A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) "Ekmeðin Fethi" anarsi.org'da

Date Thu, 4 Jan 2007 15:48:24 +0100 (CET)


Anarþizmin önemli düþünür, teorisyenlerinden olan Pyotr Alekseyeviç
Kropotkin'in "Ekmeðin Fethi" adlý kitabý artýk anarsi.org arþivinde.

Yayýnlandýðý 1892 tarihinden itibaren anarþist harekete büyük katký
saðlayan ve ivme kazandýran kitapta Kropotkin, anarþist komünizm
düþüncesinin pratikte de varolabileceðini ayrýntýlar içinde boðulmadan,
berrak ifadeler ile anlatýyor. Kitapta mevcut kapitalist ve feodalist
sistemlere eleþtirileri yanýnda o zamana kadar anarþistler arasýnda yaygýn
olan kollektivist düþünceyede eleþtiriler getiriyor.

Kitap yayýnlandýktan sonra birçok dile çevrildi. Hatta Meksika'da, Meksika
devriminde önemli rol oynayan anarþistler bu kitabýn binlerce kopyasýný
basarak ücretsiz olarak daðýttýlar.

Yüz yýldan fazla bir zaman önce yazýlmýþ olmasýna raðmen yapýlan tespitler
günümüz içinde geçerliliðini kaybetmemiþ durumda. "Ekmeðin Fethi"ni arþiv
sayfalarýmýzda ya da kendi bilgisayarýnýza indirerek okuyabilirsiniz.

http://www.anarsi.org/arsiv.php?isl=liste&ust=107
Bilgisayarýnýza indirmek için: http://arsiv.anarsi.org/ekmegin_fethi.rtf


From: "Anarsi.org" mail-A-anarsi.org

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center