A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Mülksüzler Mayýs sayýsý çýktý?

Date Sat, 12 May 2007 15:42:02 +0200 (CEST)


Merhaba?
Cumhurbaþkanlýðý için mahallenin kabadayýlarý açýklamalarý ile racon
kesmeye devam ediyor. Her gün televizyon ekranlarýndan sayýn
siyasetçilerimiz, birbirlerini, sözde demokrasi-devlet geleneði ama özde
çýkar ve güç adýna göreve çaðýrýyor. Biz köleler, mülksüzler ise yeni
efendilerimizden birinin
hangisi olacaðý konusunda sabýrsýz bir bekleyiþ içerisindeyiz. Pop-star
benzeri bir T.V programý yapsalar, adaylar çýksa en güzel yalanlarýný
söyleseler ve biz de huþu içerisinde SMS ile bu oyuna dahil olsak, bu
kadar tantana çýkmazdý belki. Bu ayki sayýmýzda cumhurbaþkanlýðý
eçimi-aldatmacasý üzerine bu minvalde iki yazý hazýrladýk.

Uyuyan, sabreden, kendi çaðýnýn baþlamasýný umarsýzca bekleyen emekçilerin
tarihten ve zamandan kopardýklarý gün 1 Mayýs, çatýþmalarýn baskýlarýn ve
tehditlerin þafaðýnda yüzünü göstermeye baþladý. DÝSK ve devlet arasýnda
yaþanan, kutlamanýn nerede yapýlacaðýna dair tartýþma dergi yayýna
hazýrlanýrken hala devam etmekte. Klasik 1 Mayýs yazýlarýnýn dýþýnda, 1
Mayýs?ýn içeriðini ve anlamýný yapýlan ?mekânlar? üzerinden tartýþan bir
yazýyý dergide bulabilirsiniz. Diðer bir yazýmýz ise devlet ve
sermayedarlar
açýsýndan tedirgin edici bir güce sahip bu günü ortaklaþtýrmaya çalýþan
sol güçleri analiz ve eleþtiri konusu yapýyor.

Geçmiþ sosyalist deneyimlerden çýkarýlacak çok dersimiz var; ?sol?un
1960-1974 arasý seyr-i alemi? baþlýðýyla baþlattýðýmýz yazý dizisi ile
geçmiþi anlamaya, aktarmaya ve eleþtirmeye çalýþtýk. Mayýs sayýmýzda biri
orta doðu üzerine Haluk Gerger ile diðeri sonbahar aylarýnda düzenli
yayýna
geçmesi planlanan Hayat T.V. ile ilgili Ýskender Bayhan ile yapýlan iki
röportajý dergi sayfalarýmýza taþýdýk.

Geride býraktýðýmýz ay medyada oldukça yer bulan Ka-Der ve yeni
kampanyasý, farklý toplumsal sýnýf ve kültürel bloklarýn kadýn ve siyaset
sorunu üzerinde nasýl bir yabancýlaþma yaþandýðýný ve özgürlükçü bir
empatik yaklaþýmýn hangi çizgilerde kýrýldýðýný tartýþabilmemizi saðladý.
Ka-Der?in kampanyasýný büyüteç altýna alan bir yazýmýzýn dýþýnda siyasi
bir kategori olarak kadýn kavramýnýn deðerlendirildiði bir baþka yazý bizi
tartýþmanýn bir baþka cephesine götürüyor.

12 yaþýnda 13 kurþunla öldürülen Uður Kaymaz ve babasý Ahmet Kaymaz?ýn
Eskiþehir?de görülen davasýnda polisler beraat etti. Sonuç temyize gidecek
ancak olay sýrasýnda ve dava süresi içerisinde yaþananlara baktýðýmýzda
adaletin yerine gelmeyeceði görülmekte. Bir çocuðun öldürülmesine bile
sessiz kalan vicdanlarýmýzda adaletin tartýþýlmasý gerektiðini
düþünüyoruz. Ayrýca Malatya?da 3 Hýristiyan?ýn öldürülmesinin ardýndan
yaþanan geliþmeleri, toplumda yaþanan tahammülsüzlüðün ulaþtýðý noktanýn
tesadüf olmadýðýný aktarmaya çalýþan bir yazý ile bu olayý deðerlendirmeye
çalýþtýk.

Etkisi bize kadar gelen yeni Latin Amerika deneyimini; Venezüella
örneðini, oradaki ön devrimci durum parantezi ile büyüteç altýna aldýk.
Arkasýndan bu topraklarda özgürlükçü bir örgütlenmenin hangi temeller
üzerinde yükseleceðine dair geçen sayýmýzda ilk bölümünü yayýmladýðýmýz
özgürlükçü örgüt yazýmýzýn ikinci bölümünü deðerlendirmenize sunuyoruz.

Son olarak bir kültü, Nazým Hikmet?i sinema salonlarýna taþýyan ?Mavi
Gözlü Dev? filmini politik sinema genel baþlýðý altýnda analiz etmeye
çalýþtýk.

Önümüzdeki ay buluþmak dileði ile...

mulksuzlerdergisi@gmail.com


Mülksüzler Aboneliði

Mülksüzler bundan sonra abonelik sistemine geçmiþtir. Ýsteyen
okuyucularýmýz abone olabilirler. Abone olduklarý takdirde Mülksüzler?in
bundan önceki bütün sayýlarýný da ücretsiz gönderiyoruz.


6 aylýk abonelik bedeli: 25 YTL
Yýllýk abonelik bedeli: 50 YTL
Yurtdýþý yýllýk abonelik bedeli: 50 Euro

Banka Hesap No: 1143 0400899
Türkiye Ýþ Bankasý Beþiktaþ- Ihlamur Þubesi (1143)

Aboneliðin baþlatýlmasý için abone bedelinin banka hesap numarasýna
yatýrýlmasý, ödemenin yapýldýðýna dair mail adresimize mail atýlmasý ve
Mülksüzler?in teslim edilmesini istediðiniz adresin bildirilmesi
gerekmektedir.

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center