A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Ýstanbul: Devlet terörüne raðmen Anarþistler*Tak sim'e çýktý!

Date Tue, 1 May 2007 22:47:45 +0200 (CEST)


1977'deki kanlý 1 Mayýs'tan 30 yýl sonra, Taksim meydanýna girmek isteyen
gruplarý engellemek isteyen �stanbul valisi, kentin tamamýný savaþ alanýna
çevirdi. Ulaþýmýn bloke edilmesi yetmiyormuþ gibi canlý yayýnlara da
müdahale eden bu faþist zihniyet, boyalý basýnýn bir numaralý temsilcisi
Hürriyet gazetesi tarafýndan bile "�stanbul diktatörü" olarak
nitelendirildi. Taksim, Dolmabahçe, Okmeydaný, �mraniye ve Kurtköy'de
polis ve jandarmayla göstericiler arasýnda çatýþmalar çýktý. Polisin
vahþice müdahalesi sonucu, D�SK'in bildirdiðine göre �stanbul genelinde
900'den fazla kiþi gözaltýna alýndý. Bunlar arasýnda en az 2 anarþistin
olduðu biliniyor.

�te yandan, bütün engellemelere karþýn anarþistler Taksim meydanýna
çýkmayý baþardýlar. Star gazetesinin bildirdiðine göre: "D�SK temsilcileri
ve 1000 kiþilik bir grup Taksim'e girdi. 1977 yýlýnda Taksim'de
öldürülenlerin anýsýna bir konuþma yapan D�SK Baþkaný �elebi �stanbul'da
sabahtan beri uygulanan önlemleri eleþtirerek '�stanbul abluka altýndadýr'
dedi. Konuþmalarýn ardýndan D�SK'le birlikte gelen grup daðýldý. Siyah
anarþist bayraklarý taþýyan bir grup Taksim'de kalmaya devam etti."
Kaynak: http://www.stargazete.com/starextra/index.asp?haberid=51455

Bianet'ten �iðdem Mater "�þte Taksim �þte Bir Mayýs" baþlýklý yazýsýnda
þunlarý yazýyor: "Yaklaþýk yarým saat kaldýk meydanda, uzun uzun slogan
attýk, en güzeli "�þte Taksim, �þte 1 Mayýs"tý. Biz sloganlarýmýzý
atarken, Kazancý yokuþundan ellerinde kara bayraklarla anarþistler de
alana girdi ki, en þahanesi de oydu zaten..."
Kaynak: http://www.bianet.org/2007/05/01/95438.htm

Gazeteler ve haber siteleri, Taksim medyanýna çýkanlarý, anarþist kara
bayraklarýn aðýrlýkta olduðu þu fotoðrafla duyurdular:
http://fotogaleri.hurriyet.com.tr/GalleryImages%5CFoto%20Haber%5CTAKS%DDM%20G%D6STER%DDLER%DDNDE%20OLAY%20%C7IKTI%5CA01135913.jpg
BBC News'in anasayfasýnda yer alan, �stanbul'daki 1 Mayýs fotoðraflarýndan
ilki þuydu: http://news.bbc.co.uk/2/hi/in_pictures/6611789.stm

Okmeydaný, Dolmabahçe ve Anadolu yakasýndaki buluþma noktalarýnda polis
saldýrýsý ve blokajý nedeniyle Taksim'deki sayýlarý ancak 60'u bulabilen
anarþistler, D�SK Genel Baþkaný Süleyman �elebi'nin konuþmasý sýrasýnda
D�SK ve destekçi grupla birlikte alana girdikten sonra, diðer gruplar
daðýlmasýna karþýn bir süre daha orada kaldýlar. Daha sonra daðýlýrken,
tertip komitesi anarþistleri tekrar alana davet etti. �kinci kez alana
girildikten sonra çatýþma çýktý. Kazancý yokuþundan geri çekilen
eylemcilerle polis arasýndaki çatýþmalar-kovalamacalar �stiklal'de de
devam etti. Bu olaylar sýrasýnda anarþistlerden yaralananlar oldu, ancak
gözaltý yaþanmadý. Polisin kullandýðý biber gazý ve gözyaþartýcý gazlarýn,
NATO karþýtý eylemde kullanýlanlardan bile daha etkili olduðu
bildiriliyor.

---------
*[Taksim çaðrýsý, �stanbul'dan OtonomA, Mekan, Karahat, MecmuA, Aki,
Kýranarþi, Otonom Nifak'ýn yaný sýra �zmit, Bitlis, Diyarbakýr, Sivas,
Bursa ve Ankara'dan anarþistler tarafýndan yapýlmýþtý.]

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center