A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Ýsrail, Tel-Aviv, anarþistlerin 1 Mayýs göster isi. (en)

Date Thu, 10 May 2007 15:21:32 +0200 (CEST)


Tel Aviv'in merkezindeki Dizengof plaza'da 100 civarýnda yerel anarþistin
toplanmasý bir saati buldu. çok büyük miktarda polis olduðu için, çoðundan
kurtulmak umuduyla, küçük gruplar halinde Meir bahçesinde yöneldik. Ancak,
yürüyüþü oradan baþlatmak isteyince, polis yolumuzu kesti. Bir süre sonra,
birkaçýmýz barikatlarýnýn çevresinden dolanýp bahçeden çýktýk ve uðraþmayý
býraktýlar. Belki emirler deðiþmiþti. (Belki de bu, bir gün önce grevdeki
öðrencilerin gösterisinin sertçe bastýrýlmasýnýn medyada büyük bir
skandala yol açmasýnýn sonucuydu.)
Yürüyüþe aðýrlýklý olarak kaldýrýmdan baþladýk, ancak zaman zaman,
kaldýrým darlaþtýðýnda, davul olarak kullanýlan metal variller taþýyan üç
bisiklet yolda yanýmýzda gelirken, insanlar yolu da kullandýlar. Zaman
zaman polis benim ve yolu ihlal eden diðerlerinin yanýna yanaþýp kaldýrýma
dönmem(iz) konusunda nazikçe ricada bulundu....

Yürüyüþ sýrasýnda insanlar bildiri daðýttýlar ve meraklý kiþilerle
konuþtular. Ayrýca slogan da attýk ve en çok beðenilip birçok kez
tekrarlananý þuydu: "Fahiþeleri para karþýlýðý çalýþanlarý beleþe
beceriyorlar".

Ana kavþaða ulaþýnca, bir süre toplanmayý bekledik ve Shenkin "solcu"
caddesine döndük. Hareketi engelleyen bir hizmet aracý olduðundan
kaldýrýmý kullanýp arabalardan kurtulduk ve boþ bir yol bulduk...

Sonraki yarým kilometre çok gerçeküstü bir olaydý. Yüz kadar anarþist,
bayraklarýmýz, döviz ve pankartlarýmýz, davullarýmýz eþliðinde slogan
atarak, baþýmýzda üç yýldýzlý bir polis memuruyla yolun ortasýna doðru
yürüdük... yolda ona yürüyüþe önderlik ediyormuþ gibi bize eþlik eden üç
polis daha katýldý.

Yolun sonuna yaklaþýnca menkul kýymetler borsasý "bursa" binasýna çýkan
bir diðerine döndük ancak oraya yaklaþýnca yine döndük.

sokaklardan geçerken sloganlar atarak, bazen - özellikle de kavþaklarda -
trafiði birazcýk rahatsýz ederek, deniz kýyýsýna ulaþana kadar iki saatlik
bir yürüyüþ yaptýk.

Güzergah sýrasýnda insanlarýn yarýsýndan çoðu ayrýldý. Kalanlarýn çoðu
denize girip serinlemeyi tercih etti önerdi... Gösterinin sona erdiði
anlaþýlýyordu ve ben de ayrýldým.


çeviri - b.ö./Ainfos

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center