A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Bulgaristan , Sofya, Medya, 1 Mayýs'ta anarþistlerin eylemle ri (en)

Date Thu, 10 May 2007 11:16:43 +0200 (CEST)


Sofya. FOCUS Haber Ajansý'ndan bir gazetecinin bildirdiðine göre, polis,
Ulusal Tiyatro'nun önünde gerçekleþen anarþistlerin yürüyüþü sýrasýnda,
anarþistlerle neo-Naziler arasýndaki çatýþmalarý engelledi. Bulgar
Anarþistleri Federasyonu, yürüyüþ için resmi izinleri olduðu halde,
neo-Nazilerin etkinliði sabote etmek için olay yerine geldiðini ifade
etti. Polisler iki grubu ayrý tutmak için insan zinciri oluþturdular. ---
Neo-Naziler kýrmýzý giysiler giymiþlerdi ve siyah bayraklar
sallamaktaydýlar. Anarþistlerden bazýlarý, katil olduklarýný düþündükleri
neo-Naziler tarafýndan tanýnmak istemedikleri için yüzlerini giysileriyle
gizlediler. Sabotaj giriþimlerine karþýn, anarþistler daha yüksek ücretler
ve daha iyi çalýþma þartlarý taleplerini dile getirdiler.

Anarþist kortej Sofya merkezinde trafiði engelledi

Sofya. FOCUS Haber Ajansý'ndan bir gazetecinin bildirdiðine göre, Ulusal
Tiyatro önünden baþlayan anarþist protesto korteji, Sofya merkezindeki
Tsar Osvoboditel Bulvarý'nda dikkate deðer trafik sýkýþýklýðýna neden
oldu. Anarþistler, Rakovski Caddesi'ndeki kavþakta bekleyerek daha yüksek
ücretler ve daha iyi çalýþma þartlarý taleplerini duyurdular.
Ýktidar-karþýtý sloganlar attýlar ve halký protestoya çaðýrdýlar. Kortejin
yürüyüþü Ulusal Kütüphane önünde sona erecek.


çeviri - b.ö./Ainfos

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center