A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Liberter Alternatif'ten Fransa cumhurbaþkanlýðý seçimleri sonrasý (en)

Date Mon, 7 May 2007 23:45:33 +0200 (CEST)


"Yönetilemez Olalým!"
Nicolas Sarkozy?nin seçilmesi toplumsal yýkým ve polis baskýsýný amaçlayan
bir projenin zaferini temsil ediyor. Egemen sýnýfýn ve patronlarýn yanýnda
en açýk þekilde yer alan adaydý ve Fransýz iþverenlerini federasyonunun
(Medef) çýkarlarýna göre ülkeyi yönetmek istiyor.

Gelecek saldýrýlar için hazýrlýklara acilen baþlamalýyýz. Sarkozy
niyetlerini çoktan açýkça ifade etti: Emek yasasýný ve tek sözleþmeyi
defetmek, 35 saatlik çalýþma haftasýný gevþetmek, grev hakkýný sýnýrlamak,
rejimin otoriter þekilde takviye edilmesi, sert ?güvenlik? önlemlerinin
arttýrýlmasý, emekçi mahallelerinin baský altýnda tutulmasý ve ?kaðýtsýz?
avýnýn þiddetlendirilmesi (Kaðýtsýzlar: çalýþma izni olmadan Fransa?da
çalýþanlar).

Emekçi sýnýflarla toplumsal ve sendikal hareketler þimdi gerçek bir meydan
okumayla karþý karþýya. Saldýrgan hükümet ve iþverenlerle karþý
karþýyayken kendi halinde ve kýsýr parlamenter muhalefetiyle sýnýrlý kalan
Sosyalist Parti?ye hiçbir güven ve itibar verilmemelidir. Ki bu parti,
Sarkozy?nin partisi olan UMP ile emeklilik reformu ve ?kaðýtsýzlarýn?
ülkeden atýlmasý gibi pek çok ortak politikaya sahiptir. Emekçilerin,
gittikçe saðcýlaþan Sosyalist Parti?nin içeriði deðiþebileceðine dair
varsayýmsal umutlara zincirlenmekten kazanacaðý bir þey yoktur.

Eðer kazanýmlar istiyorsak, bunlar için mücadele etmeliyiz. Seçim
kampanyasý toplumsal çatýþmalarla damgalandý (Aulnay-sous-Bois?teki PSA
Peugeot-Citroën fabrikasýndaki ve Airbus-Eads?deki grevler vs.) ve bunlar
gelecekteki kavgalara ilham vermelidir. Neo-liberal yýkým makinesini
durdurmak için stratejisiz mücadelelere ve devamý gelmeyen protestolara
son vermeli ve toplumsal hareketlerin siyasal partilerin ve kurumsal
oyunlarýn gündemlerinden özerkliðini ve birliðini savunmalýyýz.


Liberter Alternatif
6 Mayýs 2007


Çeviri: Anarþist Komünist Ýnisiyatif - akinisiyatif@gmail.com
http://www.anarsistkomunizm.org/aki/

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center