A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Polonya'da 1 Mayýs (en)

Date Thu, 10 May 2007 09:49:08 +0200 (CEST)


Bu yýl 1 Mayýs'ta, Polonya'nýn dört bir yanýndaki farklý kentlerde,
genelde olduðundan daha küçük ve orta-ölçekli yürüyüþlerin gerçekleþtiði
görüldü. Anarþistler Poznan ve Varþova'da yürüyüþler düzenlediler. ---
Poznan'daki yürüyüþ 200-300 kadar kiþiyi topladý ve Cegielski
fabrikasýndan kente doðru yöneldi. Cegielski'de iþçilerle yönetim arasýnda
ödemeler konusunda ihtilaf vardý ve birkaç gün önce fabrikanýn önünde bazý
protestolar gerçekleþtirilmiþti. Ne yazýk ki, orada çalýþan birkaç kiþi
geldi, [diðerleri] muhtemelen uzun haftasonunun keyfini çýkarýyorlardý.
Protestocular öz-yönetilen bir cumhuriyet talep ettiler ve hükümet
üyelerinin ayda 600 zloti karþýlýðýnda (150 euro) çalýþmasýný söylediler.
Konuþmacýlar herkes için % 30'luk bir ücret artýþý talep ettiler. (Elbette
ki söyleyecek daha fazla þey var, ancak orada olmadýðýmdan yalnýzca
anarþist basýna baðlý kaldým. Varþova yürüyüþündeydim, bu nedenle bununla
ilgili daha fazla þey söyleyebilirim.)

Varþova'daki yürüyüþ biraz daha az sayýda insaný (150) çekti. Gösteri,
bozulan alet-edevatlar ve polisle yaþanan birkaç sorundan dolayý
lanetlenmiþti - hatta gösteri sýrasýnda kâr bile yaðdý. Bu nedenle
birazcýk geç baþladý ve bazý kiþiler erken ayrýldýlar, böylelikle gösteri
"kazara" sol partilerin (SLD, SDPL) ve satýlmýþ sendika OPZZ'nin
gösterisine karýþmamamýþ oldu. Belki de bu bizi kurtardý; söylentiler
vardý ve radyo Varþova'da olaylar beklendiðini duyuruyordu, bu nedenle
gösteriyi büyük bir polis grubu köþeden gözetim altýnda tutuyordu.

Yürüyüþün birkaç yere uðramasý planlanmýþtý: McDonalds iþe alma merkezi,
Maliye Bakanlýðý, Ýþ Mahkemesi ve Çalýþma Bakanlýðý. McDonalds'ta,
yalnýzca oradaki çalýþma koþullarýna deðil, ayný zamanda artan miktarlarda
McÝþler yaratýlmasýný da protesto ettik. Maliye Bakanlýðý'nda, bakanýmýzýn
acýmasýz bütçe kesintilerini ve iþçilere yeni iþler yaratmak için
vergileri kesip sosyal güvenlik, saðlýk ve emekli aylýðý külfetini
üstünden atma yönündeki yanlýþ düþüncesini eleþtirerek, Thatchercý
ekonomik yaklaþýmýndan bahsettik. Maliye Bakaný'mýzýn komik bazý resimleri
vardý ve eylem sýrasýnda parçalara ayrýldý.

Hem kâr, hem de teknik ekipman ve yürüyüþün gecikmesine neden olan çýlgýn
aracýmýzla sokaðýn aþaðýsýna gitme iznimiz konusunda sorunlar olduðundan
iki protesto duraðý kesilmiþti, bu nedenle bir piknik gerçekleþtirecek
olan kýzýl burjuvaziye yetiþmeye çalýþtýk; anarþistler onlarýn hemen
yanýnda bir piknik düzenlediler. Ne yazýk ki, politikacýlarýn tamamý
partilerinin genel merkezine saklanmýþ Polonya'nýn AB'ye girmesinin
yýldönümünü kutlamaktaydýlar, bu nedenle anarþist "doðumgünü pastasý"ndan
bir dilim alma veya bizimle çene çalma þansý bulamadýlar. Ancak onlar
yerine birkaç sýra polis ve özel güvenliðin arkasýnda piknikte kalan
vücutlarýný geniþleten birkaç sendika bürokratýyla canlý bir paylaþým
oldu. Anarþistler bürokratik, satýlmýþ sendikacýlýklarýný eleþtirdiler ve
sendikacýlara "lanet olasý sosyalistler" dediler.


Baþlangýçta Varþova'da bazý gergin anlar yaþansa da, her iki gösteride de
hoþ bir atmosfer varmýþ gibi görünüyor. Polonya genelindeki hareketin,
genel olarak, kýsmen büyük göçler ve kýsmen de daha geniþ, daha genel sol
ve liberal giriþimler aramaya yönelik eðilim nedeniyle düþük bir dönemde
olduðu görülüyor. Bu anlamda, 1 Mayýs geleneðinin halen canlý olmasý ve
anarþistler tarafýndan hatýrlanmasý hoþtu.


çeviri - b.ö./Ainfos

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center