A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Osman Murat Ülke'ye hapis tehdidi !

Date Thu, 12 Jul 2007 18:50:26 +0200 (CEST)


Vicdani retçi Osman Murat Ülke, AÝHM'de TC'yi mahkum ettirdiði dava
sonrasýnda, hükümetin Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne maðduriyetinin
giderileceði ve konuyla ilgili bir yasa taslaðý hazýrlanmakta olduðu
yönünde verdiði bilgilere raðmen, yeniden hapse atýlmakla tehdit ediliyor.

09.07.2007 tarihinde, Ayvalýk C.Savcýlýðý tarafýndan düzenlenen, Osman
Murat Ülke'nin 17 ay 15 gün hapis cezasý olduðu ve 10 gün içinde
C.Baþsavcýlýðýna gelmesi, gelmediði takdirde hakkýnda "yakalama emri"
çýkarýlacaðýný belirten bir "çaðrý kaðýdý" teblið alýndýðýný belirten
Ossi'nin avukatý Hülya Üçpýnar, yaptýðý basýn açýklamasýnda; bunun bir
hukuk skandalý olduðunu belirterek, Türkiye Hükümeti'ni dürüst
davranmamakla suçluyor.


Avukat Hülya Üçpýnar'ýn basýn açýklamasý metni:

BASINA VE KAMUOYUNA

BÝR HUKUK SKANDALI

VÝCDANÝ RETÇÝ OSMAN MURAT ÜLKE(1) DAVASI

Osman Murat Ülke hakkýnda, vicdani retçi olmasý ve bu nedenle tekrar
tekrar açýlan davalar ve verilen cezalar nedeniyle yapýlan baþvuru
sonucunda Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi, Türkiye Hükümeti'ni Sözleþme'nin
3.maddesi ile düzenlenen "iþkence, kötü muamele ve aþaðýlayýcý muamele"
yasaðýný ihlal ettiði gerekçesiyle mahkum etmiþti.

24.01.2006 tarihinde açýklanan bu karara karþýn hükümet yetkilileri
tarafýndan Osman Murat Ülke'nin devam eden maðduriyetini gidermeye yönelik
hiçbir adým atýlmadýðý gibi, hakkýnda verilen eski cezalar nedeniyle
tutuklanma riskiyle karþý karþýyadýr.

09.07.2007 tarihinde, Ayvalýk C.Savcýlýðý tarafýndan düzenlenen, Osman
Murat Ülke'nin 17 ay 15 gün hapis cezasý olduðu ve 10 gün içinde
C.Baþsavcýlýðýna gelmesi, gelmediði takdirde hakkýnda "yakalama emri"
çýkarýlacaðýný belirten bir "çaðrý kaðýdý" teblið alýnmýþtýr.

Avukatý olarak yaptýðým araþtýrma üzerine bu çaðrý kaðýdýna kaynaklýk eden
dosyanýn Eskiþehir HKK Askeri Mahkemesi'ne ait olduðu, 17 ay 15 günlük
hapis cezasýnýn farklý dosyalardaki cezalarýn toplamý olduðu, Osman Murat
Ülke'nin cezaevinde geçirdiði sürelerin bu ceza miktarýndan indirilmediði
bilgisini edindim.

Müvekkilim 8 Kasým 1996 tarihinde tutuklanmýþ ve bu tarihten sonra
hakkýnda "halký askerlikten soðutma", "emre itaatsizlik", "emre
itaatsizlikte ýsrar", "firar" nedeniyle açýlan davalar çerçevesinde
çeþitli defalar yargýlanmýþ, verilen cezalar sonucunda 701 gün cezaevinde
yatmýþtýr. 09.03.1999 tarihinde tahliye olmasýna karþýn yasal düzenlemede
ve uygulamada herhangi bir deðiþiklik yapýlmadýðý için halen ceza tehdidi
altýndadýr.

Ayvalýk C.Savcýlýðý tarafýndan düzenlenen ve 09.07.2007 tarihinde teblið
alýnan çaðrý kaðýdý bu tehdidin ne denli yakýn olduðunu göz önüne sermiþ
durumdadýr. Ancak bu çaðrý kaðýdý ayný zamanda hukukun, Avrupa Ýnsan
Haklarý Mahkemesi'nce verilmiþ kararýn ve Türkiye Hükümeti'nin
taahhütlerinin gereklerinin yerine getirilmediði ve hatta getirilmemekte
ýsrar edildiðini de ortaya koymaktadýr.

Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi kararý

Müvekkilim Osman Murat Ülke, ayný fiil nedeniyle tekrar tekrar yargýlanma
ve vicdani kanaatleri nedeniyle sürekli ceza tehdidi altýnda olmasý
nedeniyle 1997 yýlýnda Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'ne (AÝHM)
baþvurmuþtur.

AÝHM, yapýlan baþvuruyu ve süreç içindeki geliþmeleri deðerlendirerek
05.01.2006'da bir karara varmýþ ve bu kararý 24.01.2006 tarihinde
açýklamýþtýr. (Ülke v.Turkey, 39437/98- EK 2)

24.04.2006 tarihinde kesinleþen bu kararda AÝHM, Osman Murat Ülke'nin;

* vicdani reddi nedeniyle maruz kaldýðý cezalarýn ve ceza tehdidinin
yaþamýný bir bütün olarak etkilediði ve adeta bir "sivil ölüme" mahkum
ettiði;

* maruz kaldýðý iþlemlerin baþvurucunun entelektüel kiþiliðini ezmeyi,
baþvurucuyu aþaðýlayan ve onu alçaltan korku ve tedirginlik hislerinin
doðmasýna neden olmayý, reddini ve kararlýlýðýný kýrmayý amaçladýðý;

* eylemi ve karþý karþýya kaldýðý sonuçlar bakýmýndan, suç ve cezanýn
oranlýlýðý ilkesinin de ihlal edilmiþ olduðu,

saptamasýný yaparak bunun demokratik bir toplumdaki ceza rejimi ile
baðdaþmayacaðýný vurgulamýþtýr.

Mahkeme, müvekkilimin maruz kaldýðý bu durumun Avrupa Ýnsan Haklarý
Sözleþmesi'nin 3.maddesinin ihlalini oluþturduðuna karar vermiþtir.

Bakanlar Komitesi önündeki süreç

Karar, kesinleþmesi üzerine AÝHM kararlarýnýn infazýný izleyen Avrupa
Konseyi Bakanlar Komitesi'nin gündemine alýnmýþtýr. Bakanlar Komitesi
konuyu dört kez görüþmüþtür:

5 Aralýk 2006 tarihli oturumda Komite, Hükümete, davacýya yönelik ihlalin
ortadan kalkmasý için (ve genel çerçeveye yönelik) ne tür önlemlerin
alýndýðýný sormuþtur.

14 Þubat 2007 tarihli oturumda baþvurucuya yönelik adli sabýkanýn acilen
silinmesi (Urgent quashing of the applicant's criminal conviction)
talebini gündeme alarak, Türk yetkililerin Mahkeme'nin saptadýðý ihlallere
son vermek için þimdiye kadar hiçbir önlem almamýþ olmasýný, baþvurucunun
ise hala ceza yatmasý doðrultusunda bir tutuklama kararýna maruz olmasýný
kýnamýþlardýr.

4 Nisan 2007 tarihli oturumda hala bireysel ve genel önlemler konusunda
bilgilendirilmediðini üzüntüyle kaydetmiþ ve bir sonraki oturumda bir
tedbir kararýný görüþmeyi gündemine almýþtýr.

6 Haziran 2007 tarihli oturumunda ise Türkiye Hükümeti'nin Bakanlar
Komitesi'ne göndermiþ olduðu bilgi ele alýnmýþtýr. Hükümet, bir yasa
hazýrlýðý içinde olunduðuna ve tasarýnýn Baþbakanlýða gönderildiðine dair
bilgi vermiþtir. Komite'nin kararýnda yer aldýðý üzere bu yasanýn çýkmasý
durumunda;

* Kiþiler, vicdani ya da dini nedenlerle askerlik hizmetini reddetmeleri
nedeniyle emre itaatsizlikte ýsrar suçlamasýyla tekrar tekrar kovuþturma
ya da cezalandýrmaya maruz kalmayacaklardýr.

* Baþvurucu (Osman Murat Ülke) hakkýndaki ihlallerin tüm olumsuz sonuçlarý
ortadan kalkacaktýr. (EK 3)

BU BÝR HUKUK SKANDALIDIR!

Müvekkilime gönderilen çaðrý kaðýdý ve mevcut yasa uyarýnca 10 gün sonra
çýkarýlacak olan "yakalama emri", Osman Murat Ülke hakkýnda "sivil ölüme
mahkum" edilme gerçekliðinin altýný çizen olumsuz bir geliþme ve bir hukuk
skandalýdýr!

* Türkiye Hükümeti, Anayasasýna ve uluslararasý sözleþmelere, verdiði
taahhütlere uymamaktadýr.

Anayasa m.90/son uyarýnca uluslararasý sözleþmeler yasa hükmündedir. Son
fýkrada 2004 yýlýnda yapýlan deðiþiklik uyarýnca temel hak ve özgürlükleri
düzenleyen sözleþme hükümleri ile yasa arasýnda herhangi bir uyuþmazlýk
çýkmasý durumunda sözleþme hükümleri esas alýnacaktýr.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1954 yýlýndan bu yana Avrupa Ýnsan Haklarý
Sözleþmesi'ne taraftýr ve 1989 yýlýndan bu yana Avrupa Ýnsan Haklarý
Mahkemesi'nin zorunlu yargý yetkisi ile baðlýdýr.

Hükümet Anayasa, AÝHS ve Avrupa Konseyi'ne ilettiði diðer beyanlarýyla
Mahkeme'nin 24.01.2006 tarihinde açýkladýðý karara uymakla yükümlüdür.
Karara uyma sadece tazminat ödeme yükümlülüklerini yerine getirmek deðil
ayný zamanda baþvuru yapanlarýn maðduriyetlerini, maðduriyet bir yasa
hükmünden kaynaklanýyorsa maðduriyetin kaynaðýný ortadan kaldýrmayý da
kapsamaktadýr.

Hükümet tarafýndan halihazýrda, müvekkilimin süregiden maðduriyetini ve
diðer vicdani retçilerin maðduriyetlerini ortadan kaldýrmaya yönelik
atýlmýþ herhangi bir adým bulunmamaktadýr.

* Türkiye Hükümeti dürüst davranmamaktadýr

Hükümet, bir yandan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne, AÝHM kararýna
uyacaðýný, genelde vicdani retçilerin ve özelde de Osman Murat Ülke'nin
maðduriyetini ortadan kaldýracak düzenlemeler yapacaðý sözünü verirken
maðduriyetinin sürdürülmesi bir yana, müvekkilimin tekrar tutuklanmasý
için iþlemler yapýlmaktadýr.

OSMAN MURAT ÜLKE'NÝN HUKUKSAL DURUMU DERHAL DÜZELTÝLMELÝDÝR!

Osman Murat Ülke'ye yönelik ortaya çýkan bu yeni tehdide karþýlýk dün
(11.07.07) Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne avukatlarý olarak bir
aþaðýdaki taleplerin karþýlanmasý amacýyla baþvurmuþ bulunuyoruz. (EK 4)

Ayrýca konu ile ilgili olarak Eskiþehir HKK Askeri Mahkemesi'ne baþvuruda
bulunarak ilgili dilekçe ve eklerini Eskiþehir HKK Askeri Savcýlýðý,
Ayvalýk C.Savcýlýðý, Dýþiþleri Bakanlýðý ve Genelkurmay Baþkanlýðý'na
bilgi olarak ilettik. (EK 5)

Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi tarafýndan verilen kararýn uygulanmasý
bakýmýndan müvekkilim hakkýnda iç hukukta verilen kararlarýn infazýnýn
durdurulmasý için gerekenin yapýlmasý,

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafýndan 14 Þubat 2007 tarihli oturumda
iþaret ettiði üzere Osman Murat Ülke hakkýndaki adli sabýkanýn acilen
silinmesi,

Osman Murat Ülke'nin yurttaþlýk haklarýnýn bütünüyle iade ve tesis
edilmesi gerekmektedir.

Av. Hülya Üçpýnar
Tel: 0232 463 91 47

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center