A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Almanya-Türkiye: G8

Date Sun, 14 Jan 2007 12:22:24 +0100 (CET)


Merhaba!
6 - 8 Haziran tarihleri arasýnda Almanya?nýn Heiligendamm
þehrinde G8 buluþmasý gerçekleþecek. Geçen yýl,
protestolarý hazýrlamak amacýyla buluþmalar
yapýldý, að ve gruplar oluþturuldu. Uluslararasý
olarak mobilize olunmaya baþlandý; protesto ve eylemler planlanmakta.
G8?e karþý mobilize olan çeþitli birleþik gruplar var:
Dissent! bunlardan bir tanesi. Dissent!, protestolarý birlikte koordine
etmek amacýyla, komunist, anarþist ve otonom birey ve gruplardan
meydana gelen radikal sol bir að. Hiç bir parti ya da kurum bu
aðýn içerisinde deðil.
Infotour, Dissent! içerisindeki bir çalýþma grubu. Amacý,
Avrupa?da bilgilendirme ve tartýþma amaçlý toplantýlar
düzenlemek. Bizler, Türkiye?de de bir bilgilendirme turu
yapmayý planlýyoruz! Bu baðlamda Infotour?un amacý çeþitli sol grup
ve bireylerle kontakt kurmak, bilgi alýþveriþinde bulunmak, ortak
politik konular ve G8 ile ilgili konular üzerine tartýþmak
(Örneðin: Militarizm, göç, ýrkçýlýk, tarým,
eðitim ve saðlýk sisteminin özelleþtirilmesi, nükluer
enerji v.b.).
Ýlgi olduðu taktirde, mobilizasyonun hangi aþamada olduðu,
planlanan protestolar ve G8?e karþý mobilize olan çeþitli
gruplar ve aðlar hakkýnda filmler gösterebilir ve sunumlar
yapabiliriz. Ýsteðe göre, yeni fikirler için, daha derin
tartýþmalar ve pratik sorularla ilgilenmek için de elbette yeterince
zaman ayrýlacak. Bizler, küreselleþme ve ona karþý
yapýlan protestolar hakkýnda Türkiye?de hangi
tartýþmalarýn yürütüldüðüyle
yakýndan ilgilenmekteyiz.
Bu turu, Türkiye?de 26 Þubat ile 10 Mart tarihleri arasýnda
gerçekleþtirmeyi istiyoruz. Önce Ýstanbul?a (muhtemelen 26.02- 03.03
tarihleri arasý) ardýndan da Ankara?ya (muhtemelen 03.07 tarihinde)
gelmeyi planlýyoruz. Tarihleri ihtiyaca ve duruma göre
deðiþtirmemiz mümkün. Elbette, Türkiye?deki diðer
þehirlerdeki insanlarla iletiþim kurmanýn da iyi
olacaðýný düþünüyoruz.
2 Kiþilik yatacak yer bulmak, gruplarla iletiþim kurmak, toplantý
ve buluþmalar için mekan ve teknik donaným (dizüstü bilgisayar,
hoporlör, ses donanýmý v.b.) saðlamak,
toplantýlarýmýzýn çevrilmesi ve
tanýtýmýnýn yapýlmasý konularýnda
yardýma ihtiyacýmýz var.
Sizlerle baðlantý kurmayý,
sizlerin
planladýðýmýz tura dair görüþlerinizi, zamanlama ve
tarihler konusundaki önerilerinizi beklemekteyiz. Mümkünse lütfen 15
Ocaktan
önce bizlerle iletiþime geçin ki, hazýrlýklar için yeterince
zamanýmýz kalsýn.
a.revolte@zeromail. org
kkiopino@hotmail. com
Lütfen bu e-maili ilgilenmesi muhtemel grup ve kiþilere de gönderiniz!
Yakýnda görüþmek üzere
Grup Infotour

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center