A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Ankara-Cumartesi-Eylem: Vicdani Retçi Halil Savda ile Dayanýþma

Date Thu, 11 Jan 2007 19:21:47 +0100 (CET)


Basýn Duyurusu
Zorunlu askerliði reddettiði için tutuklanan vicdani
retçi Halil Savda, 15 Ocak'ta Çorlu Askeri
Mahkemesi'nde yine hakim karþýsýna çýkarýlacak.
Politikada, ekonomide, günlük yaþamda
ordunun/militarizmin yoðun egemenliði altýnda olan bu
topraklarda, basýnda ordu korkusudan nasibini
alýyor... MÝT?in açýklamalarýný baþtacý eden
gazete(ci)ler, vicdani retçileri görmezden geliyor.
Savda?nýn sesi neredeyse hiç duyulmuyor. Duyurmak
isteyenlere yazýlý, sesli ve görüntülü basýnda
yeterince yer verilmiyor.

Bu amaçla, Cumartesi günü, önce, bir ayda dördüncü kez
hücre cezasýna çarptýrýlan Halil?e kart göndereceðiz,
ardýndan da Halil?in sesini, okunur, duyulur ve
görülür kýlmak için bir basýn açýklamasý yapacaðýz.
Ýlgilenen herkesi bekliyoruz.

13 Ocak - Cumartesi günü
saat: 12:00de -
Kýzýlay Gima PTT?nin önünde buluþup Halil Savda?ya
KART göndereceðiz.
saat: 12:30da -
Yüksel Caddesi Ýnsan Haklarý Heykeli önünde
BASIN AÇIKLAMASI yapacaðýz.

Ankara Anarþi Ýnisiyatifi
ank_aa@yahoo.com

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center