A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Aylýk Siyasi Dergi MÜLKSÜZLER'in birinci sayýsý çýktý!

Date Fri, 12 Jan 2007 20:08:31 +0100 (CET)


Merhaba!
Yeni bir yolu tarif etme ve tartýþma çabasýna merhaba diyoruz. Her
halükarda son derece zor bir mecraya açýlan bir patika bu. Güney
Amerika?daki hareketliliði saymazsak genelde dünyanýn, özelde bölgemizin,
emekçi sýnýf adýna, tüm mülksüzler, ezilenler adýna daha da katlanýlmaz
bir hale geldiði bir dönemdeyiz. Sancýlýyýz. Emekçi sýnýfýn mücadele gücü
son derece düþmüþ, örgütlülükleri yok edilmiþ, örgütlenmesinin önünde
binbir engeller çekilmiþ durumda. Fena halde zincirlenmiþiz. Egemen sýnýf
bilenmiþ stratejileri ile emekçileri birbirine kýrdýrmanýn, onlarý kendi
çýkarlarý arkasýnda yedeklemenin ve bu þekilde onlarý daha da sömürmenin
koþullarýný kurmuþ, oyununu ciddi bir engelle karþýlaþmadan çevirmekte.
Bölgemiz çatýþan kapitalist/emperyal ist güç bloklarýnýn kozlarýný
paylaþtýðý savaþ alaný haline gelmiþ durumda. Savaþýn kesif kokusu
burnumuzdan gitmiyor. Farklý ülkelerden, halklardan emekçi sýnýf bölükleri
egemenlerin çýkarlarý uðruna birbirlerine karþý yer yer bilenmekte, yer
yer savaþmakta. Birbirimize kýrdýrýlýyoruz. Kendi coðrafyamýz bölgedeki
girdabýn etkisi altýnda, dahasý kürt ve türk emekçiler birbirlerine karþý
hergün daha fazla düþmanlaþtýrýlmakta.

Bu vaziyeti deðiþtirme ve emekçi sýnýfýn mücadelesini güçlendirme
iddiasýnda bu kadar çok ?yol?, bu kadar çok yolcu grupçuk varken, üstelik
bizler de dahil hiçbirimiz fazla yol kat edemezken, bir yenisine gerçekten
ihtiyaç var mý? Bu soru bugün belki her zamankinden daha da meþru ve bu
yüzden tatmin edici bir cevabý da hak ediyor. ?Ben bilirim, beni izleyin?
demeden devrimcilikte ýsrar eden, eleþtirdiði toplumun sömürüye dayalý
otoriter kalýplarýný içinde yeniden üretmeden mücadeleyi örmekte direnen,
liberalleþmeden özgürlükçü olabilen, kadýnýn patriyarkal sömürüden
kurtuluþunu emekçi sýnýfýn devriminin yan ürünü deðil kendi mücadelesinin
bir eseri olacaðýna inanan bir çizginin mümkünlüðüne ve gerekliliðine
inancýmýz bizi bir araya getirdi.

Bu çizgide olan kimseyi görmediðimiz, duymadýðýmýz için bu yayýný
çýkarmaya, kýsaca özetlersek özgürlükçü ve sýnýf mücadeleci bir çizgiyi
tartýþmaya açmaya gerek duyduk. Bu sayfalarda bizler için de henüz belli
belirsiz bir yönelimden ibaret olan söz konusu çizginin içini doldurmaya,
doldurduðumuz kadarýný da tanýtmaya gayret göstericez. Söz konusu çizginin
hakkýný ne kadar verebileceðimiz ise ayrý bir mesele, onu bizim irademize
ve emeðimize dayalý olarak zaman gösterecek.

Yayýnýn adý ?mülksüzler? olsun dedik. Çünkü mülksüzler bizim için hem
adil, eþit ve özgür bir dünyayý kurabilecek olan tek kesimi, tek ?sýnýfý?
iþaret ediyor, hem de o dünyanýn bizce kesin bir koþulu olan bir varoluþ
biçimini. ?Mülksüzler?. Yani herkesin mülksüz olacaðý, mülksüzlüðün devasa
sömürü, tahakküm ve eþitsizliklerin yok edilmesinin ve yeniden
yeþermemesinin garantisi olacaðý bir dünyayý kuracak olanlar?
?Mülksüzler?. Yani o dünyada yaþayacak olanlar. Bu ismi seçerken Leguin?in
sevdiðimiz kitabýndan ?esinlenmedik? desek yalan olur?

?Mülksüzler? belli ilkeler çerçevesinde doðrudan demokratik yollarla
iþleyen bir yayýn kolektifinin ürünü olacak, güncele dair politik yazýlar
ve haber-yorumlar, kültür ve sanata dair yazýlar, teorik yazýlar, hikaye
ve denemeler içerecek. Ýddiamýzý gerçekleþtirmek umuduyla?

Ýçindekiler:

AKYIL Tekstil?de GREV var!

14 Aralýk Eylemi: "KESK dimdik ayakta"

?Sosyal Güvenlik? mi, Güvensizlik? mi?

Ýsrail Ne elde Edebilir?

BTC ve GOP

Dostu Düþmaný iyi bilmek lazým

Ortadoðu, Türkiye ve PKK?nin ateþkesi

DTP yürüyüþü

?Hukukun ve Adaletin Yok Edildiði bir ülkede yaþam hakký için Ölüm
Orucundayým

Ermeni Soykýrýmý yasasý ve Burjuva siyasetin sonsuz ikiyüzlülükleri

Bütünlüklü bir saldýrýya karþý bütünlüklü duruþ

Çürüyoruz

Acaristan

Oaxaca?da neler oluyor?

Egemen sýnýf içindeki mücadelenin arenasý olarak Cumhurbaþkanlýðý Seçimi

Suç Genleri

Devlet Eliyle ?Asosyal? hayata dönüþ

Ýstanbul-Venedik Bienali

Eve Dönüþ

?Özgürlük?den notlar: Zygmunt Bauman?a selam

Ýki zil arasýnda yaþanýr mý? Yaþýyorum!

mulksuzlerdergisi@ gmail.com

http://istanbul. indymedia. org/uploads/ 2007/01/_ n_kapak.jpgmid. jpg

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center