A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Mülksüzler Temmuz sayýsý çýktý.

Date Fri, 20 Jul 2007 10:23:28 +0200 (CEST)


Merhaba
Nereye baksak onu görüyoruz. Genel seçim. Normalde dört yýlda bir, bir
günlüðüne patron biziz gibi hissetmemizi saðlayan bu mühim gün, bu sefer
her zamankinden çok seçimden ziyade þantaja benziyor. Efendilerimizi seçme
sistemi içerisinde kronik kötünün iyisine oynama durumu sürüyor, yine
korkular oy olup sandýklara akacak. Bazýsý þeriat korkusuyla laik
muhafazakarlara, bazýsý ülke bölünüyor korkusuyla faþistlere, bazýsý
demokrasi elden gidiyor korkusuyla zoraki liberallere tav olacak.
Baþkalarý baðýmsýz adaylarla mücadelelerini ilerletmeye çalýþýyor,
talihsiz bir þekilde tam da meclisin kendisinin sallantýda olduðu böyle
bir dönemde. Askeri müdahalenin gölgesinde 22 Temmuz'da gösterime girecek
bu korku filminin halkýn iradesi olduðunu düþünen kaldý mý? Bu nedenle
dergimizde iktidarý ele geçirme paradigmasýna karþý çýkýþýmýza dayanarak
hem parlamentarizmi eleþtirdik, hem de meclisin ötesindeki iktidar olan
derin devletin iliþkilerini, devletin kendini meþrulaþtýrma aracý olan
savaþ çýðýrtkanlýðýný ve darbe hevesini yerdik.

Bizce halk, iradesini çok daha net bir þekilde gündelik mücadelelerinde
ortaya koyuyor. Bu sayýmýzda emek mücadelelerinden iyi haberler, süren
çatýþmalar var. Bu mücadeleler bazen sendikalaþmak için, bazen de
sendikanýn ötesine geçilerek yürütülüyor. Birlik olunca iþçilerin
iþyerlerindeki mücadelelerinde patron-politikacý cephesini yenebildiðinin
örneklerini gördük, üstelik ellerini kollarýný baðlamayý amaçlayan yasal
düzenlemelere raðmen. Meydanlarda bol keseden atan politikacýlar içinden
bu gerçek mücadelelerin mekanlarýna uðramaya yüz bulanlarýna da iþçiler
tarafýndan prim verilmediðini belirtelim.

Burada seçim var diye dünya durmuþ gibi davransak da, dünya durmuyor.
Filistin'deki durum ülkenin fiili olarak ikiye bölünme noktasýna
gelmesiyle yeni bir krize dönüþtü. Durumun en büyük sorumlusunun
emperyalizm olduðunu unutmadan, Filistin'deki taraflarý farklý açýlardan
eleþtiren bir yazý ile konuya yaklaþmak istedik.

Temmuz ayýnýn bize hatýrlattýðý tarihsel bir deneyim var. 36'daki Ýspanya
devrimi. Özgürlük ve eþitlik adýna müthiþ bir miras olarak gördüðümüzden,
bu deneyimi tanýtmak ve hepimize ilham vermek için devrimin liderlerinden
Durruti'nin sözlerini bulabileceðiniz bir yazýyý sayfalarýmýza taþýdýk.

Son olarak, bu sayýmýzla Mülksüzler yarým yýlý doldurmuþ oluyor. 7.
sayýmýzda daha çok beðeneceðinizi umduðumuz yeni bir format ile çýkýyoruz.
Bu deðiþiklik biraz gecikmemize de neden oldu, umarýz deðmiþtir.

Görüþmek üzere?


mulksuzlerdergisi@gmail.com
Mülksüzler Abonelik

Mülksüzler bundan sonra abonelik sistemine geçmiþtir. Ýsteyen
okuyucularýmýz abone olabilirler. Abone olduklarý takdirde Mülksüzler?in
bundan önceki bütün sayýlarýný da ücretsiz gönderiyoruz.


6 aylýk abonelik bedeli: 25 YTL
Yýllýk abonelik bedeli: 50 YTL
Yurtdýþý yýllýk abonelik bedeli: 50 Euro

Banka Hesap No: 1143 0400899
Türkiye Ýþ Bankasý - Ihlamur Þubesi (1143)

Aboneliðin baþlatýlmasý için abone bedelinin banka hesap numarasýna
yatýrýlmasý, ödemenin yapýldýðýna dair mail adresimize mail atýlmasý ve
Mülksüzler?in teslim edilmesini istediðiniz adresin bildirilmesi
gerekmektedir.

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center