A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Kaos GL: ?Onur Yürüyüþü?ndeydik!

Date Wed, 4 Jul 2007 17:22:28 +0200 (CEST)


Lambdaistanbul?un 1 Temmuz?da düzenlediði ?Onur Yürüyüþü? görkemli ve
coþkuluydu. Yürüyüþ?e katýlan Kaos GL?liler o günün coþkusunu kaleme
döktüler.
KAOS GL - 03/07/2007
? Ýstiklal Caddesi?nde biz olmak!
Ýsmail Alacaoðlu
Lambdaistanbul?un düzenlediði ?Onur Haftasý? etkinlikleri muhteþem bir
finalle sonlandý. Ýstiklal Caddesi gökkuþaðý renklerine boyandý. Büyük bir
coþku ve þu ana kadarki en büyük katýlýmla gerçekleþen ?Onur Yürüyüþü?,
kimilerinin þaþkýn bakýþlarý, kimilerinin alkýþlarla katýlýmý ve
sloganlara eþlik ederek destek olmalarýyla 45 dakika sürdü.

Büyük bir onurdu Ýstiklal Caddesi?nde olmak; o büyük bayraðýn bir
köþesinden tutabilmek ve haykýrabilmek susmamamýz gerektiðini... Bana göre
tarihe geçecek bir gün yaþandý Ýstiklal Caddesi?nde.

Daha önce de Avrupa?da gerçekleþtirilen birkaç ?Gay Onur Yürüyüþü?ne
katýldým ama bir þeyler eksikti orda benim açýmdan. Güzeldi orada
bulunmak, insana özgür olduðunu hissettiriyordu ama ruh yoktu, mücadele
yoktu, baþkaldýrý yoktu. Zaten ticari kaygýlarla birer festivale dönüþmüþ,
ve yürüyüþte yine eþcinseller üzerinden para kazanan kuruluþlarýn þov
yaptýðý birer geçit töreniydi oradakiler.

Ama Ýstanbul... Ýstiklal caddesi... Bambaþka bir anlamý vardý burada
bulunmanýn. Anlamlý olduðu kadar duygusal bir yaný da vardý. Kendi
ülkemizde, kendi dilimizle, kendi insanlarýmýza sesleniyorduk, burada
olduðumuzu, susmayacaðýmýzý...

Ýlk baþta Taksim Meydaný?nda bayrak açýlýrken kenarda seyreden insanlarýn
da yürüyüþün devamýnda korteje katýldýðýný gördüm. Mümkün müydü o muhteþem
atmosferden etkilenmemek, bir parçasý olmak istememek? Ortak bir paydada
buluþtu duygularýmýz, tek bir yürek olundu Ýstiklal Caddesi?nde.

Biz varýz ve olmaya devam edeceðiz. Yýllardýr süren mücadelemizde ne kadar
yok aldýðýmýzýn da göstergesiydi bu yürüyüþ her yýl katlanarak artan
katýlýmýyla. Umuyorum bu senenin ruhu, coþkusu, katýlýmý bir sonraki
senenin ?Onur Yürüyüþü?nü daha muhteþem bir hale getirecek.

Lambdaistanbul?a ve bu organizasyonun gerçekleþmesine katkýda bulunan tüm
arkadaþlara çok teþekkür ediyorum bu muhteþem günü ve duyguyu yaþattýklarý
için. Dileðim bir sonraki yýlýn onur yürüyüþünde, Lambda, Kaosist ve Pembe
Hayat?ýn pankartlarýnýn yanýnda, Kaos GL?nin, Kaos Ýzmir?in, Mor El?in,
Antalya Gökkuþaðý?nýn ve bir sonraki onur yürüyüþüne kadar diðer
þehirlerde ortaya çýkacak ve kurulacak oluþumlarýn pankartlarýnýn da
olmasý.


? Yürüdük de yürüdük

Barýþ Sulu

Yürüdük sonunda, muradýmýza erdik. Ne þatafatlý, ne görkemli bir yürüyüþtü
anlatamam, orada olmak gerekiyordu anlamak için. 25 metrelik bayrakla
Ýstiklal Caddesi?ni kuþattýk. Katýlan arkadaþlarý yürekten kucaklýyorum.

Yürüyüþün baþlangýç yeri Taksim tramvay duraðýydý ve saat 2 buçukta
oradaydým. Saat 3'e doðru çoðaldýkça çoðaldýk. Belçika?dan gelen bir grup
aktivist yanlarýnda dev bayraklarýný da getirmiþler, bize de açmasý düþtü.
Açana kadar bu kadar büyük olabileceðini düþünmüyordum. (25 metre, kaba
tabirle 8-9 katlý apartman uzunluðundaydý) Yaklaþýk 20 dakika Taksim
Meydaný?nda sloganlarla bayraðý dalgalandýrdýk.

Ve yürümeye baþladýk.

Kortejin önünde Lambdaistanbul, Pembe Hayat, Kaosist, bir grup anarþist,
Baskýn Oran ve destekçileri, çeþitli kadýn örgütleri, yurtdýþýndan gelen
çeþitli eþcinsel bireyler ve örgütler vardý. Arkada da bayrak ve bayraðý
sýký sýký tutup sloganlar atan eþcinseller...
<snip>


Kaynak: http://www.kaosgl.org/node/1249

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center