A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Zuidelijk Afrika, SWAZILAND: plotselinge drukte voor de bevrijdingsbeweging – Gewapende strijd een levensvatbare vervanging van de massa beweging? [en]

Date Fri, 05 Jan 2007 21:48:42 +0200


De verklaring van de Zabalaza Anarchist Communist Federation over de vermeende tendens tot gewapende strijd van de pro-democratie beweging van Swaziland. Recente rapportages in The Star (25/11/06) beweren dat de ontwikkeling van de tendens tot “gewapende strijd” binnen een deel van de pro-democratie beweging in Swaziland in een versnelling zou kunnen zijn gekomen. Gegeven dat de pro-democratie beweging zichzelf het doel heeft gesteld van bevrijding in 2008, is het begrijpelijk dat frustratie sommige kameraden in die richting heeft geleid.We geloven niet dat een “gewapende strijd” benadering geschikt is. De gevaren die inherent zijn aan zo’n benadering zijn talrijk. We steunen het recht van de onderdrukten op zelfverdediging tegen repressie.

Echter, “gewapende strijd” is in het algemeen niet een zeer effectieve strategie. Het vervangt een massale beweging van de arbeiders, boeren en armen door een klein kader van militanten. Militair gezien is het niet zeer effectief in het bestrijden en verslaan van een stevig gevestigd regime. Gebouwen kunnen worden vervangen, evenals de officials en functionarissen van de staat. Als een groot deel van het Koninklijke Leger zich niet bij de massa’s aansluit, is er geen werkelijke kans dat het regime valt. Om soldaten over te halen is het nodig ze te betrekken bij een volksbeweging voor

* Democratie
* Economische en sociale rechtvaardigheid
* Macht van het volk

De soldaten komen uit de volksklassen; ze moeten zich bij hen aansluiten en de heersende klasse verlaten.

Wat ook waarschijnlijk zou gebeuren, zoals in Lesotho, is dat het leger van Zuid Afrika Swaziland zou binnenvallen om Zuid Afrikaanse en Britse investeringen veilig te stellen.

Het is de structuur van macht zelf die moet worden uitgedaagd, niet eenvoudigweg enkele individuen in die structuur. Dit kan alleen worden gedaan door een massa beweging. Wat nodig is voor de mensen die lijden onder het Tinkhundla regime is het creëren van organen van tegen-macht in de gemeenschappen en op de werkplekken die zich beide kunnen verzetten tegen de bestaande machtsstructuur, en uiteindelijk de traditionele autoriteiten en kapitalisten kunnen vervangen door basis democratie.

Alleen zulke organen, georganiseerd en beheerst door de onderdrukte massa’s, zal macht in de handen van gewone mensen plaatsen, waarbij de gecentraliseerde macht van het oude regime wordt vervangen door de klasse macht van de massa’s. Alleen zo’n systeem kan voorkomen dat een nieuwe elite ontstaat die de controle over de bestaande machtsstructuur over neemt.

Gewapende strijd levert een geschikte aanleiding voor de repressie van de gehele pro-democratie beweging. In plaats van dat het werkt als een katalysator om het volk tot revolutionaire actie te brengen, wat we geloven dat de bedoeling is, leidt gewapende strijd er toe dat ze worden afgeschrikt van de arena van strijd. Vertrouwen en organisaties van het volk zijn moeilijk opnieuw op te bouwen, het is alleen massale actie die het vooruitzicht biedt op het werkelijk veranderen van de maatschappij.

De macht van het regime ligt ook in de acceptatie door het volk van de instrumenten van het Tinkhundla regime, zoals het bestuur door stamhoofden. Politieke bewustwording is cruciaal: de slag om ideeën is belangrijker dan enkele daden van sabotage. Dit gaat gedeeltelijk over het uitdagen van de bestaande machtsstructuur, en de ideeën waarmee die zichzelf kleedt. Het gaat ook over het overtuigen van de massa’s dat het probleem niet alleen maar de Koning en de stamhoofden is, maar de kapitalisten en de staat. Dat macht moet rusten in de handen van de massa’s, niet een groep van leiders, traditioneel of anderszins. Dat economische democratie en sociale rechtvaardigheid net zo belangrijk zijn als politieke vrijheden. Een “gewapende strijd” laat zich er toe gebruiken dat de militaire groep een nieuwe elite wordt, die, opnieuw, een machtsstructuur zal creëren of behouden die de massa’s onderaan plaatst.

Wat voor de bevrijding van Swaziland van het juk van Koninklijke onderdrukking nodig is, is een massa beweging van de arbeiders, boeren en armen, zowel in plattelandsgebieden als in stedelijke gebieden. Dit zal alleen ontstaan als ze politiek bewust zijn geworden, en de voornaamste activiteit van pro-democratie kaders zou het helpen van dit proces moeten zijn, tot het moment dat voldoende leden van de onderdrukte massa’s van Swaziland zich bewust zijn van de doelen van de bevrijdingsbeweging, namelijk sociale revolutie. Het vervangen van de ideeën en strijd van de massa’s voor hun vrijheid door een minderheidsgroep van opstandelingen zal het moeilijke werk dat wordt verricht door kaders in het verhogen van het niveau van bewustzijn van de maatschappij van Swaziland tot nu toe tegenwerken.

Om het samen te vatten:

We steunen de beweging voor vrijheid, rechtvaardigheid en menselijke waardigheid van het volk van Swaziland volledig.

We steunen hun recht om zichzelf en de sociale verworvenheden die tijdens de strijd zijn bereikt te verdedigen, met wapens als dit nodig is, tegen de repressieve en gewelddadige krachten van de staat en de Tinkhundla autoriteiten.

We beschouwen gewapende strijd niet als een levensvatbare optie, aangezien de bevrijdingsbeweging in deze fase wat betreft aantallen, wapens en gebrek aan steun van het volk niet in staat is een succesvolle guerillastrijd te voeren, en dat een guerilla macht zich zou laten gebruiken om een nieuwe elite te creëren.

De strijd voor democratie moet zich niet beperken tot het winnen van beperkte politieke vrijheden, maar overgaan tot het creëren van een participerende economie gepland vanaf de basis, een systeem van libertair socialisme. Anders is het waarschijnlijker dat de vormen van strijd van de massa’s zullen worden gebruikt als een instrument van onderhandeling dan als een revolutionair instrument, waarbij het basis systeem van klasse overheersing onveranderd blijft.

We blijven van mening dat de enige kracht die in staat is tot het bevrijden van Swaziland een massa beweging is, en dat alles dat minder is dan dit alleen waarschijnlijk zal leiden tot repressie, collaboratie en, op zijn best, beperkte hervormingen.

http://www.zabalaza.net
-------------------------------------------------------------------------------
Orig: (en) Southern Africa, SWAZILAND: Rush hour for liberation movement – Armed struggle a viable substitute for the mass movement?
_______________________________________________
A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
http://ainfos.ca/nl


A-Infos Information Center