A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Ýþte 1 Mayýs Ýþte Taksim

Date Wed, 2 May 2007 16:01:29 +0200 (CEST)


30 yýl sonra 1 Mayýs, �stanbul Taksim�de tüm engellemelere raðmen
kutlandý. 1 Mayýs günü sabahýn erken saatlerinden itibaren Taksim�e her
türlü ulaþým, valilik tarafýndan engellendi. Toplu taþýma araçlarýnýn
seferleri iptal edildi. �stanbul, 17 bin polis ve güvenlik güçlerine
takviye olarak görevlendirilen askeri birlikler tarafýndan ablukaya
alýndý. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Unkapaný Köprüsü, Boðaziçi Köprüsü,
Galata Köprüsü üzerinde kontrol noktalarý oluþturulduðu gibi Taksim�e
çýkan tüm yollar kesildi.

1 Mayýs sabahý saat 07:30�da Beþiktaþ�ta 1 Mayýs Tertip Komitesi �yeleri
göz altýna alýndý. Dolmabahçe�de pankartlarýný açarak Taksime çýkmak
isteyen Sinema Emekçileri Sendikasý üyeleri polis tarafýndan tazyikli su
ve biber gazýyla engellendi. Arkasýndan küçük gruplar halinde
Dolmabahçe�ye akýn eden insanlar polis tarafýndan durmadan kýþkýrtýlarak
tazyikli su biber gazý, cop marifetiyle Dolmabahçe�den uzaklaþtýrýlmaya
çalýþýldý. Dolmabahçe�de toplanan gruplar �inadýna 1 Mayýs inadýna Taksim
sloganlarý atarak Dolmabahçe�den Taksim�e ufak gruplar halinde aktýlar.
Bazý sendika üyeleri gözaltýna alýndý. Kabataþ, Beþiktaþ, Tophane,
Dolmabahçe, Okmeydaný ve Taksim�e yakýn yerlerde toplanarak Taksime
çýkmaya çalýþan gruplara polis müdahale ederek çok sayýda kiþiyi göz
altýna aldý. Ankara, �zmit gibi baþka þehirlerden Taksim�e gelen
otobüsleri polis giþelerde durdurarak engelledi. Otobüsler geri
gönderilmeye zorlandý. Ankara�dan gelen otobüslere gaz bombasý atýldý.
�zmit�ten gelen eylemcilerle jandarma arasýnda çatýþma yaþandý. Bursa ve
�zmit�ten gelen iþçilerle dolu feribotlar polis tarafýndan iskeleye
yanaþtýrýlmadý. Ayrýca polis Makine Mühendisleri Odasý ve Sosyalist
Demokrasi Partisi�nin Taksimde bulunan mekanlarýna gazlý saldýrýda
bulundu. �nsan Haklarý Derneðine baþvuruda bulunmak isteyenleri engellemek
içinde �HD�nin kapýsýna polis barikatý oluþturdular. Kafelere girerek
insanlarý saçlarýndan tutup dýþarý çýkaran polisin sokak aralarýnda terör
estirdiði görüldü. Sabah saatlerinde 280�i bulan gözaltý sayýsý en son 700
olarak açýklandý.

1 Mayýsta Taksimde olacaklarýný açýklayan Anarþist gruplar* sabah Fýndýklý
Parký�nda buluþma kararý almýþlardý ancak alýnan güvenlik önlemlerinden
ötürü buluþma baþka bir yerde yapýldý. Dolmabahçe�den, �stiklal
Caddesi�nden Ankara�dan �zmit�ten gelen anarþistler çok iyi bir
koordinasyon sayesinde bayraklarý ve pankartlarýyla D�SK�in Taksim�e
çýkmasýyla Taksim�e çýktý. Anarþistlerin kara bayraklarý kalabalýk
arasýnda göründüðünde büyük bir coþku yaþandý. Polisin �stiklal�e çekmek
istediði anarþistler �stiklal Caddesi�ne girmeden geldikleri ara sokaða
geri çekildiler. Kara bayraklarýyla polis barikatýnýn önünde duran
anarþistler bir kez daha Taksim Meydaný için zorladýlar atýlan gaz
bombalarý yüzünden ara sokaklara giren grup �isyan devrim anarþi�, �bu
daha baþlangýç isyan devam ediyor� sloganlarýyla �stiklal�e parelel bir
þekilde yürümeye baþladýlar. Ara sokaklarda polis barikatlarýnýn üstüne
yürüyen isyan çýðlýklarýyla barikatlara koþup bir anda duran ve þaka
yaptýk diyerek polislerle dalga geçen grup bulduðu boþ bir sokaktan
�stiklal caddesine çýktý. Anarþistleri caddede ki kalabalýk alkýþlarla
karþýladý.Cadde boyunca �isyan devrim anarþi� sloganý atarak �stiklalin
sonunda kurulmuþ olan polis barikatýna doðru yürüyen grup barikatýn önüne
geldiðinde sosyalist gruplarla birlikte faþizme karþý omuz omuza sloganý
attý ardýndan uyarýda bulunmak için elinde megafonuyla yaklaþan polis
aðzýný megafona yaklaþtýrdýðýnda yuh seslerinden konuþamadý. Polisin biber
gazý yaðmuruyla �stiklal�in ara sokaklarýna ve Tarlabaþý�na daðýlan grup
saatlerce yeniden ve yeniden �stiklal�e çýkarak slogan atmaya devam etti.
Ara sokaklarda dakika baþý çýkan gruplar polisle çatýþtý. Toplum polisinin
�stiklal Caddesi�nde grup halinde yürüyerek caddeyi tekrar dolaþýma
sokmasýyla her þey normalmiþ görüntüsüne büründürüldü. Ancak orda olan
herkes biliyordu, dolaþým yalandý ve kýzarmýþ gözler yorgun bedenler,
limonlanmýþ suratlar, dolaþýmdan nefret ediyorlardý. �ki anarþistin
gözaltýna alýndýðý eylemin ardýndan anarþistler hep birlikte bir sofra
kurup hep birlikte yemeklerini yerken taksime çýkmanýn mutluluðu,
yoldaþlarla birlikte olmanýn verdiði muhteþem bir hisle doluydular.

Â?Sokaklar BizimdirÂ?

*Taksim çaðrýsý, �stanbul�dan OtonomA, Mekan, Karahat, MecmuA, Aki,
Kýranarþi, Otonom Nifak�ýn yaný sýra �zmit, Bitlis, Diyarbakýr, Sivas,
Bursa ve Ankara�dan anarþistler tarafýndan yapýlmýþtý.

www.spntn.com
SPoNTaN

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center