A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Röportaj: MOC (= DDspanya Vicdani Ret Hareketi)

Date Wed, 4 Jul 2007 18:18:07 +0200 (CEST)


CAN BAÞKENT - CTHUCHI ZAMARRA de VILLANUEVA
- Ýspanya Vicdani Ret hareketinin etkileyici bir öyküsü var. Bize bundan
biraz bahsedebilir misin? Mesela, Ýspanya'daki VR hareketini tetikleyen
faktörler neler ve hareketin Ýspanya Ýç Savaþýyla (ve hatta Napolyon
dönemiyle) nasýl bir siyasi iliþkisi var?

Ýspanya'da 18. yüzyýlýn ortalarýndan baþlayan ve anarþist hareketin o
dönemki gücüne dayanan eski bir antimilitarizm geleneði var. Bir türlü
bitmeyen savaþlarýn olduðu dönemlerde, askerlik hizmetine karþý, oldukça
baþarýlý olmuþ ciddi bir hareket vardý. Ne var ki, ancak Franco'nun
ölümünden sonra þiddet karþýtlýðý ve antimilitarizm birleþip VR
Hareketi'ni oluþturabildi, yani MOC (Movimiento de Objeción de Conciencia
- Vicdani Ret Hareketi).

- Sen bir MOC üyesisin. Bize MOC?un tarihinden biraz bahsedebilir misin?

MOC?un tarihi aslýnda Franco?nun ölümünün öncesine, þiddet karþýtý
Hýristiyan aktivistlerle anarþist aktivistlerin antifaþist mücadelede
buluþtuðu zamana dek uzanýyor. Her þey, Pepe Benuza?nýn çökmekte olan bir
diktatörlükle yönetilen bir ülkede askerlik hizmetini reddetmek için
askeri eðitim almamasýyla baþladý. Hapishanedeki üçüncü yýlýnda,
70'lerin ortasýnda geliþip tüm ülkeye yayýlan ve tüm vicdani retçi
gruplarý bir araya getirmeyi baþaran bir antimilitarist ve þiddet karþýtý
hareket baþlattý. Ýlk senelerde, vicdani redde iliþkin yasal bir düzenleme
olmadýðýndan sivil itaatsizlik stratejisiyle, karþýlaþtýðýmýz zorluklarýn
üstesinden gelebilme olanaðýmýz vardý. Nihayetinde, 1989?da bir kanun
çýkarýldý ve biz de askerlik hizmetini ve alternatifi olan sivil hizmeti
reddeden büyük bir total ret hareketi baþlattýk. Böylece, ?Insumisos?
(itaatsizler) diye anýlýr olduk. Binden fazlasý hapishanede olmak üzere,
on beþ bin kiþinin katýldýðý sivil itaatsizlik eylemleri yaptýk. Bu,
muazzam bir dayanýþma hareketi yarattý ve (baþka þiddet karþýtý doðrudan
eylemlerle birlikte) þiddet karþýtý yöntemleri diðer sosyal hareketlere de
taþýdý. Sonunda, 2000 yýlýnda, zorunlu askerlik hizmeti kaldýrýldý ve
þimdi yaratýcý antimilitarist hareket içinde pek çok eylemler ve
kampanyalar düzenliyoruz.

- Ýspanya VR hareketine "baþarý"yý getiren en önemli unsurlar nelerdi sence?

Destek aðlarý kilit noktaydý, ama tabii ki ordunun kýrk yýllýk
diktatörlükten ileri gelen kötü þöhreti de çok iþimize yaradý. Ayrýca,
insanlara farklý direniþ yollarýný gösteren þiddet karþýtý doðrudan
eylemlerin de etkisi büyük.

- Uzun ve zorlu bir mücadelenin ardýndan, Ýspanya?daki hareket VR hakkýný
almayý baþardý. Peki, sýrada ne var?

VR hareketi, 1978 anayasasýnda vardý zaten, dolayýsýyla bizim amacýmýz
hiçbir zaman VR hakkýnýn tanýnmasý olmadý, bizim derdimiz toplumun
demilitarizasyonuydu. Sadece askeri yaptýrýmlardan ve harcamalardan deðil,
toplumsal iliþkilerin içine sinmiþ militarist deðerlerden ve ilkelerden de
kurtulmaktý. Yani, askerlik hizmetinin kaldýrýlmasýný saðladýk ama
toplumun militarizasyonu yeniden yükseliþe geçti, dolayýsýyla önümüzde
hala yapýlmasý gereken yýðýnla iþ var: (Avrupa emperyalizmini göz ardý
ederek) Amerikan emperyalizmine karþý güçlü bir orduyu savunan solcu
gruplarla bile mücadele etmek gibi.

- "Insumision Total" (Total Ýtaatsizlik) Hareketi alýþýldýk VR
taleplerinin ötesine geçiyor. Devletin bireyler üzerindeki tahakkümünü
reddediyor, söz gelimi. Senin bu konudaki görüþlerin neler?

Insumision (itaatsizlik), militarizasyon eleþtirisini topluma yaymak için
geliþtirilmiþ bir stratejiydi, çünkü sivil hizmet yaparken de biz, hala
ordularýn ve savaþlarýn birer parçasý oluyorduk. Bu tür bir anlayýþ,
tahakküm araçlarýna odaklanýr, baþka tür bir tahakküm yaratmayý reddeder
ve büyük toplumlarda dahi karar alma sürecini gerçekten demokratik kýlacak
yöntemler üretmeyi ümit eder. Bu zorlu bir yoldur, ama tek yoldur.

- Antimilitarist hareketin þiddet karþýtý hareketle ve felsefeyle güçlü
baðlarý var. Peki, özel olarak þiddet karþýtlýðýnýn sizin mücadelenizdeki
rolü nedir?

Pepe Beunza zamanlarýndan beri medyaya ulaþabilmek için þiddet karþýtý
doðrudan eylemler düzenliyorduk, ama toplumun þiddetten arýnmasýný
istemekle zaten militarizme þiddet karþýtý bir eleþtiri getiriyoruz;
dolayýsýyla en etkili yol, þiddet karþýtý bir mücadele þeklidir.
Yetmiþlerden bu yana, Ýspanyol toplumsal hareketlerinin diðer
aktivistlerine þiddet karþýtý eylem düzenleme, þiddet karþýtý kampanyalar
geliþtirme ve sivil itaatsizlik üzerine eðitim veriyoruz. Bunun yaný sýra,
özellikle Filistin ve Kolombiya gibi, halen savaþ içinde olan ülkelerdeki
þiddet karþýtý hareketleri destekliyoruz

- Peki, Ýspanya'daki anarþist hareketle iliþkileriniz nasýl? Bu iki grup
arasýnda bir çok yardýmlaþma ve dayanýþma olduðunu varsayabilir miyim?

Þimdilerde, bir kaç anarþist sendika olmasýna karþýn, ortada anarþist
hareket diye bir þey yok. Bizimki gibi, 30'lu yýllardaki CNT'nin
(Confederacion Nacional del Trabajo - Ulusal Ýþçi Konfederasyonu) mirasýný
koruyan ve zamanýnda iþbirliðini yapmýþ olduðumuz pek çok özgürlükçü
hareket var: ekolojistler, antifaþistler, squatter'lar? Hep birlikte bir
antikapitalist liberter cephe oluþturuyoruz. Bizim olaðan
farklýlýklarýmýz, reddettiðimiz þiddetin, mücadele esnasýnda meþru
kullanýmý hakkýndaki tartýþmadan ileri geliyor. Elbette askeri diktatörlük
ve kanlý devrim yanlýsý komünistlerle çok sorun yaþýyoruz, o kavga bizim
kavgamýz deðil. Her neyse, toplumsal hareketlerin kendi içlerinde, aklý
fikri sadece futbolda ya da partilerde olan tüketim toplumundan çok farklý
sorunlarý var. Þimdilerde göçmen korkusu, tüm ülkede ýrkçýlýðý ve yabancý
düþmanlýðýný tetikliyor.

- MOC'un Bask ve Katalan hareketlerine iliþkin tutumu nedir?

Biz þiddeti ve milliyetçiliði (Ýspanyol, Bask, Katalan, Galiçyan, Kanaryan
ve diðer ayrýlýkçý hareketler dahil olmak üzere) reddetme konusunda fikir
birliði içindeyiz. Dolayýsýyla, Bask ülkesindeki ve Katalonya'daki MOC
gruplarýnýn hem Ýspanyol milliyetçileriyle hem de ayrýlýkçý toplumsal
hareketlerle sorunlarý oldu geçmiþte, ama bu bölgelerde yaþayan pek çok
insan milliyetçi deðildi ve hatta milliyetçilikten mideleri bulanmýþtý.
Bask Ülkesinde, MOC'tan yetiþmiþ bazý insanlar þiddet karþýtý milliyetçi
hareketler baþlattýlar ve tamamen þiddet karþýtý yeni bir Bask hareketi
yaratmýþ olmalarýna raðmen, çoðu kez terörist olarak yargýlandýlar.

- Ýspanya VR hareketi tarafýndan kullanýlmýþ birçok yaratýcý ve etkili
protesto ve direniþ yöntemleri hatýrlýyoruz. Mesela, bir defasýnda
Insumision Total hareketinden bir aktivistin ordu binasýnýn önüne büyük
bir bok yýðýný býraktýðýný okumuþtuk. Üstünde de bir not vardý: "eðer bok
düþünebilseydi, militarist olurdu"? Matrak, deðil mi? Neden bizi Ýspanya
VR hareketinden baþka anekdotlarla biraz daha esinlendirmiyorsun?

Son zamanlarda, tüm þiddet karþýtý eylemlerimizi kýlýk deðiþtirerek icra
ediyoruz. Þiddet karþýtý ruhun vazgeçilmezi olan bir miktar mizah
katmasýnýn yaný sýra, bu yöntem ayný zamanda grup dayanýþmasý yaratmaya
yardýmcý oluyor ve eyleme katýlan insanlarla katýlmayanlarý birbirinden
ayýrmaya yarýyor. Yüksek seviyeli yüzleþmelerin olduðu eylemler
düzenlerken bile komik görünmeye çalýþýyoruz ki korkutulduðumuzu
hissettirmeyelim. Palyaço kýyafetlerini ya da (anti-nükleer harekette
kullanýlan ya da ?tutti bianchi? gibi) beyaz takým elbiseleri, eðer dünya
þampiyonasý varsa futbol formalarýný veya son Hollywood filmlerindeki
kostümleri seviyoruz. En zor koþullarda bile eylem sýrasýnda eðlenebilmek
önemli, çünkü çok fazla aktivistimiz yok ve eðer kendimize dikkat etmezsek
kendimizi yakabiliriz.

- Mahkum desteði, her zaman, her siyasi hareketin hayati bir parçasý
olmuþtur. Siz mahkum desteði için bu aðý nasýl geliþtirdiniz ve bu iþe
yaradý mý?

Hapse gitmek üzere olan her bir kiþi, kendi çevresinden, lojistik
iþlerlerle uðraþacak, ayný zamanda ailelerle, MOC gruplarýyla, diðer
destekleyici gruplarla ve medya ile ilgilenecek insanlarla bir destek
grubu oluþturdu. Bu grup, normalde toplumsal hareketlerde yer almayan
insanlardan oluþur, birçok örnekte bu onlarýn aktivizmle ilk
tanýþmalarýdýr. MOC?tan, yasal konular, rol yapma ve baþka noktalarda
insanlarýn hapishaneyle yüzleþebilmesi için eðitimler de saðladýk. Bazý
hadiselerde, polis bizi döveceði zaman kendilerini ortaya atýp onlara
çocuklarýný dövdürmeyeceklerini söyleyen bir grup anne de vardý. Tabii ki
annelerimiz tarafýndan kurtarýlmýþ olmaktan gurur duyuyorduk, çünkü bu
onlarýn bizim ne yaptýðýmýzý anlayabildiði anlamýna geliyordu ki bu çoðu
zaman kolay olmuyor.

- Þu veya bu þekilde, yýllardýr Ýspanya?daki ve Türkiye?deki VR
hareketleri arasýnda bir iliþki var. Sence, bu iki hareket arasýndaki
dayanýþma ve iþbirliðini nasýl güçlendirebiliriz?

Ben, Türkiye?deki harekete yardým etmeyi isterken, asýl düþmanýmýz
olan kendi hükümetimize baský yaparak ya da daha kendi maddi
sýkýntýlarýmýzý çözemezken sizin gruplarýnýzý maddi olarak desteklemeye
çalýþarak büyük bir hata yaptýðýmýzý düþünüyorum. Bence, Türkiye?deki VR
hareketinden insanlarýn Ýspanya?ya gelip deneyimlerini paylaþmalarý çok
önemli, çünkü pek çok ortak noktamýz var. Biz de Ýspanyol aktivistleri
eðitim için oraya gönderip ayný þekilde deneyimlerimizi paylaþabiliriz.
Daha kiþisel baðlantýlarýmýz olmasý gerektiðine inanýyorum, çünkü bu, çok
daha saðlam destek aðlarý oluþturmakla sonuçlanan duygusal baðlar kurmanýn
tek yolu. Benzer durumlarda neler yaptýðýmýzý birinci aðýzdan öðrenmek,
ayný þekilde mücadele etmemize yarayacaðý gibi, zihin açýcý da olacaktýr
ve farklý yöntemler geliþtirmemize imkan saðlayacaktýr, týpký
yetmiþlerdeki ve seksenlerdeki Avrupa VR hareketinin bize saðlamýþ olduðu
imkanlar gibi.

- Eklemek istediðin baþka bir þey var mý?

Evet, Türkiye'deki dostlarýmýza umutsuzluða kapýlmamalarýný söylemek
isterim, dünyanýn her yerinde benzeri zor koþullar altýnda yaþamakta olan
(veya vaktiyle yaþamýþ olan) birçok insan var ve yapmamýz gereken þey, bir
arada kalarak þiddetten arýnmýþ yeni bir özgürlük, aþk ve dayanýþma
kültürü yaratmak. Derdimiz etkin bir uluslar arasý hareket yaratmaksa
eðer, yeryüzünden þiddeti silebilmek için hepimiz diller öðrenmeli ve
seyahat etmeliyiz. Ama asýl önemli olan, kendimizi yalnýz hissetmememiz,
çünkü yalnýz deðiliz. Belki yaptýklarýmýzýn meyvelerini göremeyeceðiz, ama
þiddetten arýnmýþ þekilde çabalarsak bir gün mutlaka karþýlýðýný alacaðýz.


Çeviri: Zeynep Sarýaslan

Kaynak: http://student.science.uva.nl/~cbaskent/pol/pol/33.html

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center