A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) ANARÞÝZM - Anarþiden Anarþizme (MS300 - 1939)

Date Tue, 8 May 2007 15:09:55 +0200 (CEST)


ANARÞÝZM
Özgürlükçü Düþüncelerin Belgesel Bir Tarihi
Anarþiden Anarþizme (MS300 - 1939)
Editör: Robert Graham
Versus Kitap, Mayýs 2007, 720syf.

Anarþizm, feodal dönemden (300) 1939?a kadar uzanan döneme ait anarþist
yazýlarýn kapsamlý ve geniþ bir toplamýdýr. Ünlü anarþist araþtýrmacý
Robert Graham tarafýndan yayýna hazýrlanan bu benzersiz çalýþma, siyasi
düþüncenin anarþist geleneðinden belli metinleri içeriyor. Çalýþmanýn bu
cildinde anarþistlerin hayata geçirmeye çalýþtýklarý pozitif fikir ve
önerilere ve karþý karþýya kaldýklarý otoriteryen teorilerin ve
pratiklerin anarþist eleþtirilerine deðinilmekte.

?Robert Graham anarþizm üzerine çalýþan önemli bir araþtýrmacý ve
fevkalade coþku verici metinler seçmiþ: bu metinlerin bazýlarýný bilmekle
birlikte, diðerlerinden ?özellikle Doðu Asya?dan olan metinlerden tümüyle
habersizdim. Dikkate deðer bir antoloji olmayý vaat eden bu ilk cildin
yayýnlanmasý anarþistler için önemli bir olay.? ?David Goodway, Anarþist
Tarihçi, University of Leeds

?Anarþist ve liberteryen düþüncenin tüm kýyýlarýna, fikirlerine ve
konularýna dair kapsamlý bir çalýþma için duyulan ihtiyacý kesinlikle
karþýlayacak bir çalýþma.? ?Stuart Christie, Anarþist Yazar/Yayýncý

?Mükemmel ve hayli gecikmiþ bir anarþist yazýlar antolojisi. Bu çalýþma
anarþist düþünce ve eylemin derinliðini, çeþitliliðini ve anlamlýlýðýný
gözler önüne sermekte. Þiddetle tavsiye ediyorum.? ?Peter Marshall,
Ýmkânsýzý Ýstemek: Anarþizm Tarihi

?Bu derleme kronolojik, coðrafi ve tematik dizilimi açýsýndan övgüye
deðer. Hem teorinin zorluklarýna hem de tarihsel krizlerin ateþinde
þekillenen pratiklere anarþist ve liberteryen cevaplarý sunmak açýsýndan
bu kitapla karþýlaþtýrýlabilir bir çalýþma bulunmamakta.? ?Wayne Thorpe,
The Workers Themselves: Revolutionary Syndicalism and International
Labour, 1913-1923

?Anarþist yaklaþýmlarýn erimini ve yaratýcýlýðýný çok güzel bir biçimde
göstermekte. ? Colin Ward, Eylemde Anarþi


ANARÞÝZM:
ÖZGÜRLÜKÇÜ DÜÞÜNCELERÝN BELGESEL BÝR TARÝHÝ
Cilt 1: Anarþiden Anarþizme (Milattan Sonra 300?den 1939?a Kadar)

Editör: Robert Graham
Çeviri: Nil Erdoðan ? Mustafa Erata


ÝÇÝNDEKÝLER

Teþekkür x
Önsöz xi

Birinci Bölüm Kölelik ve Özgürlük Üzerine Ýlk Metinler
1. Bao Jingyan: Ne Efendi Ne de Kul (MS 300)
2. Etienne de la Boetie: Gönüllü Kölelik Üzerine (1552)
3. Gerrard Winstanley:Yeni Erdemlilik Yasasý (1649)

Ýkinci Bölüm Aydýnlanma ve Devrim
4. William Godwin: Politik Adalet Üzerine Ýnceleme (1793-97)
5. Jean Varlet: Patlama (1794)
6. Sylvain Maréchal: Eþitlerin Manifestosu (1796)

Üçüncü Bölüm Endüstrileþme ve Sosyalizmin Ortaya Çýkýþý
7. Charles Fourier: Cazip Emek (1822-1837)
8. Pierre-Joseph Proudhon: Mülkiyet Nedir? (1840)
9. Proudhon: Ekonomik Çeliþkiler Sistemi (1846)

Dördüncü Bölüm Devrimci Düþünce ve Eylem
10. Michael Bakunin: Almanya?da Gericilik (1842)
11. Max Stirner: Ego ve Biricik (1844)
12. Proudhon: Genel Devrim Düþüncesi (1851)
13. Anselme Bellegarrigue: Anarþi Düzendir (1850)
14. Joseph Déjacque: Devrimci Soru (1854)
15. Francisco Pi y Margall: Gericilik ve Devrim (1854)
16. Carlo Pisacane : Devrim Üzerine (1857)
17. Joseph Déjacque: Ýnsan Olmak Üzerine (1857)

Beþinci Bölüm Anarþist Hareketin ve Enternasyonal?in
Kökenleri
18. Proudhon: Federalizm Üzerine (1863/65)
19. Birinci Enternasyonal Tüzüðü (1864-1866)
20. Bakunin: Sosyalizm ve Devlet (1867)
21. Bakunin: Uluslararasý Kardeþlik Programý (1868)
22. Bakunin: Devlet Nedir? (1869)
23. Bakunin: Evrensel Oy Hakký Yanýlsamasý (1870)
24. Bakunin: Bilim ve Ýktidar Üzerine (1871)

Altýncý Bölüm Birinci Enternasyonal?de Fikir Ayrýlýðý
25. Bakunin: Enternasyonal Örgütü (1871)
26. Sonvillier Genelgesi (1871)
27. St. Imier Kongresi (1872)
Yedinci Bölüm Fransýz-Prusya Savaþý ve Paris Komünü
28. Bakunin: Mevcut Kriz Üzerine Bir Fransýz?a Mektuplar (1870)
29. Bakunin: Paris Komünü ve Devlet Düþüncesi (1871)
30. Louise Michel: Komün Savunmasýnda (1871)
31. Peter Kropotkin: Paris Komünü (1881)

Sekizinci Bölüm Anarþist Komünizm
32. Carlo Cafiero: Anarþi ve Komünizm (1880)
33. Kropotkin: Ekmeðin Fethi (1892)
34. Kropotkin: Tarlalar, Fabrikalar ve Atölyeler (1898)
35. Luigi Galleani: Anarþizmin Sonu (1907)

Dokuzuncu Bölüm Anarþi ve Anarþizm
36. José Llunas Pujols: Anarþi Nedir? (1882)
37. Charlotte Wilson: Anarþizm (1886)
38. Élisée Reclus: Anarþi (1894)
39. Jean Grave: Can Çekiþen Toplum ve Anarþi (1893)
40. Gustav Landauer: Almanya?da Anarþi (1895)
41. Kropotkin: Anarþizm Üzerine (1896)
42. E. Armand: Bireyci Anarþistin El Kitabý (1911)

Onuncu Bölüm Eylemle Propaganda
43. Paul Brousse: Eylemle Propaganda (1877)
44. Carlo Cafiero: Eylem (1880)
45. Kropotkin: Mülksüzleþtirme (1885)
46. Jean Grave: Araçlar ve Amaçlar (1893)
47. Leo Tolstoy: Þiddet Ýçermeyen Direniþe Dair (1900)
48. Errico Malatesta: Sosyal bir Faktör Olarak Þiddet (1895)
49. Gustav Landauer: Sosyalizmi Yaratarak Devleti Yýkmak (1910/15)
50. Voltairine de Cleyre: Doðrudan Eylem (1912)

On Birinci Bölüm Yasa ve Ahlak
51. William Godwin: Yasaya Dair (1797)
52. Kropotkin: Yasa ve Otorite (1886)
53. Enrico Malatesta: Þu Saatin Görevleri (1894)
54. Kropotkin: Karþýlýklý Yardýmlaþma (1902) ve Anarþist Ahlak (1890)

On Ýkinci Bölüm Anarko-Sendikalizm
55. Pittsburgh Bildirisi (1883)
56. Fernand Pelloutier: Anarþizm ve Ýþçi Sendikalarý (1895)
57. Antonio Pellicer Paraire: Emeðin Örgütlenmesi (1900)
58. Uruguay Bölgesi Ýþçi Federasyonu (FORU): 3ncü Kongreden Bildiriler
(1911)
59. Emma Goldman: Sendikalizm Üzerine (1913)
60. Pierre Monatte ve Errico Malatesta: Sendikalizm ? Lehte ve Aleyhte
(1907)

On Üçüncü Bölüm Sanat ve Anarþi
61. Oscar Wilde: Sosyalizm ve Ýnsan Ruhu (1891)
62. Bernard Lazare: Anarþi ve Edebiyat (1894)
63. Jean Grave: Efendi deðil Eþit Sanatçý (1899)

On Dördüncü Bölüm Anarþi ve Eðitim
64. Bakunin: Bütünsel Eðitim (1869)
65. Francisco Ferrer: Modern Okul (1908)
66. Sébastien Faure: Liberteryen Eðitim (1910)

On Beþinci Bölüm Kadýnlar, Aþk ve Evlilik
67. Bakunin: Patriarkal Ýktidara Karþý (1873)
68. Louise Michel: Kadýn Haklarý (1886)
69. Carmen Lareva: Özgür Aþk (1896)
70. Emma Goldman: Evlilik (1897), Fahiþelik ve Aþk (1910)

On Altýncý Bölüm Meksika Devrimi
71. Voltairine de Cleyre : Meksika Devrimi (1911)
72. Praxedis Guerrero: Ayakta Ölmek (1910)
73. Ricardo Flores Magón: Toprak ve Özgürlük (1911-1918)

On Yedinci Bölüm Avrupa?da Savaþ ve Devrim
74. Elisee Reclus: Evrim ve Devrim (1891)
75. Tolstoy:Zorunlu Askeri Hizmet (1893)
76. Jean Grave: Militarizme ve Kolonyalizme Karþý (1893)
77. Elisee Reclus: Modern Devlet (1905)
78. Otto Gross: Kültürel Krizin Üstesinden Gelmek (1913)
79. Gustav Landauer: Sosyalizm Ýçin (1911)
80. Maletesta: Anarþistler Ýlkelerini Unuttular (1914)
81. Savaþa Karþý Uluslararasý Anarþist Manifesto (1915)
82. Emma Goldman: Evrensel Kýyým Yolu (1915)

On Sekizinci Bölüm Rus Devrimi
83. Gregory Maksimov: Sovyetler (1917)
84. Tüm Rusya Anarko-Sendikalist Konferansý: Sendikalar ve Fabrika
Komiteleri Üzerine Önerge (1918)
85. Makhnovist Hareketin Bildirileri (1920)
86. Peter Arshinov: Mahnoviþçina ve Anarþizm (1921)
87. Voline: Bilinmeyen Devrim (1947)
88. Alexander Berkman: Bolþevik Mit (1925)
89. Emma Goldman : Deðerlerin Karþý-Deðerlemesi (1924)

On Dokuzuncu Bölüm Latin Amerika?da Anarþizm
90. Chaco?nun Yoldaþlarý: Anarþist Manifesto (1892)
91. Manuel González Prada: Bizim Yerlilerimiz (1904)
92. Rafael Barrett: Anarþizm için Savaþmak (1909-1910)
93. Teodoro Antilli: Sýnýf Mücadelesi ve Toplumsal Mücadele (1924)
94. López Arango ve Abad de Santillán: Emek Hareketinde Anarþizm (1925)
95. Amerika Kýtasý Ýþçiler Birliði (1929)

Yirminci Bölüm Çin Anarþizmi
96. He Zhen: Kadýnlarýn Kurtuluþu (1907)
97. Chu Minyi: Evrensel Devrim (1907)
98. Wu Zhiui : Devrim Olarak Eðitim (1908)
99. Shifu: Anarþist-Komünist Parti?nin Hedefleri ve Yöntemleri (1914)
100. Huang Lingshuang: Evrim, Özgürlük ve Marksizm Üzerine Yazýlar
(1917-1929)
101. Li Pei Kan: Teori ve Pratik Üzerine (1921-1927)

Yirmi Birinci Bölüm Japonya ve Kore?de Anarþizm
102. Kôtoku Shûsui: Hapishaneden Mektup (1910)
103. Ôsugi Sakae: Toplumsal Ýdealizm (1920)
104. Itô Noe: Anarþi Gerçekleri (1921)
105. Shin Chaeho: Kore Cumhuriyeti Deklarasyonu (1923)
106. Hatta Shûzo: Sendikalizm Üzerine (1927)
107. Kubo Yuzuru: Sýnýf Mücadelesi ve Gündelik Mücadele Üzerine (1928)
108. Talhwan: Ne savunuyoruz (1928)
109. Takamure Itsue: Bir Anarþist Aþk Ýmgelemi (1930)
110. Japon Liberter Federasyonu: Savaþ Hakkýnda Ne Yapmalý (1931)

Yirmi Ýkinci Bölüm Ýki Dünya Savaþý Arasýndaki Yýllar
111. Gustav Landauer: Ruh Devrimi (1919)
112. Errico Malatesta: Anarþist bir Program (1920)
113. Luigi Fabbri: Faþizm: Önleyici Karþý-Devrim (1921)
114. IWA: Devrimci Sendikalizm Ýlkelerinin Beyaný (1922)
115. Platform ve Onu Eleþtirenler (1926-27)
116. Voline: Anarþist Sentez
117. Alexander Berkman: Komünist Anarþizmin Abecesi (1929)
118. Marcus Graham: Makineye Karþý (1934)
119. Wilhelm Reich ve Faþizmin Kitle Psikolojisi (1935)
120. Bart de Ligt: Þiddetin Fethi (1937)
121. Rudolf Rocker: Nasyonalizm ve Kültür (1937)

Yirmi Üçüncü Bölüm Ýspanyol Devrimi
122. Félix Martí Ýbáňez: Cinsel Devrim (1934)
123. Lucía Sánchez Saornil: Feminizm Sorunu (1935)
124. CNT: Zaragoza Kongresinin Kararlarý (1936)
125. Diego Abad de Santillán: Özgürlükçü Devrim (1936)
126. Gaston Leval: Özgürlükçü Demokrasi
127. Albert Jensen: CNT-FAI, Devlet ve Hükümet (1938)
128. Diego Abad de Santillán: Prensibe Dönüþ (1938)

Yirmi Dördüncü Bölüm Sonsöz ve Ýkinci Cilt için Önsöz
129. Emma Goldman: Yaþamaya Deðer bir Hayat (1934)
130. Herbert Read: Þiir ve Anarþizm (1938)
131. Malatesta: Anarþiye Doðru


_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center