A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) [Medya] BÝRGÜN » Ýþçi dayanýþmasýnda arayýþlar - 08/05/2007

Date Thu, 10 May 2007 01:42:45 +0200 (CEST)


DÜNYANIN her yerinden gelen Anarko-sendikalistler ve devrimci sendikacýlýk
hareketi yandaþlarý Paris'te 28 Nisan'dan 1 Mayýs'a kadar süren bir
toplantý yaptý. Daha öncede 1999'da San francisko'da ve 2002'de Essen'de
toplantýlar yapýlýrken, 2007 toplantýsýnda deðiþik ülkelerin iþçilerinin
birleþmesi ve farklý örgütler arasýnda baðlarýn kurulmasý ana gündemi
oluþturdu. Toplantýda uluslararasý dayanýþmanýn nasýl örgütleneceði
konuþulurken, bu baðlamda branþ toplantýlarý düzenlendi. Bu branþ
toplantýlarýnda inþaat iþçilerinin uluslararasý örgütlenmesi, bilgisayar
iþçilerinin uluslararasý örgütlenmesi gibi konular ele alýndý. Toplantýda
haziran ayý baþýnda Almanya'nýn Rostock kentinde yapýlacak olan G8 Zirvesi
için yapýlacak eylemler de görüþüldü.

Anarkosendikalizm*: Ýþçilerin kendilerini yöneteceði demokratik bir toplum
için mücadelede sendikalarý araç olarak gören Anar-þisizm eðilimli
yaklaþým.
Birgün Ekonomi

Kaynak: http://www.birgun.net/bolum-59-haber-40866.html

--------
*[Ed. Notu: Anarko-sendikalizm 19.yy'ýn sonlarýnda ortaya çýkmýþ bir
düþünce ve ilkeler akýmýdýr. Þu temel özelliklere sahiptir:
* Þu anki çýkarlarýný savunmak ve yaþam standartlarýnda iyileþmeler
elde etmek için, dünya emekçilerinin organize edilmesi hedefi. Bunu
baþarmak için birlikler oluþturulmasý.
* Ne liderlerin ne de yöneticilerin olmadýðý bir yapýnýn yaratýlmasý.
* Toplumun radikal bir þekilde dönüþtürülmesi arzusu -bu dönüþüm
Toplumsal Devrim aracýlýðý ile olacaktýr. Bu dönüþtürme hedefi
olmadan, anarko-sendikalizm varolamaz.
Anarko-sendikalizmin bir diðer adý da devrimci sendikacýlýktýr.

Kaynak:
http://uk.geocities.com/anarsistbakis/makaleler/CNT-anarkosendikalizm.html
]

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center