A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Ýstanbul- AKÝ: 1 Mayýs 2007 ilk deðerlendirme

Date Tue, 1 May 2007 22:36:38 +0200 (CEST)


1 Mayýs 2007 üzerine
Devletin haftalardýr sürdürdüðü tehditlerine, D�SK'in Dolmabahçe
dayatmasýna, Dýþarýdan gelen otobüslerin durdurulmasýna, karþý yakadan
geliþin imkansýz hale gelmesine ve pek çok þehirden gelen binlerce polis
ve askerle þehrin ablukaya alýnmasýna raðmen gün boyu süren mücadeleler
sonucunda yaklaþýk 3000 kiþi Taksim'e çýktý ve taksime çýkamayanlar da
þehrin dört bir yanýný 1 Mayýs alanýna çevirdi. 12 Eylül darbesiyle
sonuçlanan sivil ve resmi faþist terör dalgasýnýn doruk noktalarýndan biri
olan 1977 1 Mayýsýnda yaþanan katliamýn 30. yýlýnda gösterilen bu
kararlýlýk darbeciler ve darbe yanlýlarý baþta olmak üzere tüm sýnýf
düþmanlarýna en iyi yanýt oldu.

Milliyetçiliðin kýþkýrtýldýðý ve sýnýf iþbirlikçiliðinin arttýðý, darbe
yanlýsý olmanýn çözüm gibi gösterildiði böylesi bir dönemde verilen bu
yanýt eksikleri ve hatalarýyla birlikte sýnýf dayanýþmasýnýn ve devrimci
kararlýlýðýn bir sonucuydu. Bunun farkýnda olan devlet gerçek yüzünü bir
kez daha göstermiþ ve eylemcilere toplandýklarý her alanda vahþice
saldýrmýþtýr. Yaklaþýk 900 kiþi göz altýna alýnmýþ ve onlarca kiþi
yaralanmýþtýr.

Anarþist Komünist �nisiyatif de ortak öfkesinin bir parçasý olarak
Beþiktaþ'tan Kabataþ'a, Taksim'den Okmeydaný'na emeðin mücadele gününde
�stanbul sokaklarýndaydý. Sýnýfýn neo- liberal politikalara, yoksulluða,
emperyalizme ve emeryalizmin yarattýðý yýkýmdan pay kapma yarýþýna karþý
ortaya çýkan öfkeyi milliyetçi histeriyle örtmeye çalýþanlara karþý sýnýf
mücadelesini bundan sonra da ayný ruh ve kararlýlýkla hep beraber
yükseltelim.

�zgürlük Savaþan �þçilerle Gelecek
Birimiz Bile �zgür Deðilsek Hepimiz Tutsaðýz

Anarþist Komünist �nisiyatif
akinisiyatif@gmail.com
www.anarsistkomunizm.org/aki

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center