A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) [Medya] Adalet mülkün temeli! - Batur Özdinç

Date Tue, 2 Jan 2007 18:42:20 +0100 (CET)


"Adalet mülkün temeli!" - Batur Özdinç - 31/12/06
Adalet mülkün temeli! Mahkeme salonlarýnda böyle yazýyor. Bunun ne anlama
geldiðini düþündünüz mü hiç? Adaletle güvenliðin iliþkisi üzerine kafa
yordunuz mu? Tarih boyunca kafa yoranlar oldu elbet: Anarþist Proudhon
"Mülkiyet hýrsýzlýktýr!" demiþti. Komünistler de özel mülkiyeti
sorguladýlar. Þu meþhur Ýnsan Haklarý Beyannamesi'ndeki 'mülkiyet hakký'na
sosyalist ülkeler iþte bu yüzden itiraz etmiþlerdi.

Mülkiyetin güvenlikle iliþkisi hiç sorgulanmýyor. Oysa 'özel'
güvenlikçilerin dört yaþýndaki bir kýz çocuðuna attýklarý dayak
sorgulanýyor. Ayný güvenlikçilerin kadýnlara yönelik tacizleri,
genç-yaþlý, kadýn-erkek onlarca -olasý- 'mülk düþmaný'ný dayaktan
geçirmeleri de sorgulanmýyor. Ama bu skandalý ortaya çýkaran 'kahraman'
televizyoncularýmýz bir hafta sonra 'maðdur' çocuðun annesini
sorgulayabiliyorlar. "Burasý hukuk devleti" diyorlar ona; hýrsýzlýk
yaparsanýz, yaptýrýrsanýz dayaðý hak edersiniz demeye getiriyorlar. Eðer
'masum'san, dayaðý hak edersin, deðilsen, umursanmazsýn, önemsenmezsin,
hor görülürsün, "haber yapýlmazsýn". Ama eðer çocuksan, "ailen seni
kandýrdý"ysa, haberin de yapýlýr, yediðin dayak yanký da yapar.

Bankasýnýn beþte birini 3,1 milyar dolara satan 'mülk sahibi'nin (yasalara
göre) üç kuruþ vergi ödemek zorunda bile olmadýðý bir 'hukuk' devletinde,
asgari ücretin yüzde 70'inin vergiye gittiði bir 'adalet' düzeninde, ne
adalet sorgulanýr, ne de mülkiyet. 'Sosyal Adalet'ten bahsedilmeyen bir
ülkede, özel mülkiyetin 'doðal hak', doðuþtan yoksulluðun 'olaðan'
sayýldýðý bir dünyada, adaletle 'hukuk'un ayný þey olmadýðýný kime
anlatabilirsiniz?..

Böyle bir ülkede 'özel' güvenlikçilerin sayýsý polisleri geçerken kimse
yadýrgamaz, kimse sorgulamaz. Her gün her dakika 'özel' güvenlikçilerin
'özel oda'larýnda onlarca yüzlerce binlerce genç, yaþlý, kadýn, erkek
'mülk düþmanlarý' tacizle, tehditle sorgulanýrken ise, kimsenin kýlý
kýpýrdamaz. Onlar sadece dört yaþýndaki çocuðun dövülmesini seyrederler
'ýslanan gözleriyle'. Sonra ayný çocuk, bir kadýn olarak ayný þekilde
yakalanýnca, sonra ayný kadýnýn çocuðu bir baþka adam olarak ayný þekilde
yakalanýnca ve dövülünce, oh olsun derler, sallandýralým, linç edelim,
taciz edelim, tevkif edelim, tecrit edelim! Bilmezler ki, adalet (özel)
mülkle baþlamadý ve ondan çok önceleri de vardý.


Batur Özdinç - email: batur_ozdinc-A-hotmail.com


[ Bu makale, Radikal2'nin, 31 Aralýk 2006 tarihli sayýsýnda yayýmlanmýþtýr:
http://www.radikal.com.tr/ek_haber.php?ek=r2&haberno=6585 ]

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center