A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Ankara: Retçi H.Savda'ya dayanýþma kartlarý gönderildi

Date Sat, 13 Jan 2007 21:55:55 +0100 (CET)


Pazartesi günü Çorlu?da yine mahkemeye çýkarýlacak olan ve halen askeri
cezaevinde tutuklu bulunan vicdani retçi Halil Savda ile dayanýþma
amacýyla, bugün (13.01.2007) Ankara?da bir eylem gerçekleþtirildi. Ankara
Anarþi Ýnisiyatifi?nin çaðrýsýyla, saat 12:00?de Kýzýlay PTT önünde
buluþan grup, önce, postaneden Halil Savda?ya kartlar gönderdi. Sayýlarý
20?yi bulan eylemciler, ardýndan Yüksel Caddesi?ne kadar yürüyerek, Ýnsan
Haklarý Anýtý?nýn önünde bir basýn açýklamasý gerçekleþtirdiler. ?Reddet,
diren, hayýr de askere gitme?, ?Halil Savda?ya özgürlük?, ?Ýçerde dýþarda
hücreleri parçala? gibi sloganlarýn atýldýðý eylemde, ?Özgürlük
Ýtaatsizlikle Baþlar? yazýlý bir pankart ve çeþitli dövizler taþýndý.
(Görüntüleri yakýnda http://www.karahaber.org dan izleyebilirsiniz.)

Basýnýn ilgisi beklenenin birazcýk üzerindeydi, ama çoðu zaman olduðu gibi
yansýmalarýnýn sýnýrlý kalacaðýný tahmin etmek zor deðil. Eylem öncesinde
?önlem alan? polis, Kýzýlay PTT ve Gima önünde birkaç sýra robokop
konuþlandýrmýþtý. Ayný saatlerde Yüksel Caddesi de tecrit karþýtý eylem
nedeniyle polislerle doluydu. Basýn açýklamasý sonrasýnda, açýklamayý
yapan arkadaþýmýzýn kimlik bilgileri ?not edildi?. Avukat bir dostumuzun
sözcükleriyle, polis çoðu zaman yaptýðý gibi ?ayar çekti?.

----------------

Basýn açýklamasý

Ýnsanlýk evrensel savaþ makinesinin çarklarý arasýna sýkýþmýþ çiðneniyor.
Ýlk insandan beri geliþme adýna yapýldýðý iddia edilen her þey bu
makinenin daha büyük, daha güçlü ve daha karmaþýk olmasýndan baþka bir
iþe yaramadý. Günümüz ekonomisi üretim ve tüketim çýlgýnlýðý içine
girmiþtir ve makinenin sürekli olarak üretip yok etmesini saðlar.
Ýnsanlar çalýþma adý altýnda makinenin çarklarý haline getirilmiþlerdir.
Ve onlarý bir arda tutup makineyi çalýþýr halde tutan vidalar ise
devletlerdir. Bu makinenin içinde yer olmayan þey ise insanlýk, eþitlik,
doða, ve özgürlüktür.

Evrensel savaþ makinesinin çalýþma kurallarý ise; militarizm
cinsiyetçilik, homofobi, transfobi, tek tipçilik, otoriterlik,
eþitsizlik, kapitalizm, faþizm, yurtseverlik ve milliyetçiliktir.
Ýnsanlarý bu kurallarla kontrol etmesi sayesinde evrensel savaþ aygýtý
insanlýðý sonsuz bir yýkým içine sokmaya çalýþýr.

Vicdani ret bu kurallarý bozmaya çalýþan, bu makinin çalýþmasýný kabul
etmeyen ve bu çarklardan biri olmak istemeyen; insanlýðý barýþý ve anti
otoriterliði savunan insanlarýn elindeki önemli bir araçtýr. Çünkü
vicdani retçi makineye karþý çýkarken onun yerine bir barýþ özgürlük ve
insanlýk arayýþýnda olan yeni bir sistem üretmektedir.

Vicdani retçi Halil Savda?da iþte bu makineye boyun eðmeyen ve savaþ
deðil insanlýk üreten bir toplumda yaþamak istediðinden Askere gitmeyi
reddetmiþtir.Ve bu nedenle evrensel savaþ makinenin çarklarý olduklarýný
bile bilmeyen insanlar tarafýndan Çorlu askeri mahkemesi tarafýndan
tutuklanmýþtýr.

Savaþa karþý çýkýp insanlýðý savunmak her insanýn görevidir. Ve görevini
yapan bir insanýn tutuklanmasý ve yargýlanmasý ancak Türkiye
Cumhuriyetinin bu makineleþmiþ hukuk anlayýþý içinde yeri olan bir kural
olabilir.

Biz Bu savaþ makinesinin durdurulabileceðini onun ebedi olmadýðýný ve
insan yapýmý olduðunu biliyoruz. Hatta onun çalýþmaya devam etmek için
yaptýðý çýrpýnmalarý da görebiliyoruz.

Ýþte bu nedenlerle Vicdani Retçi Halil Savda?yý destekliyoruz ve onun
tutukluluk halinin hemen bitirilmesini talep ediyoruz. Tüm insanlarý da
evrensel savaþ makinesinin kurallarýný bozmaya ve vidalarýný tek tek
sökmeye çaðýrýyoruz..

Ankara Anarþi Ýnisiyatifi

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center