A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Ýstanbul: Agos Gazetesi önünde basýn açýklamasý

Date Mon, 22 Jan 2007 08:34:58 +0100 (CET)


Mekan dan, mecmua dan ve cümle tek tek anarþistler olarak, Pazartesi günü
saat 16.30 da Hrant Dink in öldürülmesini protesto amacýyla Agos
gazetesinin önünde basýn açýklamasý yapacaðýz. Bu nedenle saat 16.00 da
Pangaltý Ramada Otelin önünde buluþacaðýz. Hazýrladýðýmýz bildiri
iliþikte.
Katýlmak isteyen anarþistlere duyurulur.
.......................
Yüz Yýllýk Cinayet..

Yýllardýr sistemli bir propagandayla hedef gösterilen Hrant Dink,
çalýþtýðý Agos gazetesinin önünde kurþunlanarak katledildi!
Cinayetin faili olarak yakalanan kiþi, hayatýnda bir kez bile Agos
gazetesinin bulunduðu semtten geçmemiþ, belki de bu gazeteyi hayatýnda hiç
görmemiþ, eline alýp okumamýþtý. Ama Trabzon?dan kalkýp gazetenin
Þiþli?deki binasýna geldi ve bu cinayeti iþledi.
Peki neden? Bu kin, bu öfke, bu gözü dönmüþlük neden? 17 yaþýndaki bir
çocuðun hiç tanýmadýðý Hrant Dink?e Trabzon?dan bilediði bu düþmanlýk
neden? Üzerinde durulmasý gereken nokta, bu cinayeti küçük bir milliyetçi
grubun saldýrýsý olarak sunup her olayda tahrik ve komplo arayan medya ve
kamuoyu algýsý deðil.
Olay bütün açýklýðýyla ortada. Hrant ve benzer kiþileri boy hedefi haline
getiren ve açýkça tehdit edenlerin kim olduklarý biliniyor; bunlarýn
devlet güçleriyle yakýn temaslarý da biliniyor. Bu açýdan olayýn
karanlýkta kalan bir yaný yok. Peki bütün bu iliþkiler böyle bir cinayeti
açýklayabiliyor mu? Elbette hayýr! Bu cinayeti planlayýp iþleyen kiþiler
asýl güçlerini devletin sýð ya da derin iliþkilerinden deðil, Hrantlarý
kolayca katledebilen ve nerdeyse tüm topluma egemen olan ?öteki?ni linç
etme zihniyetinden almaktalar.
Þurasý açýkça bilinmelidir ki, bu zihniyet yalnýzca ýrkçý milliyetçilikten
beslenmiyor. Esas olarak ?milli birlik ve beraberliðimizin tehlikede
olduðu?nu bir an bile aðýzlarýndan düþürmeyen, Saðcýsýndan Solcusuna,
Yurtseverinden Ulusalcýsýna kadar herkesin elbirliðiyle þekillendirdiði
bir atmosferde semiriyor. Kimlerin payý yok ki bunda! Terörü Kürt
kimliðiyle özdeþleþtiren, her taþýn altýnda Yahudi parmaðý arayan, ?Ermeni
tohumu?, ?sünnetsiz þahýs?, ?sözde vatandaþ? gibi aþaðýlamalarý gündelik
dile birer kliþe olarak yerleþtiren ikiyüzlü medyanýn payý az mý?
Hrant?ýn katli iþte bu Yurtsever, Milliyetçi, Ulusalcý zemin üzerinde
gerçekleþti. Eminiz ki onu vuranlar, ?milli birlik ve beraberlik ruhu?
uðruna vurdular. Onlarýn milliyetçiliðinden, ulusalcýlýðýndan,
vatanseverliðinden zerre kadar kuþkumuz yok. Bu denli geçer akçe haline
gelen bu zihniyet olmasaydý Hrant Dink 17 yaþýndaki bir çocuða hiç bu
kadar kolayca vurdurulabilir miydi?
Bu ülkenin entelektüelleri, yazar-çizer, düþünür ve muhalif siyasetçileri
þunu hiçbir zaman unutmamalýdýrlar ki, her fýrsatta dile getirdikleri
?halklarýn kardeþliði? sloganý, hiçbir zaman eþit bir birlikteliði
içermiyor; halklarýn kardeþliði olsa olsa abi-kardeþ iliþkisine
benzetilebilir. Bu mantýk sonucudur ki ?abi halklar?ýn dilinden düþmeyen
?hoþgörü toplumu? beyhude bir çabadan öteye geçemiyor. Komþuma karþý
hoþgörülü olacaðým, neden? Komþumun bir eksiði, bir kusuru mu var?
Hoþgörüden söz ediyorsam eðer, komþumu eþitim olarak görmüyorumdur zaten.
Ayrýmcý düþünce ve algý, herkesten önce toplumun seçkinleri arasýnda yer
edinebiliyorsa, onun kitlelere yansýyan boyutunda toplumsal bir cinnetin
zembereðini kurmak elbette çok daha kolaydýr.
Hrant Dink?in yaþamýna son veren bu saldýrý, ?Türkiye?nin ulusal
çýkarlarýna indirilmiþ bir darbe? deðildir! Bu saldýrýnýn amacý her
þeyden önce Hrant Dink?in ailesine ve beþ bin yýldýr bu topraklarda
yaþayan Ermeni toplumuna yüzyýl geride kaldýðý sanýlan travmayý tekrar
yaþatmaktýr!.. Kýzýl Sultan, Ýttihat-Terakki ve mirasçýlarýnýn yadettiði
ruhun üzerimize çöken kâbusudur bu!
Milli davalarýn ne türden tuzaklar içerdiðinin farkýna varmadan ve
geçmiþle yüzleþmeden bu kâbustan kurtulamayacaðýz.

Anarþistler

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center