A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Sivas Katliamýný Unutmadýk

Date Wed, 4 Jul 2007 15:33:11 +0200 (CEST)


SÝVASI UNUTMADIK!
2 Temmuz 1993'te, Sivas'ta düzenlenen Pir Sultan Abdal Þenlikleri'ne
katýlan sanatçýlar, edebiyatçýlar ve iþçiler azgýn, insani deðerlerden
yoksun, faþist bir güruh tarafýndan yakýlarak katledildi. Bu katliamýn
faili olan resmi ve sivil yüzlerce sorumludan birkaçý yargýlama sürecinden
sonra göstermelik cezalar alýrken, birçoðu beraat ederek serbest kaldý.
Baþka ne beklenebilirdi ki? Osmanlý Pir Sultan'larý nasýl katlettiyse
bugünün devletinin de Alevilere doðrudan ya da dolaylý ayný þekilde
saldýrmasý tarihsel bir sürekliliktir.

Fakat tarih içinde aktarýlan sadece zulüm politikalarý deðil, ayný zamanda
direnme gelenekleridir. Pir Sultan'larýn iktidara karþý direnme cüretleri,
geçmiþin halk hareketleri bugün ifadesini bizlerin Anarþist ideallerinde
buluyor. Devletin, kurumsallaþmýþ, iktidar haline gelmiþ dini yapýlarýn,
ayrýmcýlýðýn ve sömürünün olmadýðý bir dünyada özgürlük bir hayal deðil
gerçek olacaktýr.

Sivas'ýn faili devlettir ve bu asla unutulmamalýdýr. Faþist, dini veya
demokratik maskeler sadece canavarýn, yani devletin bir kýlýfýdýr. Özde
devletin varlýk nedeni aynýdýr: halký, emekçileri, ýrkçý-faþizan
politikalarla dýþlanan topluluklarý, Alevileri, Kürtleri, Ermenileri ve
tüm ezilenleri baský altýnda tutmak. Dün Sivas Katliamý, bugün Hrant Dink
cinayeti ve yarýn kimbilir hangi yeni saldýrýlar. Buna dur demenin zamaný
gelmiþtir, GELÝN CANLAR BÝR OLALIM! demenin zamaný gelmiþtir. Sivas
Katliamý'ný unutmadýk, unutturmayacaðýz, hesap soracaðýz. Yaþasýn Devrim,
Yaþasýn Anarþizm!

KARAKÖK OTONOMU

From: "Black Flag" <anarchistway@yahoo.com>

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center