A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Ierland, anarchistisch blad Red and Black Revolution

Date Sun, 21 Jan 2007 14:15:58 +0200


Precariteit is misschien het best te beschouwen als chronische onzekerheid. In recente tijden met het ontmantelen van de verzorgingsstaat, de vernietiging van sociale zekerheid, wordt het bestaan van arbeiders meer en meer onzeker. Precariteit is een term die is ontwikkeld om deze veranderingen en de nieuwe vorm van arbeidersklasse bestaan die hierdoor is ontwikkeld te omschrijven.

Artikelen die kijken naar:

Change To Win (de VS)

Organising with the T&G, and beyond?

Ierland, Tesco Temps and Stand up for your Rights Independent Workers Union

De term wordt in het bijzonder gebruikt om te verwijzen naar het verdwijnen van de baan voor het leven en baanzekerheid. In deze zin is het nauw verbonden met het proces van flexibilisering. Voor anti-kapitalisten is het belang van deze veranderingen nogal groot geweest. Het sociaal-democratische/massale vakbond model van arbeidersklasse actie lijkt niet geschikt te zijn om om te gaan met deze nieuwe situatie. De omvang van vakbondslidmaatschap in de arbeidersklasse daalt continu. Deze afname in vakbondslidmaatschap wordt, helaas, niet vervangen door enige nieuwe vorm van werkplek organisatie.

De moeilijkheden die ontstaan door het organiseren van precaire arbeiders hebben er toe geleid dat de vakbondsbeweging deze arbeiders grotendeels in de steek liet. Precaire arbeiders, degenen die bescherming en organisatie het meest nodig hebben, zijn nu het minst georganiseerd.

Aangezien veel anti-kapitalistische activisten precaire arbeiders zijn, wordt de kwestie precariteit veel besproken binnen de internationale anti-kapitalistische beweging. Sommigen stellen vast dat het een volledig nieuw verschijnsel is, terwijl anderen stellen dat het een terugkeer is naar wat bestond voor de uitzonderlijke periode van het Keynesiaanse kapitalisme, of sociaal-democratie.

Weer anderen vragen zich af of de ‘baan voor het leven’ ooit bestond voor de massa van de maatschappij. (Voor een gedetailleerde blik op werk in de 21e eeuw zie ‘The Nomad, the Displaced and the Settler: Work in the 21st Century

<http://struggle.ws/wsm/rbr/rbr9/work.html>’ in Red & Black Revolution 9, online op http://struggle.ws/wsm/rbr/rbr9/work.html).

Een deel van het hele debat over precariteit wordt gedreven door degenen die ooit industriële arbeiders zagen als de voorhoede van revolutionaire verandering, en die nu denken dat precaire arbeiders deze rol vervullen. Terwijl dit misschien niet een bijzonder nuttige analyse is, zouden we de vraag van hoe deze arbeiders te organiseren niet moeten negeren.

Hier bieden we wat aan over wat er gebeurt rond deze kwestie van precariteit. We openen met een artikel door James Redmond over pogingen door Ierse libertairen om zich met deze kwestie bezig te houden

<http://www.wsm.ie/story/1736>. http://www.wsm.ie/story/1736

Hij bespreekt de ‘Get Up, Stand Up’ campagne die poogde wat van de anti-kapitalistische energie die werd opgeworpen door de ‘anti-globalisering’ beweging in werkplek organisatie aan de basis te richten. Hij schrijft ook over het Poolse Tijdelijke Arbeiders Verdediging Comité en de strijd in het Tesco distributiecentrum en hoe onze betrokkenheid bij het organiseren van solidariteit met deze arbeiders kwesties opwierpen over de inhoud van de ‘Get Up, Stand Up’ campagne. We volgen met een artikel door een lid van de Britse anarchistische groep de Wombles, en een T&G (Transport and General Workers Union) activist over de organiserende drijfveren van de T&G

http://www.wsm.ie/story/1737 <http://www.wsm.ie/story/1737>.

Hij bespreekt zowel de potentiële mogelijkheden als de beperkingen van dit model van vakbond organisatie voor activisten. Dit model is gebaseerd op het model dat is ontwikkeld door de SEIU (Service Employees Internationale Union) in de Verenigde Staten. De nieuwe aandacht voor organiseren van de SEIU heeft er toe geleid dat ze de voornaamste drijvende kracht waren achter de Change To Win Coalition, die zich afgelopen september van de AFL-CIO afsplitste. Het laatste artikel, door Alan Mac Simoin, een WSM lid en SIPTU activist, bespreekt deze afsplitsing <http://www.wsm.ie/story/1738>, het belang en de beperkingen er van. http://www.wsm.ie/story/1738Deze artikelen zijn op

http://www.wsm.ie/story/1736

http://www.wsm.ie/story/1734 <http://www.wsm.ie/story/1734>
http://www.wsm.ie/story/1737
http://www.wsm.ie/story/1738

Voor meer over de kwestie van precariteit, zie:

http://www.prol-position.net/
http://www.euromarches.org/

http://www.chainworkers.org > http://www.euromayday.org/ <http://www.euromayday.org/%20> http://www.precarity.info/ http://www.metamute.com/ <http://www.metamute.com/%20> http://noborder.org/ http://www.eurotopiamag.org/
======================================

*Dit artikel komt uit Red and Black Revolution 11 <http://www.wsm.ie/story/1321>, gepubliceerd in oktober 2006

http://www.wsm.ie/story/1321
_______________________________________________
A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
http://ainfos.ca/nl


A-Infos Information Center