A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Hollanda , Utrecht'te 100 g8 gözaltýsý - güncelleme (en)

Date Thu, 10 May 2007 10:41:36 +0200 (CEST)


Utrecht'te bugünkü (06.05.07) g8-karþýtý gösteri sýrasýnda gözaltýna
alýnan 100 bisikletli ve Gr8chaoskaravaan üyeleriyle ilgili bir
güncelleme. Gözaltýlar 3:00 pm sýrasýnda baþladý. Hollandalý eylemcilere
göre, polis iyi hazýrlanmýþtý ve bu eylemleri önceden planladýðý açýktý.
Henüz bu doðrulanamamýþ olmakla birlikte, bir kaynaða göre, polis oldukça
sert davrandý. Gösterideki tüm katýlýmcýlar bisiklet yolundan gitmedikleri
ve görünüþe göre aðýr bir suçlama olarak polisin emirlerine uymadýklarý
gerekçesiyle gözaltýna alýndýlar. Þu ana deðin, yalnýzca bir kiþi serbest
býrakýldý. Bilindiði kadarýyla, yanlarýnda pasaport olan 50 kiþi mahkemeye
çýkarýldý, þu ana deðin içlerinden biri býrakýldý. Pasaportu olmayanlarýn
nereye götürüldüðü henüz net deðil. Polis geçerli kimliði olmayan kiþileri
3 güne kadar nezarette tutabiliyor.

Bisikletlerin tamamýna el konuldu ve götürüldü. Depo pazara kadar kapalý
olacak, bu nedenle pazar sabahý 8:00 am'den önce bu bisikletlere ulaþmak
mümkün deðil. Ancak polisin kendi bisikleti olduðunu "ispat"layamayanlara
bisikletleri geri vermeyi isteyip istemeyeceði henüz net deðil.

Polis, trafiði engellemek ve -hollanda yasalarýna göre aðýr bir suç olan-
polisin emirlerine riayet etmemekten 93 kiþiyi tevkif ettiðini iddia
ediyor.

Utrecht'te saat 9:30 pm'de bir dayanýþma eylemi olacak - eðer
gelebilirseniz 7'de istasyon meydanýnda buluþun!

Bu açýkça protestolarý ve G8 protestolarý öncesindeki kamusal faaliyetleri
engellemeye yönelik bir giriþim. Bunun olmasýna izin vermeyin! Bu haberi
kamuya yayýn, - gözaltýndakilerin hepsi býrakýlýncaya ve bisikletlerini
geri alýncaya deðin - kentlerinizde, hollanda elçiliklerinin önünde,
protesto eylemleri örgütleyin!

Gr8chaoskaravaan G8 protestolarýna ve yakýnda Heiligendamm'de
gerçekleþecek G8 zirvesi öncesindeki özgürleþtirici mücadelelere dikkat
çekmeye çalýþan 6 karavandan birisi. Gr8chaoskaravaan'nýn yarýn, bir dizi
eylemin yapýlmasýnýn planlandýðý Nijmwegen'e gitmek üzere ayrýlmasý
gerekiyordu.

Gr8chaoskaravaan ile ilgili daha fazla bilgi:
http://dissentnetzwerk.org/wiki/Bicycle-Caravan_%22West%22

Utrecht hukuk ekibinden düzenli güncellemeler (felemenkçe):
http://www.indymedia.nl/nl/2007/05/44231.shtml
=============================
* Karavan antiotoriter muhalif að ve anarþistlerle eþ-güdüm halinde bulunuyor

[Ed.Notu: 48 saat gözaltýnýn ardýndan tüm bisikletçiler serbest býrakýldý.]


çeviri - b.ö./Ainfos

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center