A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) 1 Mayýs : Ýzmir'de Anarþistler

Date Tue, 1 May 2007 22:37:49 +0200 (CEST)


�zmir'de 1 Mayýs için otonomizmir, saat 12'de Konak �skeledeydi. Buradan
Konak Meydaný üzerinden Pasaport'a devam edildi ve Pasaport'ta diðer
kortejlerle birleþildi. Arka arkaya eklenenler ile Pasaport'tan Alsancak
Meydaný'na kadar olan süreçte 30 - 35 kiþilik bir grup oluþtu. Daha sonra
polis kortejinden geçilerek Gündoðdu Meydaný'na girildi. �lerleme
sýrasýnda atýlan sloganlardan rahatsýz olan bir sol grup, hýr çýkartmak
için grubumuza yaklaþtý. Akýllarý sýra uyarýlarda bulunan gruptan bir
kiþinin Ne tanrý ne devlet, þükretme isyan et" sloganýyla ilgili olarak
"Allah mallah diyemezsin öyle" þeklindeki çýkýþý üzerine büyük bir
gerginlik yaþandý. Ancak diðer çeþitli gruplardan araya giren kiþiler
sayesinde gerginlik aþýldý. Tavýrlarý ve sloganlarýyla çok büyük sempati
ve taraftar toplayan otonomizmir; anarþistler, Gündoðdu meydaný'nda
sloganlarýna devam etti. Halkýn desteði ve sempatisi beklenilenin çok
üzerindeydi. "Bayraklarý yakalým, devletleri yýkalým" sloganýyla kendi
bayraklarýný yakarak ve bildirilerini daðýtarak eyleme son verdiler.
Eylemden sonra yapýlan toplantýda, otonomizmir'in 1 mayýs'ta izmir'de
kalma isteðinin haklýlýðýný ortaya koyan yeni tanýþmalar ve katýlýmlar
gerçekleþti. Eylemde açýlan pankartlar, atýlan sloganlar ve ilginç
anektodlar þöyle:

Pankartlar:
- "Her devlet her þirket katildir!"
- "Baþka bir dünya mümkün!"
- Ayrýca Kara, kara-kýzýl, kara-yeþil, kara-mor bayraklar açýldý

Sloganlar:
- Baþka bir dünya mümkün
- Paralý parasýz eðitime hayýr
- �syan devrim anarþi
- Toprak komün özgürlük
- Ã?syan!
- Eðitme beni
- Geliyor geliyor anarþistler geliyor
- Prag! Genova! ukrayna! Kronþtad! Dersim �zmir! isyan! Her yer isyan her
yer anarþi!
- An bizimdir!
- Aþk örgütlenmektir!
- Ne tanrý ne devlet, þükretme isyan et
- Ne din ne devlet, þükretme isyan et
- Baþladýk artýk geliyoruz, zincirleri kýrýyoruz, özgürlüðe koþuyoruz,
anarþi!
- Ne parti ne önder, anarþizme omuz ver
- Tek yol devrim tek yol anarþi!
- �nadýna devrim, inadýna isyan!
- Faþizme karþý omuz omuza!
- Seksizme karþý omuz omuza! (�zellikle eþcinsel grupla birlikte atýldý)
- Bir bir bir mayýs, Haymatket onurumuz!
- Unutma unutma Haymarket'i unutma!
- Faþizme karþý omuz omuza!
- Yaþasýn devrimci dayanýþma!
- Zýpla zýpla zýplamayan askerdir
- Burada þimdi Anarþi!
- Polis boþ durma bize su getir!
- Karakollar yýkýlsýn polislere özgürlük!
- Meclisi yýkalým lunapark yapalým!
- Okullar yýkýlsýn çocuklara özgürlük!
- Kýþlalar yýkýlsýn, tarla yapýlsýn!
- Devlet boktan bir þeydir
- Yaðmur yaðýyor anarþi akýyor

�lginç Anektodlar:
- Bize bulaþan gruptan bir kimsenin daha sonra baþka bir grupça baþýnýn
yarýldýðý öðrenildi.
- Tanýmadýðýmýz bir ablamýz erkenden grupta yerini aldý.

www.otonomizmir.tk


Haber ve fotoðraflar için:
http://istanbul.indymedia.org/news/2007/05/184814.php

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center