A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Kýranarþi Yayýnda: www.kiranarsi.wordpress.com

Date Wed, 4 Jul 2007 15:53:12 +0200 (CEST)


Kýranarþi www.kiranarsi.wordpress.com adresinden yayýnda siteden bir
yazýyý sizlerle paylaþýyoruz.
ERKÝ KIR-MALIYIZ?
Ýnsanlar doðanýn bir parçasý olduklarýný unutmaya baþladýklarý zamanlarda
kendilerinin sandýklarý topraklara sýnýrlar koyarlarken ayný anda kendi
kendilerine de sýnýrlar koydular. Topraklarýný çitler, kendi benliklerini
de roller korumaya baþladý. Ýnsanlar aslýnda cinsiyet olarak doðada var
olan farklýlýklarýnýn farkýndaydýlar. Bunun yanýnda bir de cinse özgü
roller belirlediler,?kadýn? ve ?erkek? rollerini koydular. Aslýnda her þey
mülkiyetle ve iktidarla alakalýydý çünkü ?kadýn? topraðýn içerisinde ki
iþleyiþin yürümesi ?erkek? te topraðýn korunmasý rolünü üstlendi ancak
cinsiyeti ne olursa olsun önemli olan tek þey sahip olunan toprak
parçasýydý. Kadýn ve erkek dýþýnda birde iktidar tarafýndan cinsel
tercihinden doðru rol biçilmeyenler vardý ki her zaman dýþlanmýþlýklarýný
ve farklýlýklarýný daha çok hissettiler çünkü diðer cinsiyetlere ait
rolleri üstlenmek zorunda býrakýldýlar. Ýnsanlarýn yarattýklarý algý
kendilerinin dýþýna o kadar taþtý ki bütün tarih bunun üzerinden yazýldý
ve bugün yaþadýðýmýz zamanlara kadar geldi.
Bugün roller ne kadar çeþitlenmiþ sýnýrýlar ne kadar fazlalaþmýþ olursa
olsun bir erkek gücü öðrenmek, gücü içselleþtirmek ve güçlü olmak
zorundadýr ister baba ister koca ister sevgili ister patron ister çalýþan
olsun bütün bu rollerinin üstünde ?erkek? rolünü de iyi kavramasý gerekir.
Ayný þekilde bir kadýn güce boyun eðmeyi, onunla uzlaþmayý ve bazen de
güçlü ?erkek? le eþit duruma gelmeyi öðrenmek zorundadýr. Yine ayný
þekilde ister anne ister karý ister kariyer sahibi üst düzey yönetici
ister fabrikada çalýþan bütün bu rollerinin üstünde ezilmiþliði sindirmiþ
esas bir ?0 rolü vardýr. Bu karmaþýk toplum ve onun kavramlarý içinde
kadýnýn ezilmiþliðinin mücadelesini onu erkeklerle eþit duruma getirmek
olarak algýlamakta sistemin devamlýlýðýný ve gücünü arttýran bir yanýlgý
olacaktýr. Çünkü kadýný kadýn kimliðinde deðil de erkek kimliðinde
tanýmlamak dünyayý fikir olarak tam bir erkek biçimine sokar. Zaten sistem
gücü saðlamak için erk kavramýný yaratmýþ buna boyun eðmek zorunda olaný
da kadýn olarak tanýmlamýþtýr. Kadýný erkeklerle eþit haklara sahip bir
konuma getirmek onun gücü öðrenmesini, içselleþtirmesini saðlar ve bundan
doðru kadýn da yaratýlan erkek gibi iktidar olur. Sistem içinde tanýmlý
bütün sorunlar aslýnda iktidar sorunudur. Ýktidarýn erkek ya da kadýn
cinsinin elinde olmasý iktidarý daha iyi ya da daha kötü yapmaz. Çünkü
iktidar zaten kötüdür ve cinsiyeti her ne olursa olsun erk kavramýný
içinde barýndýrýr.


Bu kimlikler bizi bu kadar kuþatýrken unuttuðumuz ya da bize unutturulan
bir þey var her ne biçimde farklýlýðýmýz olursa olsun aslýnda hepimiz
birer bireyiz ve bizi bu þekilde kullanarak dýþýmýzda geliþen bu sistem
tarih boyunca insanlýða acý verdi.
Ben bir insaným sadece cinsiyetimin kadýn olduðunu biliyorum. Karþý
durduðum þeyle mücadele ederken beni tanýmlamaya çalýþan sistemin rolleri
üzerinden hareket ederek düþlerimin dýþýna çýkamam. Çünkü sistem elimden
her þeyi aldý sadece benim deðil; erkeklerin de ellerinden her þeyi aldý.
Bize sadece baþka bir dünyanýn mümkün olduðu düþü ve onu yaratmak kaldý.
Ki bu aslýnda çok büyük bir güç!
Bizim üstümüzden kurgulanan bu yaþamýn acýsýný ve içimde doðurduðu öfkeyi
hissediyorum Yaþamak istediðimiz dünyayý yaratýrken sistemin tanýmladýðý
?güç?le beslenen, içinde iktidarý ve ayrýmcýlýðý barýndýran cinsiyetlerin
her biçimini KIR-malýyýz. Sistemin bizden aldýðý her þeyi tekrardan açýða
çýkarmalýyýz. Bizler Kýranarþi Ýnisiyatifi olarak öðrendiðimiz ve bize
dayatýlan her þeyi kaybettikçe aslýnda kendimizi ve kendi hayatlarýmýzý
tekrardan kazanacaðýmýza inanýyoruz. Biz kendimizden ve sistemin hala
giremediði insani duygularýmýzdan güç alýyoruz.
Kadýn, erkek, cinsel tercihi her ne olursa olsun güç, iktidar ve erk le
ilgili her kimlikten sýyrýlmalý; bizleri de doðanýn bir parçasý olarak
gören içimizdeki insaný ve insani duygularý açýða çýkarmalýyýz. Bizler
doðanýn bir parçasýyýz. Hiçbir gücü tanýmýyoruz ve altýnda ezilmeyi, ona
boyun eðmeyi ya da onunla uzlaþmayý kabul etmiyoruz. Cinsiyeti ve cinsel
tercihi her ne olursa olsun tüm insanlarý da gücü terk etmeye çaðýrýyoruz.
Bizler doðanýn efendisi deðiliz, hiçbir þeye hükmetmeyi ret ediyoruz.
Kýranarþi Ýnisiyatifi cinsel kimliklerin olmadýðý bir dünyanýn düþünü
kuruyor ve herkesi onu bugünden hayatýna geçirmeye cinsiyetlerle ilgili
bütün algýlarý KIR-maya çaðýrýyor.


_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center