A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Ankara'da 1 Mayýs ve anarþistler

Date Tue, 1 May 2007 23:12:36 +0200 (CEST)


Ankara Anarþi �nisiyatifi'nin çaðrýsýyla Opera önünde buluþan anarþistler,
çember A'lý ve "Düþ peþindeyim (A) Düþ peþime" yazýlý iki pankart ve
onlarca kara bayrakla yürüyüþe baþladýlar. �nceki yýllara kýyasla daha
coþkulu olan korteje katýlanlarýn sayýsý 100'ü aþtý. Aðýrlýklý olarak
üniversite, dershane ve lise öðrencilerinden oluþan grupta, çalýþanlar ve
yaþça büyük anarþistler de yerini almýþtý. Saat 14 sýralarýnda baþlayan
yürüyüþ boyunca, Sýhhýye Meydaný'na kadar çoðunlukla anti-militarist ve
devlet-karþýtý sloganlar attýk. �þçi Partisi'nin geçiþi sýrasýnda ise,
anti-faþist sloganlara aðýrlýk verdik. Daha sonra, bir grup arkadaþýmýz,
birkaç sol grupla birlikte, �P'lileri alana sokmamak için yapýlan
çatýþmaya destek verdi:
http://istanbul.indymedia.org/news/2007/05/184796.php

Tertip komitesi tarafýndan "devrim þehitleri" anýsýna yapýlan konuþmada,
1886 Haymarket Olayý'na yer verilerek iki "iþçi önderi"nin katledilmeden
önceki sözleri aktarýldý. Konuþma sýrasýnda, bu "iþçi önderleri"nin
anarþistliðinin vurgulanmamasý bizim için hiç de þaþýrtýcý olmadý.
Mitingin sona ermesine yakýn, 16:30 sýralarýnda Sýhhýye'den ayrýldýktan
sonra ise, geniþ katýlýmlý bir tanýþma toplantýsý gerçekleþtirdik.

Mitinge kara-kýzýl bayraklarýyla Taçanka grubu da katýldý.

Eylemden fotoðraflar:
http://istanbul.indymedia.org/uploads/2007/05/photo-0093.jpg
http://istanbul.indymedia.org/uploads/2007/05/photo-0103.jpg
http://istanbul.indymedia.org/uploads/2007/05/photo-0104.jpg
http://istanbul.indymedia.org/uploads/2007/05/photo-0105.jpg

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center