bu etkinliðin kamuoyu tarafýndan da
görünür ve bilinir olmasý bir çok açýdan önem taþýmakta:

- Savaþ karþýtý bilincin geliþmesini saðlayacaktýr. Bundan yarým asýr
önce, Amerikan savaþ karþýtlarýnýn Vietnam savaþýna karþý çýkarken
dillendirdikleri ve zorlu bir mücadeleyle hayata da geçirdikleri ?savaþ
çýkmýþ giden yok!? sözünde de olduðu gibi, savaþlarýn durdurulmasýnýn bir
yolunun da insanlarýn onun bir unsuru olmamayý göze almalarýndan geçtiðini
göstermeliyiz.

- Çorlu Askeri Cezaevi?nde tutuklu bulunan insan haklarý savunucusu ve
vicdani retçi Halil Savda?nýn özgürlüðüne kavuþmasýný istiyoruz. Savda,
2004 yýlýnda vicdani reddini açýklamýþ, tahliye olduktan sonra askeri
birliðe gitmek yerine normal yaþamýný ve mücadelesini sürdürmüþ, 7 Aralýk
2006 günü gittiði duruþmasýnda ?kaçma? þüphesiyle tutuklanmýþ, iþkence
görmüþ, toplam 21.5 ay hapis cezasýna çarptýrýlmýþtýr. Savda, askeri
cezaevinde askeri emir ve yaptýrýmlara uymadýðý için sürekli ve artan
sürelerle ?hücre hapsi? cezasýna da maruz kalmaktadýr. ?Askeri birlik -
askeri cezaevi ? askeri mahkeme? kýsýr döngüsü içine sokularak ?ömür boyu
hapis? ve ?sürekli hücre hapsi? riskiyle karþý karþýyadýr. Ayný zamanda
bir hukuk skandalý da olan bu insanlýk ayýbýnýn son bulmasý bizlerin
tepkisine baðlýdýr.

- AÝHM(Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi) 24 Ocak 2006 günü, vicdani retçi
Osman Murat Ülke davasýnda Türkiye?yi; kötü muamele, ayný suçtan defalarca
yargýlama ve bütün medeni haklardan yoksun býrakarak ?sivil-medeni ölüm?e
yol açmaktan dolayý mahkum etti ve bu sonuçlarýn ortadan kalkmasý için
yasal düzenlemelerin yapýlmasý gerektiðine karar verdi. Türkiye?nin de
kurucu üyesi olduðu Avrupa Konseyi, Nisan ayýnda yapmýþ olduðu toplantýda,
söz konusu yasal düzenlemelerin yapýlmadýðýný ve Haziran ayýnda yapacaðý
toplantýda bu konuyu tekrar ele alacaðýný ve muhtemel bir yaptýrýmýn da
söz konusu olabileceðini bir uyarý olarak Türkiye Hükümeti?ne iletti.
Vicdani retçi Halil Savda ve Mehmet Tarhan?ýn davalarý da avukatlarý
tarafýndan AÝHM?e götürülmüþ durumda. Bir insan hakký olan vicdani ret
hakkýnýn tanýnmasý, zorunlu askerlik hizmeti yerine ?alternatif sivil
hizmet?in de hayata geçmesi bu yasal düzenlemeler için baský yapýlmasýna
baðlýdýr. Kaldý ki; zorunlu askerlik hizmetini bir angarya olarak
deðerlendirip, alternatif olarak sunulan sivil hizmeti de reddeden total
retçileri de destekliyoruz.

Reddet, diren hayýr de !... Askere gitme.

Vicdani Ret Platformu

---------

15 Mayýs afiþleri:

http://img91.imageshack.us/img91/4966/15mayis1hd5.jpg
http://img502.imageshack.us/img502/5341/15mayis3so4.jpg

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center