A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Oaxaca?da Çatýþmalar Tekrar Baþladý

Date Fri, 20 Jul 2007 22:05:07 +0200 (CEST)


Halkýn geleneksel yerli festivalinin ticarileþtirilmesine tepkisi, valiye
karþý birikmiþ öfkeyle birleþince Oaxaca kent merkezi Kasým ayýndan beri
en büyük çatýþmaya tanýklýk etti. Çatýþmada 15 asker ve 50 sivil
yaralanýrken, 42 kiþi de gözaltýna alýndý.

Meksika?nýn Oaxaca eyaleti bir kez daha polis ve göstericiler arasýnda
þiddetli gösterilere sahne oldu.

50 sivilin ve 15 askerin yaralandýðý, 42 kiþinin gözaltýna alýndýðý önceki
gün yaþanan olaylarýn Oaxaca?da Kasým ayýndan beri yaþanan en þiddetli
çatýþmalar olduðu belirtiliyor.

Olaylarýn Oaxaca?nýn yerel festivali Gualaguetza üzerine bir tartýþma
nedeniyle çýktýðý belirtiliyor. Oaxaca Halk Meclisi (APPO) temsilcilerinin
23 Temmuz?da baþlamasý planlanan Guelaguetza festivalinin turistik ve
ticari bir faaliyete dönüþmesine karþý tepkilerini göstermek üzere
festivalin yapýlacaðý stadyuma yürümek istemesi üzerine polisin ve eyalet
askerlerinin göstericilerin yolunu kestikleri ve biber gazý sýktýklarý
ifade ediliyor.

Polisten gelen resmi açýklamada göstericilerin taþ, sopa ve molotof
kokteyllerle polise saldýrdýðý öne sürülürken Meksika Ýnsan Haklarý
Müdafaa Örgütü, polisin uyguladýðý þiddeti kýnayan bir açýklamada bulundu.

Ticarileþtirmeye tepki
Yerli geleneklerine dayanan Guelaguetza Festivali 1700′lerden beri
kutlanýyor ve bir hafta süren festivalde yerli müziði ve danslarý icra
ediliyor.

Festivalin ticari ve turistik bir faaliyet haline getirilmesi ve Oaxaca
yönetiminin festivalin yerli halklarýn geleneklerine saygýsýz bir þekilde
etkinlikleri bir kar kapýsýna dönüþtürmesinin Oaxaca halkýnda büyük bir
rahatsýzlýk yarattýðý ifade ediliyor.

Festival geçtiðimiz yýl da ticarileþtirme faaliyetlerinin baþ sorumlusu
olan Vali Ulises Ruiz?e karþý yapýlan kitlesel gösteriler nedeniyle
yapýlamamýþtý. Göstericiler, görevini kötüye kullandýðý ve yolsuzluk
yaptýðý gerekçesiyle Ruiz?in istifasýný talep etmiþlerdi. Ayaklanan halk
kent merkezini ele geçirmiþ ve aylar süren direniþ boyunca 12 kiþi
hayatýný kaybetmiþti.

Mücadele sürüyor
Oaxaca?daki halk hareketlerinin þemsiye örgütü olan APPO, bu sene
valiliðin düzenlediði festival programýný boykot edeceklerini ve ?halkýn
Guelaguetza?sý?ný kutlamak için alternatif etkinlikler düzenleyeceklerini
duyurmuþtu. Göstericilerin festival hazýrlýklarýna baþlamak üzere stadyuma
yöneldikleri ancak çatýþmalar sonucunda içeri giremedikleri belirtiliyor.
APPO?nun daha fazla kan akmasýna izin vermemek için alternatif
etkinlikleri stadyum dýþýnda baþka bir alanda düzenleme kararý aldýðý
belirtilirken APPO sözcüsü Florentino Lopez, ?Guelaguetza mücadelesi ve
boykotu sürüyor? diye konuþtu.


Kaynak: http://www.spntn.com/blog/

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center