A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Ýzmir: ALAKASIZLAR ve ÇAYIR-ÇÝMEN olarak Rock-A?daydýk

Date Mon, 16 Jul 2007 10:20:38 +0200 (CEST)


Yorgunluk ve uykusuzluk ama en çok ta ortaya güzel bir festival çýkarmýþ
olmanýn mutluluðuyla Rock-A'yý bitirdik.
Oldukça acemiydik ama bu acemiliðin verdiði samimiyet elbetteki hiçbirþeye
deðiþilmez.
Alakasýzlar ve Çayýr-Çimen olarak Rock-A'nýn gerek mutfaðýnda gerekse
Atölyeler alanýnda bulunmak mutluluk vericiydi.

Kendi atölyelerimizi planlarken öngördüðümüz bazý þeylerin gerçekleþtiðini
görmek bizi oldukça sevindirdi. Çünkü Rock-A için atölye adý altýnda
yalnýzca bildiri daðýtmak yada iki-üç pankart asmanýn kuru ve renksiz
olacaðýný düþünerek pratiðe dönük etkinliklerle Rock-A ya gelmiþtik.

Takas pazarýmýz yine ilgi duyulan bir etkinlik oldu. Bir önceki seferden
daha az eþyayla katýlmýþ olsaktagösterilen ilgi azýmsanmayacak düzeydeydi.
Takas pazarý peþinde koþtuðumuz hayalin sohbetlerimizin konusu olmaya
Rock-A'da da devam etti.

Takas pazarý bu yönünün dýþýnda hiç planlamadýðýmýz, kendiliðinden geliþen
ve bizi mutlu eden bir atölye çalýþmasýna dönüþüverdi. T-shirt boyamak
için önceden hazýrladýðýmýz kalýplara kendiliðinden yenilerinin
eklendiðini gördük.

Birbirini tanýmayan birçok insanýn bir araya gelerek ortak bir emekle yeni
þeyler üretmesi zaten hayallerimizin bir parçasýydý. Ayrýca yine
kendiliðinden geliþen uçurtma ve pankart çalýþmalarý ise takas pazarýný
bir panayýr alanýna çevirdi.


Ve þarap atölyesi...
Sanýrýz atölyeler içinde en çok ilgi göreni. Hatta tadýmlýk þarabýmýzýn
Rock-A'ya taþýnýrken kaybolmuþ olmasýna raðmen. Atölye çalýþmasý diyoruz
ama aslýnda þarap yapýmýnýn konu olduðu güzel bir sohbet demek daha doðru
olur. Þarabýn evde yapýlabilen bir içecek olduðu ve bunu dayanýþmayla
yapmanýn endüstriyel üretimin karþýsýnda durmak anlamýna geldiði üzerine
de konuþtuk. Ve birçok insanla eylüle baðbozumu vakti için randevulaþtýk.
Ýlk ortak þarabýmýzý yapmak için.

Atölyelerimiz genel olarak biraraya gelme ve ortaklaþa üretim mekanlarý
haline gelmesi, bayraklarýmýzýn kara ve kýzýl renklerine daha birçok
rengin eklenmesini saðladý. Dayanýþmanýn bu renkli güzelliðinin her zaman
yaþanmasý dileðiyle hem bir dahaki Rock-A öncesi hem de Rock-A'larda
görüþmek üzere...

http://www.cayircimen.org/
cayircimen@cayircimen.org
alakasizlar@cayircimen.org


Haber ve fotoðraflar:
http://www.cayircimen.org/activities/rocka.asp

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center